ใช้การป้อนตามคำบอกบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

คุณสามารถใช้การป้อนตามคำบอกแทนคีย์บอร์ดเพื่อป้อนข้อความด้วยแอพและคุณสมบัติต่างๆ ที่ใช้คีย์บอร์ด iOS

บน iPhone 6s หรือใหม่กว่า และ iPad คุณสามารถใช้การป้อนตามคำบอกได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต แต่ iPhone และ iPad รุ่นเก่ากว่าจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต1

     

ป้อนข้อความตามคำบอก

หากต้องการป้อนข้อความ ให้แตะไมโครโฟนบนคีย์บอร์ดของคุณ แล้วเริ่มพูด ขณะที่คุณพูด ข้อความจะปรากฏบนหน้าจอ หากต้องการหยุดป้อน ให้หยุดพูด แล้วแตะคีย์บอร์ด iPhone บนคีย์บอร์ดของคุณ

หากการป้อนตามคำบอกไม่แน่ใจว่าได้ยินคำว่าอะไร คุณจะเห็นเส้นสีน้ำเงินใต้คำที่ถอดแล้ว เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ หากต้องการแก้ไข ให้แตะคำที่ขีดเส้นใต้ แล้วเลือกการสะกดที่ถูกต้อง หากต้องการเปลี่ยนคำ ให้แตะคำนั้นสองครั้ง แล้วแตะไมโครโฟน จากนั้นพูดอีกครั้ง แล้วแตะคีย์บอร์ด iPhone 

หากต้องการเปลี่ยนส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้เลือกสิ่งที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วแตะไมโครโฟน จากนั้นพูดอีกครั้ง หากต้องการเพิ่มข้อความ ให้แตะจุดที่คุณต้องการเพิ่มข้อความใหม่ แล้วแตะไมโครโฟน จากนั้นพูดอีกครั้ง

ใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการจัดรูปแบบ

คุณสามารถเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนได้โดยการพูดสิ่งที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น พูดว่า "สวัสดี John เว้นวรรค ส่งเช็คมาให้ในเมลแล้วนะ เครื่องหมายอัศเจรีย์" แล้วข้อความจะแสดงเป็น "สวัสดี John ส่งเช็คมาให้ในเมลแล้วนะ!"

คำสั่งเครื่องหมายวรรคตอนและการจัดรูปแบบทั่วไปที่คุณสามารถใช้ได้จะมีดังต่อไปนี้

  • อัญประกาศเปิดและอัญประกาศปิด: เปิดและปิดอัญประกาศ
  • ย่อหน้าใหม่: ขึ้นย่อหน้าใหม่
  • บรรทัดใหม่: ขึ้นบรรทัดใหม่
  • ตัวพิมพ์ใหญ่: ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ในคำต่อไป
  • เปิดและปิดตัวพิมพ์ใหญ่: ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ในอักขระแรกของแต่ละคำ
  • ใบหน้ายิ้ม: ใส่ :-)
  • ใบหน้าเศร้า: ใส่ :-(
  • ใบหน้าขยิบตา: ใส่ ;-)
  1. การป้อนตามคำบอกแบบออฟไลน์รองรับได้บางภาษาเท่านั้น
วันที่เผยแพร่: