Slanje fotografija, videoporuka i audioporuka na iPhone, iPad i iPod touch uređaju

Personalizirajte poruke još i više pomoću interaktivnih fotografija, videozapisa i audioporuka.

SMS/MMS poruke mogu se naplaćivati, ovisno o operateru. Ako koristite iMessage, a Wi-Fi mreža je nedostupna, moguća je naplata mobilnih podataka.

slanje poruke s fotografijom

Slanje i personalizacija poruka s fotografijama

 1. U razgovoru s porukama dodirnite .
 2. Dodirnite  da biste snimili fotografiju. 
 3. Da biste personalizirali fotografiju, na tom mjestu možete dodirnuti Efekti  , Uredi   ili Obilježi  
 4. Dodirnite Pošalji fotografiju da biste je poslali ili OK da biste prije slanja fotografije dodali osobnu poruku. Ako ne želite poslati fotografiju, dodirnite  u gornjem desnom kutu fotografije.

slanje videoporuke

Slanje videoporuka

 1. U razgovoru s porukama dodirnite .
 2. Kada se aplikacija Kamera otvori, odaberite Video.*
 3. Dodirnite dodirnite ikonu snimanja da biste započeli snimanje ili dodirnite  za dodavanje efekta videozapisu prije ili nakon snimanja.
 4. Kada završite sa snimanjem, dodirnite ikona snimanja. Na tom mjestu možete dodirnuti Uredi da biste uredili videozapis ili dodirnite OK. 
 5. Dodirnite ikona slanja poruke Pošalji poruku da biste je poslali. Ako ne želite poslati videozapis, dodirnite poruku  u gornjem desnom kutu.

* Videozapis nije dostupan kada je u tijeku poziv.

slanje postojećih fotografija ili videozapisa

Slanje postojećih fotografija ili videozapisa

 1. U razgovoru s porukama dodirnite ikona fotografija
 2. Odaberite fotografiju ili dodirnite Sve fotografije da biste odabrali fotografiju iz aplikacije Foto. Kada odaberete fotografiju, prije slanja možete je urediti ili koristiti značajku obilježavanja. U nizu poruka samo dodirnite minijaturu fotografije te odaberite Obilježi ili Uredi.
 3. Dodirnite Pošalji poruku da biste je poslali.

slanje audioporuka

Slanje audioporuka

 1. U razgovoru porukama dodirnite i držite  da biste snimili audioporuku.
 2. Da biste poruku poslušali, dodirnite . Da biste odustali, dodirnite . Da biste je poslali, dodirnite .

Da biste audioporuku reproducirali, dodirnite je. Da biste audioporuku spremili, ispod nje dodirnite Zadrži.

Aplikacija Poruke briše audioporuke nakon dvije minute. Da biste dulje zadržali audioporuke, otvorite Postavke > Poruke. Pomaknite se prema dolje pa u odjeljku Audio poruke dodirnite Istječu, a zatim odaberite Nakon 2 min ili Nikad.

Dodatne informacije

Datum objave: