iPhone ו‑Apple Watch מציגים את מסכי הסנכרון שלהם.

השלבים הראשונים

תוכל/י להגדיר את ה‑Apple Watch ולהתחיל להשתמש בו תוך דקות ספורות.

תחילת השימוש ב-Apple Watch

היישום ״פעילות״ מציג את הטבעות ״תנועה״, ״התעמלות״ ו״עמידה״.

להתחיל לזוז

Apple Watch יכול לעקוב אחר הפעילות והאימונים שלך, ולעודד אותך לקיים חיים פעילים יותר באמצעות תזכורות עדינות ותחרויות ידידותיות.

שמור/י על כושר עם ה‑Apple Watch

המסך ״קצב לב נמוך״ מציג עדכון על כך שקצב הלב שלך ירד מתחת ל-40 פע׳/דקה במשך 10 דקות.

השגח/י על הבריאות שלך

Apple Watch יכול לסייע לך עקוב אחר מידע בריאותי חשוב, כולל המחזור שלך, קצב לב גבוה ונמוך וחריגות בקצב הלב. ניתן גם לבצע אק״ג כדי לבדוק את קצב הלב ולתעד אותו באמצעות היישום ״אק״ג״ שב-Apple Watch.

עקוב/י אחר פרטי בריאות חשובים ב‑Apple Watch

שיחת הודעות. הכפתור ״יישום״ ושדה ההודעה נמצאים בחלק התחתון.

שמור/י על קשר

עם היישומים ״הודעות״, ״דואר״, ״טלפון״ ו״ווקי-טוקי״, קל לתקשר עם בני משפחה, חברים ועמיתים.

שמור/י על קשר עם ה‑Apple Watch

לעיון במדריך למשתמש ב‑Apple Watch, אפשר ללחוץ על ״תוכן העניינים״ בראש העמוד או להזין מילה או משפט בשדה החיפוש.

מועיל?
מגבלת תווים: 250
מגבלת התווים המרבית היא 250.
תודה על המשוב.