Ekrani Camera në modalitetin Photo, me modalitetet e tjera në të majtë dhe në të djathtë poshtë gjetësit të pamjes. Butonat për Flash, Night Mode, Camera Controls, ProRaw dhe Live Photo ndodhen në krye të ekranit. Nën modalitetet e kamerës janë, nga e majta dhe të djathtë, butoni Photo and Video Viewer, butoni Take Picture dhe butoni Camera Chooser Back-Facing.

Nxjerrja e fotografisë së shkëlqyer

Përdorni iPhone për të nxjerrë fotografi dhe video të shkëlqyera që pasqyrojnë stilin dhe krijimtarinë tuaj. Që nga një fotografi e rastit e deri te një video me modalitetin Cinematic, mund t'i nxirrni të gjitha me kamerën e telefonit tuaj iPhone.

Nxjerrja e fotografive dhe videove të mrekullueshme

Një telefonatë grupi e FaceTime me katër pjesëmarrës; secili pjesëmarrës shfaqet në një pllakëz të veçantë.

Qëndrimi në kontakt

Përdorni iPhone për të ndarë përvojat dhe për të krijuar lidhje në mënyra të reja.

Qëndroni të lidhur

Ekrani i konfigurimit të Focus me opsionet e mëposhtme të Focus nga lart poshtë: Custom, Driving, Fitness, Gaming, Mindfulness dhe Reading.

Gjeni fokusin tuaj

Përdorni veçoritë e iPhone si Focus dhe Screen Time për t'ju ndihmuar të zvogëloni shpërqendrimet, të menaxhoni kohën tuaj dhe të jeni gati në çdo moment.

Jini gati në çdo moment

Ekrani Summary në aplikacionin Health që shfaq detajet e grafikut për hapat e kryera gjatë gjashtë muajve të fundit. Në krye të ekranit ndodhen butonat për të parë ecurinë sipas ditës, javës, muajit apo vitit. Butoni Summary ndodhet majtas poshtë dhe butoni Browse ndodhet djathtas poshtë. Është zgjedhur butoni Summary.

Ruajtja e formës fizike

Aplikacioni Health në iPhone siguron një vendndodhje qendrore për të parë dhe menaxhuar informacionet tuaja shëndetësore.

Monitorimi i shëndetit dhe mirëqenies suaj

Për të eksploruar në Udhëzuesin e përdorimit të iPhone, kliko te Tabela e përmbajtjes në krye të faqes ose fut një fjalë ose shprehje në fushën e kërkimit. Mund dhe të shtoni shkarkim manuali nga Apple Books (atje ku ofrohet).

I dobishëm?
Kufiri i karaktereve: 250
Kufiri maksimal i karaktereve është 250.
Faleminderit për reagimin.