macOS High Sierra

การแทนที่ข้อความและเครื่องหมายวรรคตอนในเอกสาร

ในหลาย ๆ แอพ คุณสามารถแทนที่ข้อความและเครื่องหมายวรรคได้อัตโนมัติตัวอย่างเช่น คุณสามารถแทนที่การเว้นวรรคสองครั้งด้วยจุดและการเว้นวรรคหนึ่งครั้ง, teh ด้วย the หรือแทนที่อัญประกาศแบบตรงด้วยอัญประกาศแบบ “โค้ง” (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อัญประกาศอัจฉริยะ) ได้โดยอัตโนมัติคุณยังสามารถแปลงที่อยู่อินเทอร์เน็ต (URL) เป็น ลิงก์ที่คลิกได้โดยอัตโนมัติ (เรียกว่า ลิงก์อัจฉริยะ).

แทนที่ข้อความ

แทนที่ข้อความบางข้อความด้วยข้อความอื่นหรือสัญลักษณ์ตัวอย่างเช่น แทนที่ (c) ด้วย ©

หมายเหตุ: คุณไม่ต้องสร้างการแทนที่ข้อความเพื่อให้สามารถป้อนประโยคให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วด้วยจุดและการเว้นวรรคโดยกด Space bar สองครั้งเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “เพิ่มจุดพร้อมการเว้นวรรคสองครั้ง” ในบานหน้าต่างข้อความของการตั้งค่าแป้นพิมพ์แทน

 • สร้างการแทนที่ข้อความ: ในเอกสาร ให้เลือก แก้ไข > การแทนที่ > แสดงการแทนที่ จากนั้นคลิก การตั้งค่าข้อความในบานหน้าต่างข้อความของการตั้งค่าแป้นพิมพ์ (เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก แป้นพิมพ์ แล้วคลิก ข้อความ) คลิกปุ่มเพิ่ม แล้วป้อนข้อความที่จะถูกแทนที่ (เช่น teh) ในคอลัมน์แทนที่ และข้อความที่จะแทนที่ (เช่น the) ในคอลัมน์ด้วย

  เปิดบานหน้าต่างข้อความให้ฉัน

 • การตั้งค่าให้แอพ ใช้การแทนที่ข้อความเสมอ: ในเอกสาร ให้เลือก แก้ไข > การแทนที่ จากนั้นเลือก การแทนที่ข้อความ (หากมีเครื่องหมายถูกจะแสดงว่าเปิดอยู่)ในการปิด ให้เลือกคำสั่งอีกครั้ง

 • การปรับใช้การแทนที่ข้อความไปที่ข้อความที่มีอยู่แล้ว: หากต้องการใช้ในเอกสารบางส่วน ให้เลือกข้อความ เลือกแก้ไข > การแทนที่ > แสดงการแทนที่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายการแทนที่ข้อความแล้ว จากนั้น คลิก แทนที่ในส่วนที่เลือกในการใช้การแทนที่ข้อความในทั้งเอกสาร ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด

 • การสำรองการแทนที่ข้อความของคุณเลือกการแทนที่ในรายการ จากนั้นลากจากบานหน้าต่างไปยังเดสก์ท็อปคุณสามารถแก้ไขไฟล์สำรองข้อมูล (ข้อความแทนที่ plist) ด้วยตัวแก้ไขข้อความในการนำเข้าไฟล์ ลากรายการเข้าบานหน้าต่างข้อความของการตั้งค่าแป้นพิมพ์

หากคุณใช้ภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่นในการป้อนข้อมูล ข้อความแทนที่ของคุณจะรวมอยู่ในพจนานุกรมผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพจนานุกรมผู้ใช้ ให้เลือก วิธีใช้ จากเมนูป้อนเข้า ในระหว่างที่ใช้วิธีป้อนข้อมูลเป็นภาษาจีนหรือภาษาญี่ปุ่น

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ iCloud เพื่อทำให้การแทนที่ข้อความของคุณอัพเดทตรงกันอยู่เสมอในอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณได้ให้เพียงแค่เปิด iCloud Drive บน Mac และอุปกรณ์ iOS ของคุณ รวมทั้งลงชื่อเข้าสู่ที่ใดก็ได้โดยใช้ iCloud ในบัญชีเมื่อคุณเพิ่มการแทนที่ข้อความบน Mac ของคุณ การแทนที่ข้อความนั้นจะปรากฏขึ้นบนอุปกรณ์ iOS ของคุณโดยอัตโนมัติ (และในทางกลับกัน)

ใช้อัญประกาศและขีดกลางอัจฉริยะ

คุณสามารถแปลงเครื่องหมายอัญประกาศไปเป็นเครื่องหมายอัญประกาศทางการพิมพ์ (แบบโค้ง)และ ยัติภังค์สองเส้น เป็น เส้นประยาว

 • ตั้งค่าแอพให้ใช้อัญประกาศอัจฉริยะและเส้นประยาวเสมอ: ในเอกสาร ให้เลือก แก้ไข > การแทนที่ จากนั้นเลือก อัญประกาศอัจฉริยะและขีดกลางอัจฉริยะ (หากมีเครื่องหมายถูกจะแสดงว่าเปิดอยู่)ในการปิดการตั้งค่านี้ ให้เลือกคำสั่งอีกครั้ง

 • การปรับใช้อัญประก่าศอัจฉริยะและเส้นประยาวใด ๆ กับข้อความที่มีอยู่แล้ว: ในการใช้ในเอกสารบางส่วน ให้เลือกข้อความ เลือก แก้ไข > การแทนที่ > แสดงการแทนที่ ดูให้แน่ใจว่ากล่องขีดกลางอัจฉริยะเลือกและอัญประกาศอัจฉริยะได้ถูกเลือกอยู่ จากนั้น เลือก แทนที่ในส่วนที่เลือกในการใช้ทั้งเอกสาร ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด

 • การเลือกรูปแบบสำหรับอัญประกาศอัจฉริยะในเอกสาร ให้เลือก แก้ไข > การแทนที่ > แสดงการแทนที่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องทำเครื่องหมายของอัญประกาศอัจฉริยะไว้อยู่ จากนั้นเลือกรูปแบบจากเมนูป๊อปอัพ

คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบเริ่มต้นของอัญประกาศอัจฉริยะให้ทุกแอพที่ใช้อัญประกาศอัจฉริยะได้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก แป้นพิมพ์ แล้วคลิก ข้อความ

เปิดบานหน้าต่างข้อความให้ฉัน

การใช้ลิงก์อัจฉริยะ

แปลง URL หรือสตริงอื่น ๆ ไปเป็นลิงก์ที่คลิกได้โดยอัตโนมัติตัวอย่างเช่น “www.apple.com” จะเปลี่ยนเป็นลิงก์ที่เปิดเว็บไซต์หรือ “mailto: emilyparker501@icloud.com” จะเปลี่ยนเป็นลิงก์ที่สร้างข้อความอีเมลถึงเอมิลี่ พาร์คเกอร์

 • การตั้งค่าให้แอพให้ใช้ลิงก์อัจฉริยะเสมอ: ในเอกสาร ให้เลือก แก้ไข > การแทนที่ จากนั้นเลือก ลิงก์อัจฉริยะ (หากมีเครื่องหมายถูกจะแสดงว่าเปิดอยู่)ในการปิด ให้เลือกคำสั่งอีกครั้ง

 • การปรับใช้ลิงก์อัจฉริยะกับข้อความที่มีอยู่แล้ว: ในการใช้ลิงก์อัจฉริยะในเอกสารบางส่วน ให้เลือกข้อความ เลือกแก้ไข > การแทนที่ > แสดงการแทนที่ เลือกกล่องลิงก์อัจฉริยะ แล้วคลิกแทนที่ในส่วนที่เลือกในการใช้ทั้งเอกสาร ให้คลิก แทนที่ทั้งหมด