macOS High Sierra

การเลือกดิสก์ข้อมูลสำรองและตั้งค่าตัวเลือกการเข้ารหัส

เปิด Time Machine เพิ่มดิสก์ข้อมูลสำรองหรือเปลี่ยนเป็นดิสก์อื่น หรือปรับการตั้งค่าอื่น

หมายเหตุ: คุณอาจต้องการตั้งค่า Time Machine ในตอนเย็นเพื่อให้การสำรองข้อมูลเริ่มต้นสามารถทำงานได้ตลอดคืนหากคุณสำรองข้อมูลไปยัง Time Capsule หรือ AirPort Extreme (802.11ac) การสำรองข้อมูลเริ่มต้นอาจเร็วขึ้นหากคุณทิ้งเครื่อง Mac ของคุณไว้ที่ห้องเดียวกับ Time Capsule หรือ AirPort Extreme (802.11ac) หรือหากคุณใช้สายอีเธอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อเครื่อง Mac ของคุณไปยังช่องอีเธอร์เน็ตช่องหนึ่งใน Time Capsule หรือ AirPort Extreme (802.11ac)การสำรองข้อมูลแบบต่อเนื่องจะใช้เวลาน้อยกว่า

 1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก Time Machine

  เปิดการตั้งค่า Time Machine ให้ฉัน

 2. คลิก เลือกดิสก์สำรองข้อมูล, เลือกดิสก์ หรือ เพิ่มหรือเอาดิสก์สำรองข้อมูลออก

  ตัวเลือกที่คุณเห็นจะขึ้นอยู่กับว่าคุณมีดิสก์สำรองข้อมูลที่ตั้งค่าไว้แล้วหนึ่งดิสก์หรือมากกว่า

 3. เลือกดิสก์จากรายการดิสก์สำรองข้อมูลและดิสก์ที่ใช้งานได้

  Time Machine ไม่สามารถสำรองข้อมูลลงใน iPod หรือดิสก์ที่ฟอร์แมตไว้สำหรับ Windows ได้หากคุณเชื่อมต่อดิสก์ที่ถูกฟอร์แมตสำหรับ Windows จะสามารถฟอร์แมตใหม่ได้ (ลบข้อมูลทั้งหมดออกอย่างถาวร) ให้เป็นรูปแบบระบบไฟล์ Mac และใช้เป็นดิสก์สำรองข้อมูลได้

 4. เพื่อความปลอดภัยที่มากขึ้น เลือก “เข้ารหัสข้อมูลสำรอง”

  ไม่สามารถเข้ารหัสได้หากคุณกำลังใช้ดิสก์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับ Mac ของคุณซึ่งฟอร์แมตโดยใช้ผังพาร์ติชั่น Apple (APM) หรือพาร์ติชั่นแบบมาสเตอร์บูตเรกคอร์ด (MBR) และดิสก์มีมากกว่าหนึ่งพาร์ติชั่น

  หากกล่องกาเครื่องหมายเป็นสีจาง ให้เลื่อนตัวชี้ไปเหนือกล่องกาเครื่องหมายนั้นค้างไว้ชั่วขณะเพื่อดูว่ามีการแสดงคำอธิบายขึ้นมาหรือไม่ ตัวอย่างเช่น ดิสก์ที่เลือกอาจจำเป็นต้องฟอร์แมตใหม่หรือทำพาร์ติชั่นใหม่หากไม่มีคำอธิบายแสดงขึ้นมา แสดงว่าดิสก์ที่เลือกไม่ได้รองรับการเข้ารหัส

 5. คลิก ใช้ดิสก์

 6. หากคุณได้ทำการตั้งค่าดิสก์อื่นแล้ว คลิกแทนที่ [ชื่อดิสก์] หรือใช้ทั้งคู่

  หากคุณมีดิสก์สำรองหลายตัวแล้ว คุณจะไม่เห็นตัวเลือกนี้

 7. หากคุณถูกขอให้ฟอร์แมตดิสก์ใหม่ ให้ฟอร์แมตดิสก์ใหม่หรือเลือกดิสก์ตัวอื่น

  ข้อสำคัญ: การฟอร์แมตใหม่จะลบไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในดิสก์ออก ดังนั้นให้ใช้วิธีนี้เฉพาะเวลาที่คุณไม่ต้องการไฟล์เหล่านั้นแล้วหรือได้คัดลอกไฟล์ไปไว้ในดิสก์อื่นแล้ว

 8. หากคุณเลือก “เข้ารหัสข้อมูลสำรอง” (ในขั้นตอนที่ 4) ให้ป้อนรหัสผ่านสำหรับดิสก์สำรองข้อมูล

  คุณอาจจำเป็นต้องใส่รหัสผ่านเมื่อคุณเชื่อมต่อดิสก์กับ Mac ของคุณ หรือเมื่อคุณยกเลิกการเชื่อมต่อดิสก์หรือเริ่มการทำงาน Mac ของคุณใหม่

  หากคุณได้ใช้ Time Capsule หรือดิสก์ที่อยู่ในเครือข่ายสำหรับการสำรองข้อมูลแบบไม่เข้ารหัสก่อนหน้านี่แล้วและต้องการจะเปิดใช้การเข้ารหัส จำเป็นต้องลบข้อมูลสำรองที่ไม่ได้เข้ารหัสก่อนเริ่มการสำรองข้อมูลแบบเข้ารหัส

ในการใช้ดิสก์สำรองข้อมูลหลายตัว ให้ทำขั้นตอนในดิสก์แต่ละตัวซ้ำอีกครั้ง

Time Machine จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดหากคุณใช้ดิสก์สำรองข้อมูลของคุณในการสำรองข้อมูลใน Time Machine เท่านั้นหากคุณเก็บไฟล์ต่าง ๆ ไว้ในดิสก์สำรองข้อมูลของคุณ Time Machine จะไม่สำรองข้อมูลไฟล์เหล่านั้น และเนื้อที่ที่ใช้สำหรับการสำรองข้อมูลของ Time Machine จะลดลง