macOS High Sierra

การแก้ไขปัญหาการพิมพ์

หากคุณกำลังมีปัญหาในการพิมพ์ ขั้นต้นให้คุณลองทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

 • หากเครื่องพิมพ์นั้นเชื่อมต่ออยู่กับ Mac ของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เชื่อมต่อแน่นหนา เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า และเปิดเครื่องดีแล้ว

 • หากเครื่องพิมพ์นั้นอยู่ในเครือข่ายของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac และเครื่องพิมพ์ยังคงอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน เครื่องพิมพ์เปิดอยู่ และเครือข่ายไม่ได้มีปัญหาหากมีเครื่องพิมพ์หลายเครื่องบนเครือข่าย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เครื่องไหนที่คุณเลือก เครื่องพิมพ์นั้นอาจไม่ใช่เครื่องที่คุณคิดว่าคุณได้เลือกไว้

 • หากคุณใช้เครื่องพิมพ์ที่แชร์ซึ่งเชื่อมต่ออยู่กับ Mac เครื่องอื่น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac ได้ติดตั้ง Mac OS X v10.5 ขึ้นไป ไม่อยู่ในโหมดพัก และได้เปิดใช้งานการแชร์แล้วสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การแชร์เครื่องพิมพ์ของคุณ

 • หากเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้เปิดข้อมูลระบบ แล้วคลิก USBIf the printer’s name appears in the hardware list but the printer doesn’t work, review the printer’s documentation for further troubleshooting information or see การตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ USB ของคุณ.

  เปิดข้อมูลระบบให้ฉัน

ถ้าคุณยังไม่สามารถพิมพ์ได้ ให้ดูข้อมูลการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมด้านล่าง

การพยายามกลับสู่การพิมพ์

คลิกไอคอนเครื่องพิมพ์ใน Dock เพื่อเปิดหน้าต่างคิวของเครื่องพิมพ์

 • หากคุณเห็นปุ่ม ดำเนินการต่อ ในแถบเครื่องมือ เครื่องพิมพ์ถูกหยุดคลิกปุ่ม ดำเนินการต่อ

 • หากงานอื่นยังค้างรออยู่ในคิวเพราะเกิดข้อผิดพลาด ให้เลือกงานนั้น จากนั้นคลิกปุ่มลบงาน ซึ่งเป็นปุ่ม ลบงาน ซึ่งเป็นปุ่มเล็ก ๆ ที่อยู่ด้านขวา (ทำเครื่องหมายไว้ด้วย X)

 • หากงานพิมพ์หนึ่ง ๆ ในรายการถูกหยุดพัก ให้เลือกงานนั้น จากนั้นให้คลิกปุ่มดำเนินการต่อ ที่อยู่ด้านขวา (ทำเครื่องหมายไว้ด้วยลูกศรโค้ง)

ถ้าคุณไม่เห็นงานพิมพ์ในคิวของเครื่องพิมพ์ คุณอาจพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์อื่นตรวจดูหน้าต่างคิวสำหรับเครื่องพิมพ์อื่น หรือลองพิมพ์อีกครั้ง ให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง

ในการตรวจสอบคิวพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์อื่น ๆ ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกนเลือกเครื่องพิมพ์ในรายการ จากนั้นคลิก เปิดคิวพิมพ์

เปิดการตั้งค่าการพิมพ์และการสแกนให้ฉัน

ลองพิมพ์จากแอพอื่น

 • ลองพิมพ์จากแอพอื่น เช่น ตัวแก้ไขข้อความถ้าเกิดปัญหาขึ้นในแอพเดียวเท่านั้น ให้ดูที่เอกสารประกอบของแอพสำหรับข้อมูลการแก้ปัญหาเพิ่มเติม

  เปิด TextEdit ให้ฉัน

การตรวจสอบเครื่องพิมพ์

ไปที่เครื่องพิมพ์จากนั้นตรวจสอบดังนี้:

 • เครื่องพิมพ์เปิดอยู่และแสดงไฟสถานะปกติ

 • เครื่องพิมพ์มีกระดาษ และกระดาษไม่ติด

 • เครื่องพิมพ์มีหมึกพิมพ์เพียงพอ

 • สายของเครื่องพิมพ์ต่ออยู่อย่างถูกต้อง

การเพิ่มเครื่องพิมพ์อีกครั้งเพื่อสร้างคิวเครื่องพิมพ์ใหม่

 • หากเครื่องพิมพ์อยู่ในเครือข่าย ให้คุณเปิดการตั้งค่าเครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน (เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน)จากนั้น เพิ่มเครื่องพิมพ์อีกครั้งเพื่อสร้างคิวเครื่องพิมพ์ใหม่

  ถ้าคุณสามารถพิมพ์ไปยังคิวเครื่องพิมพ์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ได้ ให้ลบคิวเครื่องพิมพ์เก่าออก

หากคุณไม่สามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์เนื่องจากชื่อเครื่องพิมพ์ไม่ปรากฏอยู่ในรายการเครื่องพิมพ์ที่มีให้ใช้งานได้ แสดงว่าเครื่องพิมพ์อาจปิดอยู่ หรือจอนนี้ Mac ของคุณอาจไม่ได้อยู่ในเครือข่ายเดียวกันหากเครื่องพิมพ์ถูกแชร์โดยผู้ใช้อื่น ผู้ใช้นั้นอาจจะหยุดการแชร์ หรืออาจออฟไลน์ถ้าคุณจัดการกับเครื่องพิมพ์ไม่ได้ ให้สอบถามบุคคลที่จัดการได้เพื่อช่วยเหลือ

การตรวจสอบว่าคุณมีซอฟต์แวร์ล่าสุด

หากเครื่องพิพม์ของคุณไม่รองรับ AirPrint ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ (ยังเรียกกันว่าไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ด้วย) เวอร์ชั่นที่ถูกต้องดีแล้ว

 • หากคุณกำลังใช้เครื่องพิมพ์ที่ผู้ใช้ือื่นใช้ร่วมกับคุณอยู่ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทั้งคู่ใช้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์เวอร์ชั่นเดียวกันในการตรวจสอบว่าคุณใช้ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใด ให้เปิดการตั้งค่าเครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน (เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เครื่องพิมพ์และเครื่องสแกน)เลือกเครื่องพิมพ์ในการตั้งค่าเครื่องพิมพ์และสแกนเนอร์ คลิก ตัวเลือกและอุปกรณ์เสริม จากนั้นคลิก ทั่วไปสังเกตรุ่นของไดรเวอร์

 • หากคุณกำลังใช้เครื่องพิมพ์เครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งซอฟแวร์เวอร์ชั่นล่าสุดของเครื่องพิมพ์ของคุณแล้วหากคุณยังคงพบปัญหา ให้ลองใช้ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์อื่นสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

หากคุณใช้เครื่องพิมพ์ที่เปิดใช้ AirPort คุณสามารถตรวจสอบกับผู้ผลิตเพื่อดูว่ามีการอัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นของคุณ

แทนที่หน้าต่างคิวงานพิมพ์ที่เสียหาย