macOS High Sierra

เปลี่ยนรูปภาพผู้ใช้

คุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพที่ปรากฏถัดจากชื่อผู้ใช้ในหน้าต่างเข้าสู่ระบบได้

 1. เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก ผู้ใช้และกลุ่ม

  เปิดการตั้งค่าผู้ใช้และกลุ่มให้ฉัน

 2. ถ้าคุณไม่ต้องการเปลี่ยนรูปภาพของผู้ใช้คนอื่น ให้คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อค จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบคุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพของตัวเองได้ไม่ต้องปลดล็อคการตั้งค่าผู้ใช้หรือกลุ่ม

 3. เลือกกบัญชีผู้ใช้ทางด้านซ้าย จากนั้นคลิกรูปภาพทางด้านขวา

  แทนที่คุณจะคลิกรูปภาพ คุณสามารถลากไฟล์รูปภาพจาก Finder ลงบนรูปภาพได้

  หากผู้ใช้คนอื่น เข้าสู่ระบบ Mac เครื่องนี้อยู่ คุณจะไม่สามารถเลือกผู้ใช้เหล่านั้นได้

 4. ให้ทำตามวิธีดังต่อไปนี้:

  • ใช้รูปภาพที่มากับ macOS: คลิกค่าเริ่มต้น จากนั้นเลือกรูปภาพ

  • ถ่ายภาพโดยการใช้ Mac ของคุณ: คลิก กล้อง และเมื่อคุณพร้อม ให้คลิก ถ่ายภาพ

  • ใช้รูปภาพจากแอพรูปภาพ: คลิก รูปภาพหากต้องการดูรูปภาพเฉพาะจากเวลา สถานที่ หรืออัลบั้ม ให้คลิกสามเหลี่ยมแสดงผลด้านล่างรูปภาพ จากนั้นเลือกกลุ่มของรูปภาพเลือกรูปภาพ จากนั้นคลิก ถัดไป

  • ใช้รูปภาพจากแอพ Photo Booth: คลิก Photo Booth เพื่อดูรูปภาพที่คุณเคยถ่ายไว้โดยการใช้ Mac ของคุณ และแอพ Photo Boothเลือกรูปภาพ จากนั้นคลิก ถัดไป

 5. ปรับรูปภาพ

  • ซูมเข้าหรือออก: ลากแถบเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

  • เลื่อนรูปภาพ: ลากรูปภาพไปรอบๆ ภายในวงกลม