macOS High Sierra

อัพเดทรูปภาพโปรไฟล์ของคุณ

คุณสามารถใช้รูปภาพ Photo Booth เป็นรูปภาพของบัญชีผู้ใช้, รูปภาพคู่หูในแอปข้อความ, รูปภาพโปรไฟล์ใน Twitter, รูปภาพโปรไฟล์ใน Facebook และอื่นๆ ของคุณได้

เปิด Photo Booth ให้ฉัน

  1. ถ่ายภาพ

  2. เลือกรูปย่อของรูปภาพที่คุณต้องการใช้

  3. คลิกปุ่มแชร์ เลือก เปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ เลือกบัญชีที่คุณต้องการใช้รูปภาพด้วย แล้วคลิก ตั้งค่า

    คุณสามารถเปลี่ยนรูปภาพโปรไฟล์ของคุณของบัญชีอินเทอร์เน็ตต่างๆ (เช่น Twitter และ Facebook) ได้ถ้าคุณได้ตั้งค่า Mac ของคุณให้ใช้บัญชีเหล่านั้นไว้แล้ว