macOS High Sierra

การเรียกคืนระบบทั้งหมดของคุณ

หากคุณได้ใช้ Time Machine ในการสำรองข้อมูล Mac ของคุณ คุณสามารถกู้คืนระบบของคุณในกรณีที่ระบบหรือดิสก์เริ่มต้นของคุณเสียหาย

ข้อสำคัญ: ใช้การสำรองข้อมูลบน Time Machine เพื่อกู้คืนระบบของคุณสู่เครื่อง Mac ที่เป็นแหล่งสำรองข้อมูลเท่านั้นในการถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปที่ Mac เครื่องใหม่ ให้ใช้ ตัวช่วยเหลือการถ่ายโอน

หากคุณกู้คืนระบบของคุณเพราะว่าเกิดปัญหากับดิสก์เริ่มต้นของคุณ ให้ซ่อมแซมและแทนที่ดิสก์ก่อนที่คุณจะทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. พิมพ์คำแนะนำเหล่านี้:

  คลิกปุ่มแชร์ ในหน้าต่างวิธีใช้ จากนั้นเลือก พิมพ์

 2. โปรดตรวจสอบว่าดิสก์สำรองข้อมูล Time Machine ของคุณเชื่อมต่อและเปิดอยู่หากดิสก์ของคุณอยู่บนเครือข่าย โปรดตรวจสอบว่า Mac ของคุณอยู่บนเครือข่ายเดียวกัน

 3. เลือกเมนู Apple > เริ่มการทำงานใหม่หลังจากที่ Mac ของคุณเริ่มการทำงานใหม่ (คอมพิวเตอร์ Mac บางเครื่องจะส่งเสียงเริ่มต้นระบบ) ให้กดปุ่ม Command และปุ่ม R ค้างไว้จนกว่าโลโก้ Apple จะปรากฏขึ้น จากนั้นให้ปล่อยมือจากปุ่ม

 4. เลือก "กู้คืนจากข้อมูลสำรอง Time Machine" จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ

 5. ให้ทำตามวิธีดังต่อไปนี้:

  • ดิสก์สำรองข้อมูลภายนอก: เลือกไฟล์ จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ

  • Time Capsule: เลือกเครือข่ายของคุณจากเมนู AirPort ด้านขวาของแถบเมนู จากนั้นเลือก Time Capsule ของคุณ แล้วคลิก “เชื่อมต่อกับดิสก์ระยะไกล”

  • ดิสก์สำรองข้อมูลบนเครือข่าย: เลือกดิสก์ จากนั้นคลิก "เชื่อมต่อกับดิสก์ระยะไกล"หรือคลิก “เซิร์ฟเวอร์อื่น“ แล้วป้อน URL ของดิสก์เครือข่าย

 6. หากจำเป็น ให้ป้อนชื่อและรหัสผ่านที่คุณใช้ในการเชื่อมต่อกับดิสก์สำรองข้อมูลของคุณ จากนั้นคลิก เชื่อมต่อ

 7. เลือกวันที่และเวลาของข้อมูลสำรองที่คุณต้องการกู้คืน จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ

หลังจากคุณกู้คืนระบบแล้ว Time Machine อาจทำการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบเมื่อถึงกำหนดการสำรองข้อมูลครั้งถัดไปการกระทำนี้เป็นเรื่องปกติTime Machine จะดำเนินการสำรองข้อมูลส่วนที่เพิ่มหลังจากการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบเสร็จสมบูรณ์