macOS High Sierra

ดิสก์ที่คุณสามารถใช้ได้กับ Time Machine

คุณสามารถใช้ Time Machine กับ Time Capsule และกับดิสก์ USB, FireWire และ Thunderboltดิสก์สามารถเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณได้โดยตรงหรืออยู่บนเครือข่ายก็ได้หากดิสก์ถูกแบ่งเป็นพาร์ติชัน คุณสามารถใช้พาร์ติชันหนึ่งสำหรับดิสก์สำรองข้อมูลของคุณได้

Time Machine ไม่สามารถสำรองข้อมูลไปที่ iPhone, iPad, iPod หรือดิสก์ที่ฟอร์แมตไว้สำหรับใช้งานกับ Windows ได้หากคุณเชื่อมต่อดิสก์ที่ถูกฟอร์แมตไว้สำหรับ Windows ดิสก์นั้นจะสามารถฟอร์แมตอีกครั้ง (เอาข้อมูลทั้งหมดออกอย่างถาวร) ให้เป็นรูปแบบของ Mac และใช้เป็นดิสก์สำรองข้อมูลได้

รูปแบบที่ใช้มากที่สุดของดิสก์สำรองข้อมูล Time Machine คือรูปแบบ Mac OS แบบขยาย (บันทึก) แต่ Time Machine ยังรองรับ Mac OS แบบขยาย (ยึดตามตัวพิมพ์, บันทึก) และรูปแบบ Xsan อีกด้วย

ข้อสำคัญ: คุณสามารถสำรองข้อมูลจากดิสก์ที่ฟอร์แมตเป็น HFS+ หรือ APFS ไปที่ดิสก์ HFS+ ได้ อย่างไรก็ตาม Time Machine ไม่สามารถสำรองข้อมูลไปที่ดิสก์ที่ฟอร์แมตเป็น APFS ได้ ถ้าคุณเลือกให้ดิสก์สำรองข้อมูลฟอร์แมตเป็น APFS แล้ว Time Machine จะเสนอให้ฟอร์แมตอีกครั้งเป็น HFS+

หากดิสก์ใช้ Master Boot Record (MBR) ประเภทพาร์ติชัน บางพาร์ติชันอาจไม่สามารถใช้ได้กับ Time Machine

หากดิสก์สำรองข้อมูลของคุณอยู่ในเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์เครือข่ายจะสามารถใช้การแชร์ไฟล์ Server Message Block (SMB) ได้Mac ของคุณต้องเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SMB เมื่อคุณตั้งค่า Time Machineหลังจากคุณเลือกดิสก์เครือข่ายในการตั้งค่า Time Machine แล้ว Time Machine จะเชื่อมต่อกับดิสก์โดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาสำรองข้อมูลหรือกู้คืนข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: ดิสก์ SMB และ AFP บางดิสก์ที่มาจากผู้ผลิตนอกเหนือจาก Apple จะไม่รองรับ Time Machineหากเครือข่ายของคุณใช้ดิสก์ SMB หรือ AFP แต่ดิสก์ไม่ปรากฏในรายการอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้กับข้อมูลสำรอง Time Machine โปรดติดต่อผู้ผลิตดิสก์