macOS High Sierra

การเข้าร่วมเครือข่าย Wi-Fi ที่ซ่อนไว้

เครือข่าย Wi-Fi ที่ซ่อนไว้เป็นเครือข่ายที่ไม่ได้กระจายข้อมูลชื่อหากต้องการเข้าร่วมเครือข่ายที่ซ่อนไว้ คุณต้องรู้ชื่อของเครือข่าย ประเภทของความปลอดภัยไร้สาย และหากจำเป็น ควรรู้โหมด ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านด้วย

ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายหากคุณไม่แน่ใจว่าควรป้อนอะไร

 1. คลิกไอคอนสถานะ Wi-Fi ในแถบเมนู แล้วเลือก เข้าร่วมเครือข่ายอื่น

  หากไอคอนสถานะ Wi-Fi ไม่อยู่ในแถบเมนู ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก เครือข่าย เลือก Wi-Fi ในรายการที่ด้านซ้าย จากนั้นเลือก “แสดงสถานะ Wi-Fi ในแถบเมนู”

 2. ป้อนชื่อเครือข่าย

 3. คลิกเมนูป๊อปอัพความปลอดภัย จากนั้นเลือกประเภทของความปลอดภัยระบบไร้สาย

 4. ป้อนโหมด ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ตามที่กำหนด

  ช่องที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับประเภทของความปลอดภัยระบบไร้สายสำหรับเครือข่ายคุณอาจไม่ต้องป้อนรายการเหล่านี้ทุกรายการ

 5. เลือกตัวเลือก:

  • เลือก “แสดงรหัสผ่าน” เพื่อให้แสดงรหัสผ่าน

  • เลือก “จดจำเครือข่ายนี้” เพื่อเก็บเครือข่ายไว้ในรายการเครือข่ายที่รู้จัก เพื่อให้คุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลอีกครั้ง

 6. คลิก เข้าร่วม

โปรโตคอลความปลอดภัยที่รองรับคือ WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access) หรือ WPA2 (Wi-Fi Protected Access II)