macOS High Sierra

การบีบอัดหรือคลายการบีบอัดไฟล์และโฟลเดอร์

ไฟล์ที่บีบอัดจะใช้พื้นที่ดิสก์น้อยกว่าไฟล์ที่ไม่ได้บีบอัด ดังนั้นการบีบอัดจึงมีประโยชน์สำหรับการทำสำเนาสำรองข้อมูลของคุณหรือสำหรับการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

  • บีบอัดไฟล์หรือโฟลเดอร์: กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกหรือแตะที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ด้วยสองนิ้ว จากนั้นเลือกบีบอัดจากเมนูลัด

    หากคุณบีบอัดรายการเดียว ไฟล์ที่บีบอัดจะมีชื่อของรายการเดิมพร้อมด้วยนามสกุล .zipหากคุณบีบอัดรายการหลายรายการในคราวเดียว ไฟล์ที่บีบอัดจะถูกเรียกว่า Archive.zip

  • คลายการบีบอัด (ขยาย) รายการคลิกสองครั้งที่ไฟล์ .zip