macOS High Sierra

การเปลี่ยนแปลงขนาดแบบอักษรที่ลงรายการไว้ในหน้าต่าง แบบอักษร

เปลี่ยนแปลงขนาดแบบอักษรที่มีให้ใช้งานในหน้าต่างแบบอักษร

 1. ในแอพ เช่น เมล หรือ TextEdit ให้เลือกรูปแบบ > แสดงแบบอักษร หรือรูปแบบ > แบบอักษร > แสดงแบบอักษร

 2. ในหน้าต่างแบบอักษร ให้คลิกเมนูป๊อปอัพการกระทำ เลือก แก้ไขขนาด จากนั้นปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้:

  • เพิ่มขนาดแบบอักษร: ป้อนขนาดใหม่ จากนั้นคลิกปุ่มเพิ่ม

  • เปลี่ยนค่าบนตัวเลื่อน: ป้อนค่าใหม่ในช่องสูงสุดและต่ำสุด

  • เอาขนาดแบบอักษรออก: เลือกสิ่งนั้นจากรายการ แล้วคลิกปุ่มเอาออก

  • กู้คืนค่าเริ่มต้น: คลิก รีเซ็ตขนาด

 3. คลิก เสร็จ