macOS High Sierra

หากคุณไม่ได้ยินเสียงจากลำโพงของคุณ

ลำดับแรก ให้ตรวจสอบว่าตัวควบคุมความดังเสียงในแอพที่คุณใช้อยู่ว่าไม่ได้เลื่อนลงมาทั้งหมดนอกจากนี้ ให้ลองเล่นไฟล์เสียง แผ่น CD หรือแผ่น DVD อื่น หรือลองเล่นไฟล์หรือดิสก์บนคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นสื่อเครื่องอื่นเพื่อแยกแยะปัญหาจากนั้น ให้ลองปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขดังต่อไปนี้

หากคุณกำลังลองฟังผ่านลำโพงในตัวของคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่

 • ถอดปลั๊กหูฟังหรือลำโพงภายนอกใด ๆ

 • เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก เสียง จากนั้นคลิก สัญญาณออกตรวจสอบให้แน่ใจว่า “ลำโพงภายใน” ถูกเลือกอยู่ แถบเลื่อน “ความดังเสียงออก” ไม่ได้อยู่ทางซ้ายทั้งหมด และกล่องกาเครื่องหมาย เงียบเสียง ไม่ได้ถูกเลือกอยู่

  เปิดบานหน้าต่าง เสียงออก ให้ฉัน

  กล่องกาเครื่องหมาย เงียบเสียง ที่ด้านล่างสุดของบานหน้าต่างการตั้งค่า เสียง

หากคุณกำลังลองฟังผ่านลำโพงภายนอกอยู่

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบปลั๊กลำโพงลงในพอร์ตเสียงขาออกของคอมพิวเตอร์หรือจอแสดงผลของคุณ (หรือพอร์ตเสียง ไอคอนพอร์ตเสียง หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีพอร์ตเสียงแค่พอร์ตเดียว) และได้เสียบปลั๊กกับอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าหากจำเป็นแล้วตรวจสอบการปรับสวิตช์ไฟฟ้าและความดังเสียงบนลำโพงภายนอกของคุณหากจำเป็น ให้เปิดลำโพงและปรับความดังลำโพง

 • เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก เสียง จากนั้นคลิก สัญญาณออกหากคอมพิวเตอร์ของคุณมีพอร์ตเสียงแค่พอร์ตเดียว ให้คลิกเมนูป๊อปอัพ “ใช้พอร์ตเสียงสำหรับ“ เลือก สัญญาณเสียงออก จากนั้นดูให้แน่ใจว่าได้เลือกลำโพงภายนอกของคุณแล้ว

  เปิดบานหน้าต่าง เสียงออก ให้ฉัน

 • หากคุณกำลังลองฟังผ่านลำโพงหรือหูฟังที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB เท่านั้นในคอมพิวเตอร์หรือจอแสดงผลของคุณ ให้เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก เสียง จากนั้นคลิก สัญญาณออกตรวจสอบว่าได้เลือกลำโพง USB ภายนอกเปิดข้อมูลระบบ คลิก USB ในส่วนของฮาร์ดแวร์ของแถบข้าง แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าลำโพงของคุณอยู่ในรายการหากไม่เห็น ลองถอดปลั๊กลำโพงแล้วแล้วเสียบใหม่อีกครั้ง

  เปิดข้อมูลระบบให้ฉัน

หากลำโพงภายนอกของคุณยังไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบคำแนะนำที่มากับลำโพงของคุณ

หากคุณกำลังลองฟังผ่านลำโพงในตัวของจอแสดงผลของคุณอยู่

 • ถอดปลั๊กหูฟังหรือลำโพงภายนอกใด ๆ

 • ตรวจสอบว่าสายจากจอแสดงผลเชื่อมต่อกับพอร์ตบน Mac ของคุณ

 • เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก เสียง จากนั้นคลิก สัญญาณออกตรวจสอบว่า แสดงเสียง ได้ถูกเลือกอยู่ในรายการอุปกรณ์เสียงออก

  เปิดบานหน้าต่าง เสียงออก ให้ฉัน

หากคุณกำลังลองฟังผ่านตัวรับดิจิตอล

 • หากคุณกำลังใช้พอร์ตขาออกแบบดิจิตอลของคอมพิวเตอร์ของคุณ (ไม่มีในคอมพิวเตอร์ครบทุกเครื่อง) ให้เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก เสียง จากนั้นคลิก สัญญาณออกตรวจสอบว่า สัญญาณออกดิจิตอล ได้ถูกเลือกอยู่ในรายการอุปกรณ์เสียงออก

  เปิดบานหน้าต่าง เสียงออก ให้ฉัน

 • ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเชื่อมต่อกับตัวรับดิจิตอลซึ่งใช้สายดิจิตอลแบบออปติคอล และตรวจสอบว่าตัวรับของคุณถูกตั้งค่าสำหรับข้อมูลเข้าแบบดิจิตอล (ให้ดูข้อมูลที่มากับตัวรับของคุณ)

 • ลองปรับความดังเสียงบนตัวรับของคุณคุณไม่สามารถใช้ตัวควบคุมความดังเสียงของคอมพิวเตอร์เพื่อปรับความดังเสียงในขณะที่ใช้ข้อมูลออกแบบดิจิตอล

หากคุณไม่ได้ยินเสียงเตือนนั้นๆ ให้ดูเปลี่ยนเสียงเตือนของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับพอร์ตเสียงในคอมพิวเตอร์หรือจอแสดงผลของคุณ ให้ดูพอร์ตเสียง