macOS High Sierra

การตั้งค่า Night Shift

ใช้บานหน้าต่าง Night Shift ของการตั้งค่าระบบของจอแสดงผลเพื่อเปลี่ยนสีของจอแสดงผลของคุณให้ค่อนไปทางโทนอบอุ่นสีหน้าจอในโทนที่อุ่นขึ้นช่วยให้รู้สึกสบายตามากขึ้นเมื่อคุณใช้ Mac ในเวลากลางคืนหรือในสภาพที่แสงน้อย

หมายเหตุ: ในการดูว่า Mac ของคุณรองรับโหมด Night Shift หรือไม่ ให้ดูบทความบริการช่วยเหลือของ Apple เรื่องวิธีใช้ Night Shift บน Mac ของคุณ

ในการเปิดบานหน้าต่างนี้ ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก จอแสดงผล จากนั้นคลิก Night Shift

เปิดบานหน้าต่าง Night Shift ให้ฉัน

ตั้งเวลา

เลือกตัวเลือกหนึ่งเพื่อให้ Night Shift เปิดโดยอัตโนมัติตามเวลาที่กำหนดไว้

  • ปิด: อย่าตั้งเวลาให้ Night Shift (ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณยังคงสามารถเปิด Night Shift ได้ด้วยตัวเอง)

  • กำหนดเอง:เลือกเวลาในการเปิดและปิด Night Shift

  • ดวงอาทิตย์ตกจนขึ้น: เปิด Night Shift ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกจนขึ้น

    ในการใช้ตัวเลือกนี้ ให้เปิดบริการหาตำแหน่งที่ตั้งในการตั้งค่าความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว จากนั้นคลิก ความเป็นส่วนตัวเลือก เปิดใช้งานบริการหาตำแหน่งที่ตั้ง เลื่อนลงมาที่บริการของระบบ แล้วคลิก รายละเอียด เลือก การตั้งค่าเขตเวลา จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

กำหนดเอง

เลือกเพื่อเปิด Night Shift หรือเลิกเลือกเพื่อปิดNight Shift จะยังคงเปิดอยู่จนถึงวันถัดไปหรือจนกว่าคุณจะปิดโหมด

อุณหภูมิของสี

ลากแถบเลื่อนเพื่อเปลี่ยนอุณภูมิสีที่ Night Shift ใช้

จอแสดงผล AirPlay

ใช้การสะท้อน AirPlay เพื่อส่งสิ่งที่อยู่บน Mac ของคุณอย่างไร้สายไปยังจอแสดงผลอีกจอหนึ่ง

แสดงตัวเลือกการสะท้อนในแถบเมนูเมื่อพร้อมใช้งาน

แสดงอุปกรณ์ที่พร้อมใช้สำหรับการสะท้อน AirPlay ในแถบเมนู

รวบรวมหน้าต่าง

ย้ายหน้าต่างการตั้งค่าจอแสดงผลที่เปิดอยู่ทั้งหมดไปยังจอแสดงผลที่มีปุ่มนี้อยู่ปุ่มนี้จะปรากฏเมื่อมีจอแสดงผลมากกว่าหนึ่งจอถูกเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณเท่านั้น

ดูเพิ่มเติมใช้ Night Shift