macOS High Sierra

ซูมเข้าบน Touch Bar

หากคุณมีปัญหาในการมองเห็นรายการต่างๆ ใน Touch Bar คุณสามารถซูม Touch Bar ซึ่งแสดงเวอร์ชั่นที่มีขนาดใหญ่กว่าบนหน้าจอได้

Touch Bar แบบซูมเข้าอยู่ตามแนวด้านล่างสุดของหน้าจอ วงกลมที่อยู่เหนือปุ่มจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเลือกปุ่มนั้นอยู่
  • เปิดหรือปิดการซูม Touch Bar: เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก การช่วยการเข้าถึง แล้วคลิก ซูม จากนั้นเลือก เปิดใช้งานการซูม Touch Barหากต้องการปิด ให้เลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย

    เปิดบานหน้าต่างซูมให้ฉัน

  • แสดง Touch Bar แบบซูมบนหน้าจอ: วางนิ้วบน Touch Bar ค้างไว้หากคุณเพียงแค่แตะ Touch Bar เวอร์ชั่นแบบซูมเข้าจะไม่แสดงบนหน้าจอ แต่คุณต้องวางนิ้วค้างไว้บน Touch Bar

  • เพิ่มหรือลดการซูม: กดปุ่ม Command บนแป้นพิมพ์ค้างไว้ในขณะที่คุณกางสองนิ้วออกหรือจีบสองนิ้วเข้าบน Touch Bar

  • เลือกและเปิดใช้งานรายการ: เลื่อนนิ้วของคุณบน Touch Bar จนกระทั่งวงกลมบนหน้าจออยู่บนรายการที่คุณต้องการเลือก กดนิ้วค้างไว้บนนั้นจนกระทั่งวงกลมเปลี่ยนสี (เมื่อเลือกรายการอยู่) แล้วยกนิ้วขึ้นเพื่อเปิดใช้งานรายการ

    คุณยังสามารถแตะแยกที่รายการได้ด้วยใช้หนึ่งนิ้วแตะรายการที่คุณต้องการเลือกค้างไว้ แล้วใช้อีกนิ้วหนึ่งแตะที่ใดก็ได้บน Touch Bar เพื่อเปิดใช้งานรายการนั้นโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องรอจนกระทั่งวงกลมเปลี่ยนสี

การซูม Touch Bar จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อคุณใช้ VoiceOver