macOS High Sierra

การดูและกู้คืนเวอร์ชั่นเก่า ๆ ของเอกสาร

แอพพลิเคชั่นหลายตัวบันทึกเวอร์ชั่นต่าง ๆ ของเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติขณะที่คุณทำงานกับไฟล์เอกสารนั้นคุณสามารถเลือกดูผ่านเอกสารเวอร์ชั่นต่าง ๆ แล้วเลือกกลับไปเป็นเวอร์ชั่นที่เก่ากว่าเมื่อใดก็ได้คุณยังสามารถบันทึกเวอร์ชั่นได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

เวอร์ชั่นจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติทุกชั่วโมง หรือถี่กว่านั้นเมื่อคุณสร้างการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเวอร์ชั่นจะยังถูกบันทึกไว้เมื่อคุณเปิด บันทึก ทำสำเนา ล็อก ตั้งชื่อใหม่ หรือแปลงเอกสาร

การเลือกดู กู้คืน ทำสำเนา และลบเวอร์ชั่น

 1. เปิดเอกสาร จากนั้นเลือก ไฟล์ > แปลงกลับเป็น > เลือกดูทุกเวอร์ชั่น

 2. คลิกเครื่องหมายขีดที่อยู่ตามเส้นเวลาเพื่อเลือกดูเวอร์ชั่น

 3. แสดงเวอร์ชั่นที่คุณต้องการ จากนั้นปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • ในการคืนค่าเอกสารไปยังเวอร์ชั่นนี้ ให้คลิก กู้คืน

  • หากต้องการทำสำเนาเวอร์ชั่นนี้ในเอกสารใหม่ ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิก กู้คืนสำเนา

  • หากต้องการลบเวอร์ชั่นนี้ ให้เลื่อนตัวชี้ไปที่ด้านบนสุดของหน้าจอเพื่อแสดงแถบเมนู จากนั้นเลือก ไฟล์ > แปลงกลับเป็น > ลบเวอร์ชั่นนี้

  • ในการปล่อยเอกสารของคุณไว้โดยไม่เปลี่ยนแปลง ให้คลิก เสร็จสิ้น

บันทึกเวอร์ชั่นอย่างชัดเจน

 • เปิดเอกสาร แล้วเลือก ไฟล์ > บันทึก

  หากต้องการบันทึกเอกสารโดยใช้ชื่อไฟล์ ตำแหน่ง หรือรูปแบบอื่น ให้กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วเลือก ไฟล์ > บันทึกเป็น

แปลงกลับเอกสารเป็นเวอร์ชั่นที่เปิดล่าสุด

 • เปิดเอกสาร เลือก ไฟล์ > แปลงกลับเป็น แล้วเลือก เปิดล่าสุด บันทึกล่าสุด หรือ บันทึกก่อนหน้า