macOS High Sierra

หาก Mac ของคุณไม่สามารถจำข้อความตามคำพูดได้

หากคุณกำลังมีปัญหาในการใช้การป้อนตามคำบอก คุณอาจพูดดังหรือเบาเกินไป หรืออาจมีเสียงรบกวนรอบข้างมากเกินไปต่อไปนี้คือวิธีการลองแก้ปัญหา:

 • ดูให้แน่ใจว่าได้เปิดการป้อนตามคำบอกในบานหน้าต่างป้อนตามคำบอกของการตั้งค่าแป้นพิมพ์ แล้วเลือกภาษาและภาษาถิ่นที่ถูกต้องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การป้อนข้อความและเอกสารตามคำบอกของคุณ

 • หากคุณไม่สามารถเปิดการป้อนตามคำบอกได้ การควบคุมโดยผู้ปกครองอาจป้องกันไม่ให้คุณใช้การป้อนตามคำบอกเฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นที่สามารถตั้งค่าและลบการควบคุมโดยผู้ปกครองให้คุณได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครอง

 • ดูให้แน่ใจว่า Mac ของคุณมีไมโครโฟนหากคุณกำลังใช้ไมโครโฟนภายนอก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนนั้นเชื่อมต่อกับ Mac ของคุณและถูกเลือกอยู่ในบานหน้าต่างป้อนตามคำบอกของการตั้งค่าแป้นพิมพ์ (เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก แป้นพิมพ์ แล้วคลิก ป้อนตามคำบอก)ในการเลือกไมโครโฟนตัวอื่น ให้คลิกเมนูป๊อปอัพใต้ไอคอนไมโครโฟน

  เปิดบานหน้าต่างการป้อนตามคำบอกให้ฉัน

 • นั่งในตำแหน่งตามปกติที่คุณใช้ Mac ของคุณ จากนั้นพูดด้วยน้ำเสียงปกติที่ไม่ค่อยหรือดังเกินไปในขณะที่คุณพูด หน้าต่างผลตอบกลับการสั่งงานด้วยเสียงจะช่วยให้คุณสามารถปรับระดับเสียงพูดของคุณได้

 • หลีกเลี่ยงเสียงรบกวนรอบข้างหากคุณใช้การเขียนตามคำบอกในสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงดังหรือในห้องที่มีเสียงก้องมาก การใช้ไมโครโฟนในหูฟังอาจช่วยได้

 • ดูให้แน่ใจว่าไมโครโฟนนั้นไม่มีวัตถุ เช่น เสื้อผ้าหรือร่างกายของคุณขวางกั้นอยู่ในขณะที่คุณกำลังพูดตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ที่มาพร้อมกับ Mac ของคุณเพื่อหาไมโคโฟนที่มาพร้อมกับเครื่องสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ค้นหาคู่มือสำหรับ Mac ของคุณ

 • ดูให้แน่ใจว่าความดังเสียงเข้าของไมโครโฟนภายนอกนั้นเพียงพอหากคุณกำลังใช้ไมโครโฟนภายนอกแล้วตัววัดไม่ตอบสนองเสียงของคุณ ให้เลือกไมโครโฟนตัวนั้นในบานหน้าต่างแหล่งข้อมูลเข้าของการตั้งค่าเสียง แล้วปรับความดังเสียงเข้าให้สูงขึ้น (เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิกเสียง แล้วคลิกเสียงเข้า)

  เปิดบานหน้าต่าง เสียงเข้า ให้ฉัน

 • หากคุณไม่ได้เปิดการป้อนตามคำบอกขั้นสูงในบานหน้าต่างป้อนตามคำบอกของการตั้งค่าแป้นพิมพ์ การป้อนตามคำบอกจำเป็นต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac ของคุณมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก เครือข่าย

  เปิดการตั้งค่า เครือข่าย ให้ฉัน

  หากคุณต้องการใช้การป้อนตามคำบอกโดยไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ให้เลือก การป้อนตามคำบอกขั้นสูง ในบานหน้าต่างป้อนตามคำบอกของการตั้งค่าแป้นพิมพ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การป้อนข้อความและเอกสารตามคำบอกของคุณ