macOS High Sierra

การตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ USB ของคุณ

หากอุปกรณ์ USB ทำงานผิดปกติ อุปกรณ์นั้นอาจไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณอย่างถูกต้อง

  • การตรวจสอบการเชื่อมต่อพอร์ตและสาย:หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีพอร์ต USB มากกว่าหนึ่งพอร์ต ให้สลับสายของอุปกรณ์ไปที่พอร์ตอื่นหากคุณยังคงไม่สามารถใช้อุปกรณ์ ให้ติดต่อผู้ผลิตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

    หากคุณสามารถใช้อุปกรณ์หลังจากสลับพอร์ต ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นสู่พอร์ตแรกหากคุณไม่สามารถใช้อุปกรณ์นี้ ให้ปิดระบบการทำงานคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กจากเต้ารับไฟฟ้ารอประมาณหนึ่งนาที จากนั้นเสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่แล้วเริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ

    หากคุณยังคงไม่สามารถใช้อุปกรณ์กับพอร์ตนั้น คอมพิวเตอร์ของคุณอาจต้องเข้ารับบริการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ค้นหาวิธีบริการหรือซ่อมแซม Mac ของคุณ

  • การตรวจสอบฮับ USB:หากอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่กับฮับ USB ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และฮับนั้นมีความเร็วเท่ากันตัวอย่างเช่น เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB 3.0 SuperSpeed เข้ากับฮับ USB 3.0 SuperSpeed

  • การตรวจสอบอุปกรณ์พ่วง:ยกเลิกการเลือกอุปกรณ์ทั้งหมดหากมีความจำเป็น ให้เชื่อมต่อแป้นพิมพ์และเมาส์สู่พอร์ต USB อื่น อย่าใช้ฮับ USB หรือสายต่อพ่วง

หากคุณสามารถใช้อุปกรณ์ได้ขณะนี้ ปัญหาอาจอยู่ที่อุปกรณ์หนึ่งในอุปกรณ์อื่น ๆลองเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นใหม่ทีละอุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณพบอุปกรณ์ที่เป็นต้นเหตุของปัญหา ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบแนบที่มาพร้อมกับอุปกรณ์สำหรับขั้นตอนการแก้ไขปัญหาต่อไป