macOS High Sierra

สร้างหรือเปลี่ยนโฟลเดอร์อัจฉริยะ

โฟลเดอร์อัจฉริยะจะรวบรวมไฟล์ตามประเภทและหัวข้อโดยอัตโนมัติโฟลเดอร์อัจฉริยะจะอัพเดทเมื่อคุณเปลี่ยน เพิ่ม และย้ายไฟล์ต่างๆ ใน Mac ของคุณ

การสร้้างโฟลเดอร์อัจฉริยะ

 1. ใน Finder ให้เลือก ไฟล์ > โฟลเดอร์อัจฉริยะใหม่

 2. ในการค้นหาไฟล์ ป้อนหัวข้อ วลี หรือพารามิเตอร์อื่นในช่องค้นหา

 3. หากต้องการให้กำหนดว่าการค้นหาควรใช้เฉพาะชื่อไฟล์ หรือเนื้อหาทั้งหมดของไฟล์ ให้เลือก “ชื่อตรงกัน” ในคำแนะนำการค้นหาที่ปรากฏด้านล่างช่องค้นหา จากนั้นคลิก ชื่อ แล้วเลือกชื่อไฟล์หรือทุกอย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง

 4. หากต้องการค้นหาคุณลักษณะเฉพาะเพิ่มเติม ให้คลิกปุ่มเพิ่ม (+) ด้านล่างช่องค้นหา จากนั้นเลือกโดยใช้เมนูป๊อปอัพคุณลักษณะการค้นหาที่ปรากฏ

  เมนูต่าง ๆ ทำงานเป็นคู่ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการค้นหารูปภาพ คุณจะเลือก ประเภท จากเมนูป๊อปอัพทางด้านซ้าย จากนั้นเลือกรูปภาพจากเมนูป๊อปอัพที่อยู่ถัดไป

 5. คลิก บันทึก จากนั้นระบุชื่อและตำแหน่งในโฟลเดอร์อัจฉริยะของคุณ

  ถ้าคุณไม่ต้องการให้โฟลเดอร์อัจฉริยะของคุณอยู่ในแถบข้าง ให้ยกเลิกการเลือก เพิ่มไปยังแถบข้าง

  คุณไม่สามารถใช้อักขระบางตัว รวมถึงเครื่องหมายวรรคตอน เช่น เครื่องหมายทวิภาค (: ) ในชื่อโฟลเดอร์ได้ถ้าข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้น ให้ลองใช้ชื่ออื่น

การเปลี่ยนเกณฑ์ในโฟลเดอร์อัจฉริยะ

 1. เปิดโฟลเดอร์อัจฉริยะ

 2. เริ่มป้อนลงในช่องค้นหาโฟลเดอร์ หรือคลิกเมนูป๊อปอัพการกระทำ จากนั้นเลือกแสดงเกณฑ์การค้นหา