macOS High Sierra

เปลี่ยนการตั้งค่าสัญญาณเสียงขาออกของคุณ

หาก Mac ของคุณมีพอร์ตที่แยกกันสำหรับเสียงเข้าและออก พอร์ตเสียงเข้าจะมีไอคอนไมโครโฟนหาก Mac ของคุณมีแค่พอร์ตเสียง จะมีไอคอนหูฟัง (ไอคอนพอร์ตเสียง) สามารถใช้ได้ทั้งเสียงเข้าและออก

คุณสามารถใช้ไมโครโฟนภายในของคอมพิวเตอร์ของคุณ ไมโครโฟนของจอแสดงผลของคุณ (หากมี) หรือไมโครโฟนภายนอกที่คุณเสียบปลั๊กเข้าไปในพอร์ตเสียงของคอมพิวเตอร์ของคุณ

ก่อนที่คุณจะเริ่ม ให้เปิดบานหน้าต่าง เสียงเข้า ของการตั้งค่า เสียง (เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก เสียง จากนั้นคลิก เสียงเข้า)

เปิดบานหน้าต่าง เสียงเข้า ให้ฉัน

การเลือกอุปกรณ์เสียงเข้า

  • จากรายการของอุปกรณ์เสียงเข้า ให้เลือกหนึ่งรายการที่คุณต้องการใช้เสียงเข้าทั้งหมดที่พร้อมใช้งานไปยัง Mac ของคุณถูกลงรายการไว้หากจอแสดงผลของคุณมีไมโครโฟนภายใน จะถูกลงรายการไว้เป็น “แสดงเสียง”

การปรับการตั้งค่าเสียงเข้า

  • หากคุณกำลังบันทึกเสียงผ่านพอร์ตเสียงของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถปรับความดังเสียงเข้าเพื่อชดเชยแหล่งเสียงที่ดังหรือเงียบเกินไป

    ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังบันทึกดนตรีเสียงดัง ให้ลดความดังเสียงเข้าเพื่อให้เสียงที่บันทึกไม่ผิดเพี้ยนหรือดังเกินไปหรือหากคุณบันทึกเสียงคนพูดเบา ๆ ให้เพิ่มความดังเสียงเข้าเพื่อให้ Mac ของคุณสามารถจับเสียงบุคคลนั้นได้ดีขึ้น

    ในการจับเสียงรบกวนรอบข้างให้น้อยลงเมื่อใช้ไมโครโฟนภายในของคอมพิวเตอร์ ให้เลือก “ใช้การลดเสียงรบกวนรอบข้าง”ตัวเลือกนี้จะไม่มีให้ใช้งานได้ถ้าเลือกรูปแบบไมโครโฟน 4 ช่องสัญญาณในการตั้งค่าเสียง MIDI

    หมายเหตุ: คุณไม่สามารถปรับความดังเสียงเข้าสำหรับอุปกรณ์ป้อนข้อมูลดิจิตอลที่ใช้ตัวควบคุมของคอมพิวเตอร์ของคุณคุณต้องปรับความดังเสียงเข้าจากแหล่งเสียง เช่น ตัวรับสัญญาณ