macOS High Sierra

จัดรูปแบบข้อความในเอกสารด้วยแบบอักษรและลักษณะ

ในแอพ OS X จำนวนมาก คุณสามารถจัดรูปแบบข้อความได้โดยการเลือกแบบอักษร สีแบบอักษร ขนาดแบบอักษร และอื่นๆ อีกมากมายในหน้าต่างแบบอักษรคุณยังสามารถจัดรูปแบบข้อความได้โดยการปรับใช้รูปแบบที่ชื่นชอบหรือรูปแบบที่ใช้ในเอกสาร

หาก Mac ของคุณมี Touch Bar คุณสามารถใช้ Touch Bar เพื่อจัดรูปแบบข้อความที่เลือกอย่างรวดเร็วได้

การใช้แบบอักษร

 1. ในเอกสาร ให้เลือก รูปแบบ หรือรูปแบบ > แบบอักษร จากนั้น แสดงแบบอักษร

  หากตัวเลือกสำหรับการขีดเส้นใต้ข้อความ สี และอื่น ๆ ไม่แสดงบนสุดในหน้าต่างแบบอักษร ให้คลิก เมนูป๊อปอัพการกระทำ , ให้เลือก แสดงผลลัพธ์ในการดูตัวอย่างตัวเลือกขณะที่คุณเลือก ให้เลือก ให้เลือกแสดงตัวอย่างจากเมนูป็อปอัปการกระทำ

 2. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดรูปแบบ และจากนั้นเลือกทำข้อใดข้อหนึ่งในต่อไปนี้:

  • การเปลี่ยนแบบอักษร: เลือกคอลเลกชั่น ตระกูล หรือรูปแบบ เช่น ตัวหนาในการค้นหาแบบอักษร ให้เลือก แบบอักษรทั้งหมด ในคอลัมน์คอลเลกชั่น จากนั้นป้อนชื่อแบบอักษรหากคุณไม่เห็นช่องค้นหาในหน้าต่างแบบอักษร ให้ขยายหน้าต่างให้กว้างขึ้น

  • เปลี่ยนขนาดแบบอักษร: ลากตัวเลื่อนหรือเลือกขนาดในรายการหากขนาดไม่แสดง ให้คลิก เมนูป๊อปอัพการกระทำ ให้เลือก แก้ไข ขนาด จากนั้นเลือก รายการที่กำหนดตายตัว ตัวเลื่อนที่ปรับได้ หรือทั้งคู่

  • เปลี่ยนสีของแบบอักษร: คลิกปุ่มสีข้อความ จากนั้นเลือกสีในหน้าต่างสี

  • ขีดเส้นใต้หรือขีดทับข้อความ: คลิกปุ่มขีดเส้นใต้ข้อความหรือปุ่มขีดทับข้อความ แล้วเลือกตัวเลือกจากเมนูป๊อปอัพ เช่น คู่ในการเปลี่ยนสีเส้น ให้เลือกสีจากเมนูป๊อปอัพ แล้วคลิกสี

  • แทรกสัญลักษณ์และอักขระ: คลิก เมนูป๊อปอัพการกระทำ เลือกอักขระ จากนั้นลากสัญลักษณ์จากตัวแสดงอักขระลงในเอกสารของคุณ

  • ตั้งค่าตัวเลือกตัวพิมพ์: คลิกเมนูป๊อปอัพการกระทำ จากนั้นเลือก ตัวพิมพ์หากแบบอักษรที่เลือกรวมถึงตัวพิมพ์ ให้เลือกหรือยกเลิกตัวเลือก

ในการเปลี่ยนสีพื้นหลังของเอกสาร ให้คลิกปุ่มสีเอกสาร จากนั้นเลือกสีในหน้าต่างสี

ใช้สมุดแบบอักษรเพื่อติดตั้งและจัดการแบบอักษรบนคอมพิวเตอร์ของคุณในการเปิดจากหน้าต่างแบบอักษร คลิกเมนูป๊อปอัพการกระทำ จากนั้นเลือก จัดการแบบอักษร

การใช้ลักษณะ

 • ในเอกสาร ให้เลือกรูปแบบ > ลักษณะหรือรูปแบบ > แบบอักษร > ลักษณะ แล้วปฏิบัติตามวิธีการใดๆ ต่อไปนี้ในบานหน้าต่างลักษณะ:

  • ปรับใช้รูปแบบที่ชื่นชอบกับข้อความที่เลือก: เลือก รูปแบบที่ชื่นชอบ เลือกรูปแบบจากเมนูป๊อปอัพที่ปรากฏ จากนั้นคลิก ปรับใช้

  • ปรับใช้รูปแบบที่ใช้ในเอกสาร: เลือก รูปแบบเอกสาร คลิกปุ่มไปข้างหน้าหรือย้อนกลับจนกว่าจะเห็นรูปแบบที่คุณต้องการใช้ จากนั้นคลิก ปรับใช้

  • บันทึกรูปแบบของข้อความที่เลือกเป็นรายการโปรด: คลิก เพิ่มไปยังรายการโปรด จากนั้นป้อนชื่อหากคุณต้องการให้ใช้แบบอักษร การเว้นวรรค และแท็บเดิมแบบเดียวกับข้อความที่เลือก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  • ค้นหาเอกสารสำหรับข้อความที่จัดรูปแบบโดยใช้รูปแบบ: เลือก รูปแบบเอกสาร คลิกปุ่มไปข้างหน้าหรือย้อนกลับจนกว่าจะเห็นรูปแบบที่คุณต้องการค้นหา จากนั้นคลิก เลือกตั้งค่าตัวเลือกเพื่อขยายหรือจำกัดการค้นหาของคุณ จากนั้นคลิก เลือก

หากต้องการจัดรูปแบบข้อความที่เลือกด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็ก หรือทั้งสองอย่างแบบเดียวกับในชื่อเรื่อง ให้เลือก แก้ไข > การแปลง จากนั้นเลือกตัวเลือก