macOS High Sierra

การตั้งค่า Mac ของคุณให้ลงชื่อออกเมื่อไม่ได้ใช้

คุณสามารถตั้งค่า Mac ของคุณให้ลงชื่อออกจากผู้ใช้ปัจจุบันหลังจากระยะเวลาที่ไม่ได้ใช้งานที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติซึ่งจะช่วยทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณปลอดภัยเมื่อ Mac ของคุณไม่ได้ถูกเฝ้าดู

  1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิกความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว จากนั้นคลิก ทั่วไป

    เปิดบานหน้าต่างทั่วไปให้ฉัน

  2. คลิกไอคอนแม่กุญแจ เพื่อปลดล็อคไอคอน จากนั้นป้อนชื่อและรหัสผ่านของผู้ดูแล

  3. คลิก ขั้นสูง

  4. เลือก “ลงชื่อออกหลังจาก ... นาทีเมื่อไม่ได้ใช้งาน”

  5. ตั้งค่าระยะเวลาก่อนที่ผู้ใช้จะลงชื่อออกโดยอัตโนมัติ