macOS High Sierra

การสร้างงไอคอนแบบกำหนดสำหรับไฟล์หรือโฟลเดอร์

คุณสามารถสร้างไอคอนแบบกำหนดเองสำหรับไฟล์หรือโฟลเดอร์ใด ๆ ก็ได้ โดยใช้รูปภาพของคุณเอง ไอคอนที่ดาวน์โหลดจากเว็บ หรือไอคอนจากไฟล์หรือโฟลเดอร์อื่น

การใช้รูปภาพของคุณเองหรือรูปภาพจากเว็บ

 1. คัดลอกรูปภาพที่คุณต้องการใช้กับคลิปบอร์ด

  วิธีเดียวที่จะทำสิ่งนี้ได้คือ เปิดรูปภาพในการแสดงภาพตัวอย่าง แล้วเลือก แก้ไข > เลือกทั้งหมด จากนั้นเลือกแก้ไข > คัดลอก

 2. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ ที่มีไอคอนที่คุณต้องการแทนที่ จากนั้นเลือกไฟล์ > ดูข้อมูล

 3. ที่ด้านบนของหน้าต่างข้อมูล ให้คลิกที่รูปภาพของไอคอน จากนั้นเลือกแก้ไข > วาง

ใช้ไอคอนจากไฟล์หรือโฟลเดอร์อื่น

 1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่มีไอคอนที่คุณต้องการใช้ จากนั้นเลือกไฟล์ > ดูข้อมูล

 2. ที่ด้านบนสุดของหน้าต่างข้อมูล ให้คลิกที่ไอคอน จากนั้นเลือกแก้ไข > วาง

 3. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์อื่น จากนั้นเลือกไฟล์ > ดูข้อมูล

 4. คลิกที่ไอคอน จากนั้นเลือกแก้ไข > วาง

การกู้คืนไอคอนดั้งเดิมสำหรับรายการ

 1. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ จากนั้นเลือกไฟล์ > ดูข้อมูล

 2. ที่ด้านบนสุดของหน้าต่างข้อมูล ให้เลือกไอคอนแบบกำหนดเอง จากนั้นเลือกแก้ไข > ตัด