macOS High Sierra

การแสดงหรือซ่อนนามสกุลไฟล์

นามสกุลไฟล์จะปรากฏที่ท้ายชื่อไฟล์บางชื่อไฟล์ และจะดูเหมือนเครื่อหมายจุลภาคตามด้วยอักขระจำนวนหนึ่ง (ตัวอย่างเช่น .jpg)นามสกุลไฟล์ของไฟล์จะแสดงประเภทของไฟล์และแสดงให้เห็นว่าแอพใดสามารถเปิดไฟล์ได้บ้าง

นามสกุลไฟล์มักถูกซ่อนใน macOS แต่หากคุณคิดว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ คุณสามารถแสดงนามสกุลไฟล์ได้หากนามสกุลไฟล์ถูกซ่อนอยู่ macOS ยังคงเปิดไฟล์ด้วยแอพที่เหมาะสม

สำหรับไฟล์หนึ่งไฟล์

  1. เลือกหนึ่งไฟล์ จากนั้นเลือกไฟล์ > ดูข้อมูล หรือกด Command–I

  2. คลิกที่สามเหลี่ยมถัดจาก ชื่อและนามสกุลไฟล์ เพื่อขยายส่วนนี้

  3. ในการแสดงหรือซ่อนนามสกุลไฟล์ ให้เลือกหรือยกเลิกตัวเลือก "ซ่อนนามสกุลไฟล์"

สำหรับไฟล์ทั้งหมด

  1. เลือก Finder > การตั้งค่า จากนั้นคลิก ขั้นสูง

  2. เลือกหรือยกเลิกตัวเลือก "แสดงนามสกุลไฟล์ทั้งหมด"

หากคุณเลือก “แสดงนามสกุลไฟล์ทั้งหมด” นามสกุลไฟล์ทั้งหมดจะปรากฏ แม้ไฟล์ที่เลือกจะ “ซ่อนนามสกุล” อยู่ก็ตามหากคุณยกเลิกการเลือก “แสดงนามสกุลไฟล์ทั้งหมด” นามสกุลไฟล์จะปรากฏหรือซ่อนไว้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า “ซ่อนนามสกุล”ของไฟล์แต่ละไฟล์เหล่านั้น

เมื่อคุณตั้งชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ใหม่ อย่าเปลี่ยนนามสกุลไฟล์ หรือคุณอาจไม่สามารถเปิดไฟล์ในแอพที่ใช้สร้างไฟล์นั้นได้อีกหากต้องการได้รับการเตือนก่อนที่คุณจะเปลี่ยนแปลงนามสกุลไฟล์ ให้เลือก “แสดงคำเตือนก่อนเปลี่ยนแปลงนามสกุล” ในบานหน้าต่างขั้นสูงของการตั้งค่า Finder

หากคุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบไฟล์ ให้ใช้แอพที่คุณใช้เพื่อสร้างไฟล์ ตัวอย่างเช่น TextEdit สามารถแปลงเอกสารจากรูปแบบข้อความธรรมดา (.txt) ไปยังรูปแบบข้อความเข้ารหัสแอสกี (rtf.)และ แสดงตัวอย่าง สามารถแปลงประเภทของไฟล์กราฟิกได้หลายประเภท