macOS High Sierra

แสดงไอคอนสถานะ Wi-Fi ในแถบเมนู

ใช้ไอคอนสถานะ Wi-Fi ในแถบเมนูเพื่อสลับระหว่างเครือข่าย Wi-Fi เปิดหรือปิด Wi-Fi หรือเปิดการตั้งค่าเครือข่าย

  1. หากไอคอนสถานะ Wi-Fi ไม่อยู่ในแถบเมนู ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เครือข่าย

    เปิดการตั้งค่าเครือข่ายให้ฉัน

  2. เลือก Wi-Fi ในรายการทางซ้าย

    หาก Wi-Fi ไม่ได้อยู่ในรายการ ให้คลิกปุ่มเพิ่ม ที่ด้านล่างสุดของรายการคลิกเมนูป๊อปอัพ อินเตอร์เฟซ ตั้งชื่อบริการ Wi-Fi จากนั้นคลิก สร้าง

  3. เลือก “แสดงสถานะ Wi-Fi ในแถบเมนู”

แถบสัญญาณสี่แถบจะปรากฏในไอคอนสถานะ Wi-Fi ในแถบเมนูยิ่งคุณเห็นแถบสีดำมากเท่าไร แสดงว่าสัญญาณมีคุณภาพสูงมากเท่านั้น