macOS High Sierra

ไปที่โฟลเดอร์เฉพาะโดยตรง

 • ใน Finder ให้คลิกที่เมนู ไปที่ ในแถบเมนู จากนั้นเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • การแนบโฟลเดอร์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดโฟลเดอร์หลักสำหรับหน้าต่างปัจจุบันตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลด ตัวเลือกนี้จะเปิดโฟลเดอร์เริ่มต้นของคุณ

  • ล่าสุด เอกสาร หรือโฟลเดอร์อื่นๆ ที่แสดงในรายการ:เลือกโฟลเดอร์จากรายการ

  • คลัง: กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วเลือกคลัง

  • โฟลเดอร์ล่าสุด: เลือกโฟลเดอร์จากเมนูย่อย(เมนูย่อยจะแสดงโฟลเดอร์ที่เปิดล่าสุดไม่เกิน 10 โฟลเดอร์)

  • ไปที่โฟลเดอร์: พิมพ์ชื่อเส้นทางของโฟลเดอร์นั้น (ตัวอย่างเช่น /คลัง/แบบอักษร/ หรือ ~/รูปภาพ/) จากนั้นคลิก ไปที่

   เครื่องหมายทับตอนต้นของชื่อเส้นทางแสดงว่าจุดเริ่มต้นอยู่ระดับบนสุดของโครงสร้างโฟลเดอร์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเครื่องหมายทับตอนท้ายแสดงว่านี่เป็นเส้นทางไปที่โฟลเดอร์ นอกจากไฟล์

   เครื่องหมายตัวหนอน (~) แสดงถึงโฟลเดอร์เริ่มต้นของคุณโฟลเดอร์ส่วนตัวของคุณส่วนใหญ่ เช่น เอกสาร เพลง และรูปภาพ อยู่ในโฟลเดอร์เริ่มต้นของคุณ

   หากคุณกำลังมีปัญหาในการค้นหาโฟลเดอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสะกดชื่อโฟลเดอร์อย่างถูกต้อง และป้อนเส้นทางแบบเต็ม ซึ่งรวมถึงเครื่องหมายทับด้วย

ถาม Siri พูดบางอย่าง เช่น: เปิดโฟลเดอร์ซื้อบ้าน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Siri