macOS High Sierra

หากคุณไม่เห็น Wi-Fi ในการตั้งค่าเครือข่าย

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีความสามารถในการเชื่อมต่อแบบไร้สายแต่คุณไม่เห็น Wi-Fi ในการตั้งค่าเครือข่าย แสดงว่าอาจยังไม่ได้ตั้งค่าบริการ Wi-Fi

  1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เครือข่าย

    เปิดการตั้งค่าเครือข่ายให้ฉัน

  2. คลิกปุ่มเพิ่ม ที่ด้านล่างสุดของรายการ

  3. คลิกเมนูป๊อปอัพ อินเทอร์เฟซ จากนั้นเลือก Wi-Fi

  4. ป้อนชื่อสำหรับบริการ จากนั้นคลิก สร้าง

    ตามค่าเริ่มต้น บริการจะถูกตั้งชื่อว่า Wi-Fi แต่คุณก็สามารถตั้งชื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ

  5. ป้อนการตั้งค่าสำหรับบริการ Wi-Fi เช่น ชื่อเครือข่าย แล้วคลิก ขั้นสูง เพื่อตั้งค่าตัวเลือกอื่นๆ

  6. หากต้องการเปลี่ยนแปลงบริการที่จะให้ใช้เป็นรายการแรกเมื่อมีบริการที่ใช้งานได้มากกว่าหนึ่งรายการ ให้คลิกเมนูป๊อปอัพการกระทำ แล้วเลือก จัดลำดับบริการ จากนั้นลากบริการเครือข่ายในรายการเพื่อเปลี่ยนแปลงลำดับของบริการ