macOS High Sierra

การอนุญาตให้เครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกลเข้าถึง Mac ของคุณได้

หากคุณอนุญาตให้เข้าสู่ระบบระยะไกล คุณจะสามารถใช้ เชลล์ปลอดภัย (SSH) ในการเข้าสู่ระบบของ Mac ของคุณจากคอมพิวเตอร์อื่นได้

คุณไม่สามารถใช้ Telnet ในการเข้าสู่ระบบของ Mac ของคุณได้

การตั้งค่าการเข้าสู่ระบบระยะไกล

 1. ใน Mac ของคุณ ให้เปิดการตั้งค่าการแชร์ (ให้เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก การแชร์)

  เปิดการตั้งค่า การแชร์ ให้ฉัน

 2. เลือกการเข้าสู่ระบบระยะไกล

  การเลือก การเข้าสู่ระบบระยะไกล ยังทำให้ใช้บริการ FTP (sftp) ที่ปลอดภัยได้

 3. ระบุว่าผู้ใช้ใดบ้างที่สามารถเข้าระบบได้:

  • ผู้ใช้ทั้งหมด: ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของคุณคนใดก็ตามและใครก็ตามบนเครือข่ายของคุณสามารถเข้าสู่ระบบได้

  • เฉพาะผู้ใช้เหล่านี้: คลิกปุ่มเพิ่ม จากนั้นเลือกผู้ที่สามารถเข้าสู่ระบบระยะไกลได้ผู้ใช้และกลุ่มรวมผู้ใช้ทั้งหมดของ Mac ของคุณผู้ใช้เครือข่ายและกลุ่มเครือข่ายรวมคนในเครือข่ายของคุณ

การเข้าสู่ระบบจากคอมพิวเตอร์อื่น

 • ในการเข้าสู่ระบบจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ให้เปิด เทอร์มินัล (หรือแอพ SSH ตัวอื่น) บนคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น จากนั้นป้อน:

  ssh username@IP address

  ตัวอย่างเช่น หากชื่อผู้ใช้ของคุณคือ steve และที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณคือ 10.1.2.3 ให้เปิด เทอร์มินัล ใน Mac เครื่องอื่น และป้อนดังนี้:

  ssh steve@10.1.2.3

  ไม่รู้ชื่อผู้ใช้ของคุณและที่อยู่ IP สำหรับ Mac ของคุณหรือค้นหาได้ง่าย ๆให้เปิดบานหน้าต่างการเข้าสู่ระบบระยะไกลของการตั้งค่าการแชร์ ชื่อผู้ใช้ของคุณและที่อยู่ IP จะแสดงด้านล่างของตัวชี้ “การเข้าสู่ระบบระยะไกล: เปิด”

  เปิดบานหน้าต่างการเข้าสู่ระบบระยะไกลของการตั้งค่าการแชร์ให้ฉัน

การอนุญาตให้เข้าสู่ระบบระยะไกลกับ Mac ของคุณได้ อาจทำให้เครื่องปลอดภัยน้อยลงสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้ Mac ของคุณ โปรดดูตั้งค่า Mac ของคุณให้ปลอดภัย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง ssh ให้ป้อน man ssh ที่พร้อมท์เชลล์ของ Terminal

หน้า man สำหรับ ssh