macOS High Sierra

การเปิดเสียงดังขึ้นหรือเบาเสียงลง

  • หากต้องการปรับความดังของคอมพิวเตอร์ ให้คลิกตัวควบคุมระดับเสียง ในแถบเมนู จากนั้นลากแถบเลื่อนเพื่อปรับความดัง (หรือใช้ Control Strip)

    ถ้าตัวควบคุม ความดัง ไม่อยู่ในแถบเมนู ให้เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก เสียง คลิก สัญญาณออก จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “แสดงความดังในแถบเมนู”

    เปิดบานหน้าต่าง เสียงออก ให้ฉัน