macOS High Sierra

ใส่แผ่น CD และแผ่น DVD

ถ้า Mac ของคุณมีไดรฟ์ออปติคอลในตัว หรือคุณเชื่อมต่อกับไดรฟ์ออปติคอลภายนอก (ตัวอย่างเช่น Apple USB SuperDrive) คุณสามารถใช้แผ่น CD และแผ่น DVD เพื่อเล่นเพลง ดูภาพยนตร์ หรือเข้าถึงไฟล์ที่เขียนลงในดิสก์เพื่อใช้ในการสำรองข้อมูลของคุณได้

ใส่แผ่น CD หรือแผ่น DVD

ข้อสำคัญ: ไดรฟ์ออปติคอลในตัวและ Apple USB SuperDrive รองรับเฉพาะ แผ่น CD และแผ่น DVD แผ่นกลม ขนาดมาตรฐาน 120 มม.(ประมาณ 4.72 นิ้ว) อย่าใส่ดิสก์ที่มีขนาดเล็กกว่า หรือมีรูปทรงที่แตกต่างจากดิสก์ปกติ และอย่าใส่ดิสก์ที่มีส่วนประกอบใด ๆ แขวนติดกับตัวดิสก์ (ตัวอย่างเช่น ดิสก์ทำความสะอาด)

  • ใส่ดิสก์ลงไปไดรฟ์ออปติคอล โดยให้ป้ายชื่อหงายขึ้นมาหาหรือหันไปทางตัวคุณ จนกว่าคุณจะรู้สึกว่าไดรฟ์จับดิสก์ได้และดึงแผ่นเข้าไปด้านใน

    คุณต้องใส่ดิสก์เข้าไปเกือบสุดทางก่อนที่เครื่องอ่านจะดึงแผ่นเข้าไป

เลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณใส่แผ่น CD หรือแผ่น DVD ลงไป

คุณสามารถเลือกการตอบสนองของคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใส่แผ่น CD หรือแผ่น DVD แต่ละประเภทลงไปได้ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้ซอฟต์แวร์แก้ไขรูปภาพ เปิดขึ้นทุกครั้งที่คุณใส่แผ่น CD รูปภาพลงไป หรือให้สคริปต์ของ AppleScript ซึ่งจะสำรองข้อมูลเอกสารที่สำคัญของคุณใช้งานทุกครั้งที่คุณใส่แผ่น DVD เปล่า

  1. เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิก แผ่น CD และแผ่น DVD(ถ้าคุณไม่มีไดรฟ์ออปติคอลที่มากับหรือเชื่อมต่ออยู่กับ Mac ของคุณ จะไม่มีการตั้งค่าแผ่น CD และแผ่น DVD ให้ใช้งานได้)

    เปิดการตั้งค่าแผ่น CD และแผ่น DVDให้ฉัน

  2. ใช้เมนูป๊อปอัพเพื่อเลือกการกระทำสำหรับประเภทแผ่นดิสก์ที่ใส่ลงไป

บางแอพสามารถเริ่มประมวลผลแผ่นดิสก์ที่ใส่โดยทันทีตัวอย่างเช่น iTunes จะสามารถนำเข้าเพลงจากแผ่น CD เพลงได้ทันทีและเครื่องเล่น DVD จะสามารถเล่นวิดีโอได้ทันทีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูวิธีใช้ที่ให้มากับแอพที่คุณต้องการใช้กับแผ่น CD หรือแผ่น DVD