Przykładowy widok szczegółów zadanej pracy — Integers — dla klasy matematyki, wyświetlający szczegółowe dane dotyczące postępu dla wybranego zadania, z uwzględnieniem procentu wykonania, średniego czasu i znormalizowanego wyniku dla klasy. Sekcja Wszystkie zadania wskazuje, że 56 uczniów nie wykonało zadań, masz cztery zadania do sprawdzenia i żaden z uczniów nie poprosił o powtórzenie pracy. Użyj funkcji Dane uczniów, aby określić, którzy uczniowie pozostają w tyle.

Wyświetlanie danych dotyczących postępu klasy i uczniów

Przydziel zadania w aplikacjach, które udostępniają postęp uczniów, a następnie użyj widoku postępu klasy, szczegółów zadanej pracy lub postępu ucznia, aby sprawdzić, jak radzą sobie uczniowie.

Wyświetlanie postępu klasy, zadanej pracy i uczniów w aplikacji Zadane

Przykład współdzielonego pliku ucznia — Baily John - Probability Lab — z wyświetlonymi szczegółami współpracy w aplikacji iWork Numbers.

Udostępnianie plików uczniom i współpraca z uczniami

Można udostępniać pliki poszczególnym uczniom lub całej klasie, a następnie współpracować z uczniami w zakresie zadań.

Dodawanie zadań w aplikacji Zadane

Przykładowy widok klasy (Math) z czterema zadanymi pracami i trzema uczniami. Oprócz widoku tej klasy, pasek boczny aplikacji Zadane zawiera trzy inne klasy (Literature, Science i Technology), a także widoki Ostatnia aktywność, Robocze, Ulubione i Zaimportowane oraz widok archiwum klasy.

Szybkie wyświetlanie wszystkich klas, zadanych prac i uczniów

Na pasku bocznym aplikacji Zadane są wyświetlane wszystkie klasy, a także wszelkie ostatnie, robocze, ulubione i zaimportowane materiały. W widoku klasy można szybko przejrzeć zadane prace i uczniów powiązanych z klasą. W przypadku klas używanych wcześniej z aplikacją Zadane lub w przypadku usunięcia klas wyświetlane są też zadane prace klasy w odpowiednich archiwach klas.

Informacje o klasach, zadanych pracach i uczniach w aplikacji Zadane

Aby przeglądać Podręcznik użytkownika aplikacji Zadane, stuknij w Spis treści u góry strony.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, odwiedź stronę Wsparcia dla środowisk edukacyjnych.

Był pomocny?
Ograniczenie liczby znaków: 250
Maksymalna liczba znaków to 250.
Dziękujemy za komentarz.