macOS High Sierra

Używanie Sterowania przełącznikami

Funkcja Sterowanie przełącznikami pozwala korzystać z akcesorium adaptacyjnego (na przykład przełącznika lub joysticka) do wprowadzania tekstu, interakcji z rzeczami widocznymi na ekranie oraz sterowania Makiem. Przy użyciu narzędzi znajdujących się w panelu startowym Sterowania przełącznikami możesz skanować panel lub interfejs użytkownika, aby użyć dowolnego z dostępnych przełączników w celu zaznaczenia danej rzeczy lub wykonania określonej czynności.

Panel startowy Sterowania przełącznikami pozwala na emulowanie sprzętu i dostęp do interfejsu użytkownika. Mogą być też dostępne własne panele do specjalnych zastosowań.

Włącz Sterowanie przełącznikami

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie kliknij w Sterowanie przełącznikami.

  Otwórz panel Sterowanie przełącznikami

 2. Kliknij w Ogólne, a następnie zaznacz Włącz Sterowanie przełącznikami.

  Na biurku pojawi się panel startowy Sterowania przełącznikami.

Korzystanie z panelu startowego

 • Klawiatura: Pokazuje klawiaturę domyślną. Wprowadzaj tekst do dokumentu lub pola tekstowego, skanując klawiaturę w panelu, otwierając grupy klawiszy, a następnie wybierając określony klawisz. Zwróć uwagę na grupę znajdującą się na dole klawiatury. Zawiera ona proponowane słowa, dobierane na podstawie klawiszy naciśniętych do tej pory. Możesz zaoszczędzić dużo czasu, wybierając jedno z proponowanych słów.

 • Wskaźnik: Zapewnia przyciski do poruszania wskaźnika i klikania. Aby przesunąć wskaźnik w dany obszar ekranu, wybierz Przenieś; aby automatycznie kliknąć wskaźnikiem po przesunięciu go do miejsca docelowego, wybierz Przesuwanie i klikanie.

  W przypadku obu tych opcji po ekranie zacznie poruszać się pionowy prostokąt. Gdy naciśniesz przełącznik Zaznacz rzecz, prostokąt zatrzyma się, a po nim zacznie poruszać się niebieska linia. Gdy naciśniesz przełącznik ponownie, niebieska linia zatrzyma się (lub znacznie zwolni, jeśli w panelu Nawigacja w preferencjach Sterowania przełącznikami dokładność wskaźnika ustawiona jest na wysoką – wówczas kolejne naciśnięcie spowoduje zatrzymanie linii).

  Gdy wykonasz te same czynności dla poziomego prostokąta i poziomej linii, wskaźnik zostanie przesunięty do punktu przecięcia niebieskich linii. Jeśli używasz czynności Przesuwanie i klikanie, rzecz znajdująca się na przecięciu tych linii zostanie zaznaczona.

 • Aplikacja: Skanowanie rzeczy i grup w aktywnym oknie bieżącej aplikacji.

 • Dock: Skanowanie rzeczy w Docku.

 • Pasek menu: Skanowanie grupy paska menu, a następnie grupy ikon menu.

 • System: Przyciski do sterowania głośnością Maca, jasnością ekranu oraz odtwarzaniem multimediów.

  Jeśli masz Maca z paskiem Touch Bar, system oferuje polecenie Przełącz pasek Touch Bar, które pozwala wyświetlić Touch Bar wzdłuż dolnej krawędzie ekranu. Dzięki temu można wykorzystywać Sterowanie przełącznikami do wskazywania i zaznaczania rzeczy na pasku Touch Bar. Aby uzyskać więcej informacji na temat paska Touch Bar, zobacz artykuł wsparcia produktów Apple: Jak używać paska Touch Bar na MacBooku Pro.

 • Własne: Pokazuje dostępne własne panele. Możesz tworzyć własne panele (przy użyciu Edytora paneli), aby usprawniać często wykonywane zadania i czynności w aplikacjach.

 • Miejsce: Przyciski do zmieniania położenia panelu startowego Sterowania przełącznikami na ekranie.

 • Urządzenia: Pokazuje dostępne urządzenia Apple, takie jak urządzenia iOS lub Apple TV, którymi możesz sterować przy użyciu funkcji Sterowania przełącznikami na Macu – bez konieczności łączenia danego urządzenia w parę ze swoim akcesorium. Twój Mac, urządzenia iOS oraz Apple TV muszą być połączone z tą samą siecią Wi-Fi i zalogowane na tym samym koncie iCloud.

Skanowanie i zaznaczanie rzeczy

 • Skanowanie rzeczy przy użyciu skanowania automatycznego: Naciśnij przełącznik Zaznacz rzecz, aby rozpocząć skanowanie automatyczne. Podczas skanowania grup i elementów interfejsu użytkownika, Sterowanie przełącznikami wyróżnia każdy element lub każdą grupę. W przypadku paneli wyróżnia albo każdy przycisk lub grupę, albo zestawy przycisków w kolejnych nakładanych na siebie sekwencjach, zależnie od tego, jak dany panel został zaprojektowany.

  Gdy zaznaczysz rzecz, skanowanie jest wstrzymywane (chyba, że w panelu Przełączniki włączone jest wznawianie skanowania po zaznaczeniu). Aby wznowić skanowanie, naciśnij przełącznik. Sterowanie przełącznikami powtarza skanowanie w pętli, zgodnie z ustawieniami w panelu Nawigacja.

 • Skanowanie rzeczy bez używania skanowania automatycznego: Jeśli skanowanie automatyczne zostało wyłączone, naciśnij przełącznik Przejdź do następnej rzeczy.

 • Zaznaczanie rzeczy: Naciśnij przełącznik Zaznacz rzecz, gdy dana rzecz jest podświetlona. Jeśli zaznaczona rzecz to grupa lub zestaw (a automatyczne wznawianie skanowania po zaznaczeniu nie jest włączone), naciśnij ten przełącznik, aby rozpocząć skanowanie grupy lub zestawu, a następnie naciśnij ten sam przełącznik ponownie, aby zaznaczyć daną rzecz. Aby opuścić grupę lub zestaw, naciśnij przełącznik, gdy podświetlona jest cała grupa lub zestaw (lub gdy słyszysz „wyjdź z”, jeśli włączone jest używanie syntezy mowy podczas nawigacji).

Używanie paneli

 • Ustawianie opcji panelu: W panelu: naciśnij przełącznik Zaznacz rzecz, gdy podświetlona jest ikona opcji panelu , znajdująca się w prawym górnym rogu. Następnie naciśnij ten przełącznik ponownie, gdy podświetlona jest opcja, której chcesz użyć. Możesz zmniejszyć lub zwiększyć rozmiar panelu, a także zmienić jego przezroczystość.

 • Wracanie do panelu startowego: W panelu: naciśnij przełącznik Zaznacz rzecz, gdy podświetlona jest ikona domu , znajdująca się w prawym górnym rogu. W interfejsie użytkownika: naciśnij przełącznik, gdy podświetlony jest panel startowy.

Sterowanie wskaźnikiem

Panele udostępniają różne sposoby przesuwania i kontrolowania wskaźnika. Na przykład, panel Wskaźnik w panelu startowym udostępnia czynności Przenieś oraz Przesuń i klikaj. W panelach mogą być również używane następujące metody:

 • Sunięcie: Ta czynność jest taka sama, jak Przenieś w panelu Wskaźnik.

 • Obróć: Gdy naciśniesz przełącznik Zaznacz rzecz, na ekranie pojawi się sektor (w kształcie klina). Obraca się on wokół bieżącej pozycji wskaźnika lub wokół środka aktywnego okna (zależnie od wyboru dokonanego przy użyciu menu podręcznego Granica w Edytorze paneli). Gdy naciśniesz przełącznik po raz drugi, sektor zatrzyma się, a w jego obrębie zacznie poruszać się niebieska linia. Gdy naciśniesz przełącznik po raz trzeci, niebieska linia zatrzyma się, a następnie wzdłuż niej zacznie przesuwać się wskaźnik. Naciśnij przełącznik ponownie, aby zatrzymać wskaźnik w żądanym miejscu na niebieskiej linii.

  Jeśli w panelu Nawigacja w preferencjach Sterowania przełącznikami wybrana jest wysoka dokładność wskaźnika, dodane są także stadia pośrednie, zapewniające większą kontrolę nad wskaźnikiem. Na przykład, gdy trzeci raz naciśniesz przełącznik Zaznacz rzecz, niebieska linia zaczyna poruszać się po sektorze znacznie wolniej. Naciśnij przełącznik po raz czwarty, aby włączyć przesuwanie wskaźnika wzdłuż niebieskiej linii. Naciśnij go po raz piąty, aby znacznie zwolnić szybkość wskaźnika. Naciśnij przełącznik po raz szósty, aby zatrzymać wskaźnik w żądanym miejscu na niebieskiej linii.

 • Przesunięcie kierunkowe: Gdy naciśniesz przełącznik Zaznacz rzecz, wskaźnik przesuwa się z bieżącego położenia w jednym kierunku (na przykład w lewo, w dół lub po skosie). Możesz także wybrać, aby wskaźnik cofał ostatnio wykonany ruch. Jeśli naciśniesz przełącznik, wskaźnik przestanie się poruszać. Jeśli nie naciśniesz, wskaźnik będzie poruszał się do momentu dotarcia do granicy, od której odbije się w przeciwnym kierunku (zależnie od ustawienia wybranego z menu podręcznego Gdy wskaźnik dotknie krawędzi, znajdującego się w panelu Nawigacja w preferencjach Sterowania przełącznikami).

Konfigurowanie przełączników

W panelu Przełączniki w preferencjach Sterowania przełącznikami możesz skonfigurować jeden lub więcej przełączników adaptacyjnych do wykonywania określonych czynności po naciśnięciu, a także przypisać istniejącemu przełącznikowi inną czynność.

 • Dodawanie przełącznika: Kliknij w przycisk dodawania , a następnie naciśnij przełącznik. Wprowadź nazwę, a następnie wybierz czynność, np. Zatrzymaj skanowanie. Aby przełącznik uruchamiał skrypt lub otwierał aplikację, kliknij we Własne, a następnie wybierz skrypt lub aplikację.

 • Usuwanie przełącznika: Zaznacz przełącznik na liście, a następnie kliknij w przycisk usuwania .

 • Zmienianie przełącznika: Zaznacz przełącznik na liście, kliknij w menu podręczne czynności , a następnie zmień nazwę lub czynność. Aby użyć innego przełącznika dla danej czynności, kliknij w Przypisz ponownie.

Aby dostosować Sterowanie przełącznikami, użyj paneli Przełączniki oraz Nawigacja, znajdujących się w preferencjach Sterowania przełącznikami. Aby dowiedzieć się więcej o dostępnych opcjach, kliknij w przycisk pomocy w danym panelu. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, kliknij w Dostępność, a następnie kliknij w Sterowanie przełącznikami.

Otwórz panel Sterowanie przełącznikami