O probuzení podle potřeby a službě Bonjour Sleep Proxy

Když je Mac v režimu spánku, můžou být nadále dostupné jeho služby sdílení, například sdílení knihovny iTunes a iPhota, sdílení tiskárny, sdílení souborů a sdílení obrazovky.

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.

Jak to funguje?

Pomocí probuzení podle potřeby (na Macu) a služby Bonjour Sleep Proxy (poskytované zařízením AirPort nebo Apple TV) můžete šetřit energii a náklady při zachování plného přístupu ke všem sdíleným službám. Ke sdíleným službám můžete přistupovat taky vzdáleně po internetu prostřednictvím funkce Zpět na můj Mac.

Probuzení podle potřeby funguje v kombinaci se službou Bonjour Sleep Proxy na základně AirPort, Time Capsule nebo Apple TV (když v síti není základna AirPort ani Time Capsule). Poznámka: Apple TV bude fungovat jako Bonjour Sleep Proxy, i když je v režimu spánku.

Jakýkoli Mac ve vaší síti, který má na panelu předvoleb Úspora energie zapnuté probuzení přes síť, automaticky zaregistruje svoje sdílené služby u Bonjour Sleep Proxy. Když potom tento Mac bude v režimu spánku a v síti se objeví požadavek na přístup k jeho sdíleným službám, Bonjour Sleep Proxy tento Mac požádá o probuzení a vyřízení požadavku. Po dokončení požadavku se Mac znova zaregistruje ve službě Bonjour Sleep Proxy a v intervalu uspání nadefinovaném na panelu předvoleb Úspora energie znova přejde do režimu spánku. Poznámka: Ideálního výkonu dosáhnete, když na každou službu Bonjour Sleep Proxy ve vaší síti bude vycházet dvacet nebo míň Maců používajících probuzení podle potřeby.

Poznámky

 • Když je probuzení podle potřeby zapnuté (viz níže) a Mac je v režimu spánku, občas se na krátkou dobu bez zapínání obrazovky probudí, aby u Bonjour Sleep Proxy udržel aktivní registrace sdílených služeb. U některých Maců si můžete v těchto krátkých časových úsecích všimnout zvuku optické jednotky, pevného disku nebo větráků. Poznámka: Pokud se Mac v režimu spánku dostane mimo dosah sítě, zaregistrované sdílené služby budou z Bonjour Sleep Proxy automaticky odstraněny.
 • Bonjour Sleep Proxy běží na základně AirPort, Time Capsule nebo na Apple TV (druhé generace nebo novější) – když se v síti nenachází základna AirPort nebo Time Capsule – s nainstalovanými nejnovějšími aktualizacemi softwaru.
 • Přenosné Macy se zapnutým probuzením přes síť se podle potřeby probudí jen tehdy, když jsou připojeny k elektrické síti a buď mají otevřený vestavěný displej, nebo k nim je připojený externí displej.

Příklady toho, jak funguje probuzení podle potřeby

Sdílení iTunes a iPhota

Aplikace jako iTunes nebo iPhoto umožňují sdílet s přáteli a rodinou v místní síti hudbu, filmy a obrázky. Díky probuzení podle potřeby může Mac přejít do režimu spánku, ale automaticky se probudí, aby si ostatní mohli prohlédnout sdílené položky.

Sdílení tiskáren

V OS X můžete k Macu připojit tiskárnu a sdílet ji s ostatními počítači v síti. Probuzení podle potřeby umožní Macu přejít při nečinnosti do režimu spánku, ale automaticky ho vzbudí, když je potřeba zpracovat tiskovou úlohu.

Zpět na můj Mac

Prostřednictvím probuzení podle potřeby můžete na dálku přistupovat ke svému Macu přes internet a službu Zpět na můj Mac, i když je váš Mac v režimu spánku.

Místní sdílení souborů, sdílení obrazovky, další služby sdílení

Probuzení podle potřeby umožňuje probudit domácí Mac, když k němu přistupujete vzdáleně pomocí funkce Zpět na můj Mac. Kromě toho k němu můžete stejným způsobem přistupovat v domácí síti a sdílet soubory, obrazovku, vzdáleně se přihlásit přes SSH nebo využívat jiné služby sdílení.

Hlavní vlastnosti

Automatická registrace

Když je na panelu předvoleb Úspora energie zapnuta volba „Povolit probuzení přes síť“, „Probudit pro přístup k Wi-Fi síti“ nebo „Probudit pro přístup k ethernetové síti“, OS X automaticky rozpozná přítomnost služby Bonjour Sleep Proxy na základně AirPort, Time Capsule nebo Apple TV a před přechodem do režimu spánku u Bonjour Sleep Proxy zaregistruje své sdílené služby.

Funguje s jakoukoli službou

Protože probuzení podle potřeby používá Bonjour, poradí si s jakoukoli službou registrovanou u Bonjour bez ohledu na podpůrný protokol.

Kompatibilita

Služby zaregistrované u Bonjour může u vašeho Macu v režimu spánku zjistit jakýkoli klient se zapnutou službou Bonjour (Mac i Windows). Jakýkoli klient, který se pokusí o připojení k těmto sdíleným službám, způsobí probuzení Macu, který mu následně sdílenou službu poskytne.

Příklad: Mac sdílející seznam skladeb v iTunes přejde v domácí síti se základnou AirPort do režimu spánku. Uživatel Macu nebo PC v této domácí síti vidí sdílený seznam skladeb v iTunes a klikne na něj. Bonjour Sleep Proxy spící Mac probudí a jeho seznam skladeb v iTunes se na jiném Macu nebo PC zobrazí pro přehrání sdílených médií.

Nastavení Bonjour Sleep Proxy a probuzení podle potřeby

Pokud chcete správně nakonfigurovat síť a zařízení pro Bonjour Sleep Proxy a probuzení podle potřeby, postupujte následovně:

Nastavení Bonjour Sleep Proxy na základně AirPort, Time Capsule nebo Apple TV

Nainstalujte nejnovější aktualizace softwaru pro základnu AirPort podporující specifikaci 802.11n (nebo novější 802.11ac), Time Capsule nebo Apple TV (druhé generace nebo novější), aby mohla fungovat jako Bonjour Sleep Proxy. Základna AirPort, Time Capsule nebo Apple TV (pokud v síti není základna AirPort nebo Time Capsule) se po nainstalování zpřístupní ostatním zařízením v síti jako Bonjour Sleep Proxy, aniž by bylo třeba ji nějak konfigurovat. 

Nastavení vašeho Macu

U Maců se systémem Mac OS X 10.6 nebo novějším je probuzení podle potřeby ve výchozím nastavení zapnuto. U starších Maců musíte tuto volbu zapnout následujícím postupem.

Probuzení podle potřeby zapnete na Macu tímto postupem:

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému.
 2. V nabídce Zobrazení vyberte Úspora energie.
 3. Vyberte (zaškrtněte) „Povolit probuzení přes síť“. Poznámka: Text volby „Povolit probuzení přes síť“ se může lišit v závislosti na možnostech vašeho Macu:
 • Povolit probuzení přes síť – váš Mac podporuje probuzení podle potřeby prostřednictvím Ethernetu a AirPortu.
 • Probudit pro přístup k ethernetové síti – váš Mac podporuje probuzení podle potřeby pouze přes Ethernet.
 • Probudit pro přístup k Wi-Fi síti – váš Mac podporuje probuzení podle potřeby pouze přes AirPort.

Nastavení klientů

S Macem se systémem Mac OS X 10.6 nebo novějším může komunikovat a podle potřeby ho probudit jakýkoli klient služby Bonjour. V případě Microsoft Windows byste si měli nainstalovat Bonjour pro Windows.

Bezdrátové probuzení podle potřeby

To, jestli váš Mac podporuje bezdrátové probuzení podle potřeby, si můžete ověřit následujícím postupem:

 1. Otevřete Informace o systému.
  • Se stisknutou klávesou Alt klikněte na nabídku Apple a vyberte Informace o systému…
 2. V části Síť klikněte na Wi-Fi.

Pokud vidíte nastavení Probudit na impuls z bezdrátové sítě: Podporováno, podporuje váš Mac probuzení podle potřeby při připojení k vaší bezdrátové síti a automatické registraci u Sleep Proxy Serveru. Pokud nastavení Probudit na impuls z bezdrátové sítě: Podporováno nevidíte, může váš Mac podporovat probuzení podle potřeby, když je připojený k síti ethernetovým kabelem.

Bezdrátová síť používaná s probuzením podle potřeby by měla být první bezdrátovou sítí v seznamu Preferované sítě. Prioritu bezdrátové sítě můžete nastavit na panelu Síť v Předvolbách systému takto:

 1. V nabídce Apple vyberte Předvolby systému…
 2. V nabídce Zobrazení vyberte Síť.
 3. V seznamu síťových rozhraní vyberte Wi-Fi.
 4. Pokud je ikona visacího zámku vlevo dole zamknutá, klikněte na ni. Po zobrazení výzvy odemkněte přístup zadáním jména a hesla správce.
 5. Klikněte na tlačítko Pokročilé…
 6. V seznamu Preferované sítě na kartě Wi-Fi klikněte na název sítě používající probuzení podle potřeby a přetáhněte ho na začátek seznamu.
 7. Kliknutím na OK nastavení uložte.
 8. Klikněte na Použít a potom Předvolby systému zavřete.

Informace o produktech, které nevyrábí Apple, a o nezávislých webech, které Apple nemá pod kontrolou a netestuje je, jsou poskytovány bez doporučení nebo záruky za jejich obsah. Apple v souvislosti s výběrem, výkonem nebo použitím webů nebo produktů třetích stran nepřebírá žádnou odpovědnost. Apple nijak nezaručuje přesnost nebo spolehlivost webů třetích stran. S používáním internetu jsou neodmyslitelně spojena rizika. Další informace získáte od výrobce. Názvy jiných společností a produktů mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

Datum zveřejnění: