macOS High Sierra

แป้นพิมพ์และปุ่มลัดอื่น ๆ ของ Safari

ต่อไปนี้คือปุ่มลัดที่คุณสามารถใช้ได้ นอกเหนือจากปุ่มลัดที่ปรากฏในเมนูของ Safari

เปิด Safari ให้ฉัน

หน้าเว็บ

เลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา

กดแป้นลูกศร

เลื่อนในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น

กด Option ในขณะที่คุณกดแป้นลูกศร

เลื่อนหน้าจอลง

Page Down

Space bar

เลื่อนขึ้นหน้าจอ

Page Up

Shift–Space bar

เลื่อนไปยังมุมซ้ายบนสุดหรือมุมซ้ายล่างสุดของหน้า

Command–ลูกศรขึ้น หรือ Home

Command–ลูกศรลง หรือ End

ไฮไลท์รายการต่อไปบนหน้าเว็บ

Tab จะไฮไลท์ช่องข้อความถัดไปหรือเมนูป๊อปอัพ Tab ยังไฮไลท์ปุ่มต่าง ๆ และตัวควบคุมอื่น ๆ ได้อีกด้วย หากเลือก “ตัวควบคุมทั้งหมด” ในบานหน้าต่างปุ่มลัดของบานหน้าต่างแป้นพิมพ์ในการตั้งค่าระบบ

Option-Tab จะไฮไลท์รายการที่เหมือนกับ Tab บวกรายการที่คลิกได้อื่น ๆ ทั้งหมด

ในการสลับลักษณะการทำงานของ Tab และ Option-Tab ให้เปิด “กด Tab เพื่อไฮไลท์แต่ละรายการบนหน้าเว็บ” ในบ้านหน้าต่าง ขั้นสูง ของการตั้งค่า Safari

แสดงแถบทั้งหมด

Shift-Command-\

เปิดหน้าในแถบใหม่

กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วคลิกลิงก์

กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วคลิกที่คั่นหน้า

กด Command-Return หลังจากป้อนในช่องค้นหาอัจฉริยะ

เปิดหน้าในแถบใหม่ และทำให้แถบนั้นทำงาน

กดปุ่ม Shift–Command ค้างไว้แล้วคลิกลิงก์

กดปุ่ม Shift–Command ค้างไว้แล้วคลิกที่คั่นหน้า

Shift-Command-Return หลังจากป้อนในช่องค้นหาอัจฉริยะ

ทำให้แถบถัดไปทำงาน

Control-Tab หรือ Shift–Command-]

ทำให้แถบก่อนหน้าทำงาน

Control-Shift-Tab หรือ Shift–Command -[

เลือกแถบหนึ่งจากเก้าแถบแรกของคุณ

Command-1 ถึง Command-9

ปิดแถบทั้งหมดยกเว้นแถบเดียว

กด Option ค้างไว้แล้วคลิกปุ่มปิด บนแถบที่คุณต้องการเปิดทิ้งไว้

เปิดแถบหรือหน้าต่างล่าสุดที่คุณปิดไปแล้วอีกครั้ง

Shift-Command-T

ดูรายการหน้าที่คุณเยี่ยมชมล่าสุดเรียงตามชื่อ

กดปุ่มย้อนกลับหรือไปข้างหน้าค้างไว้จนกระทั่งรายการปรากฏ

ดูรายการหน้าที่คุณเยี่ยมชมล่าสุดเรียงตามที่อยู่เว็บ (URL)

กดปุ่ม Option และกดปุ่ม Back หรือ Forward ค้างไว้จนกระทั่งรายการปรากฏขึ้นมา

ไปยังหน้าเว็บของคุณ

ปุ่ม Command-Home

ขณะที่ป้อนในช่องค้นหาอัจฉริยะ ให้กู้คืนที่อยู่หน้าเว็บปัจจุบัน

Esc

ปิดตัวอ่าน

Esc

ออกจากมุมมองเต็มหน้าจอ

Esc

ดาวน์โหลดไฟล์ที่เชื่อม

กด Option ค้างไว้แล้วคลิกลิงก์ไปยังไฟล์

เปิดไฟล์ที่ดาวน์โหลด

คลิกสองครั้งที่ไฟล์ในรายการดาวน์โหลด

ซูมเนื้อหาของเว็บไซต์

กด Command-เครื่องหมายบวก (+) หรือ Command-เครื่องหมายลบ (-)

ซูมข้อความในเว็บไซต์

กด Option ในขณะที่คุณเลือก มุมมอง > ทำตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น หรือ มุมมอง > ทำตัวอักษรให้เล็กลง

รายการอ่าน

แสดงหรือซ่อนแถบข้างรายการอ่าน

Control-Command-2

เพิ่มหน้าปัจจุบัน

Shift-Command-D

เพิ่มหน้าที่เชื่อม

กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกลิงก์ไปยังหน้า

เอาหน้าออก

กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกเนื้อหาสรุปของหน้าในแถบข้าง จากนั้นเลือกเอารายการออก

คุณยังสามารถปัดไปด้านซ้ายเหนือหน้าเนื้อหาสรุป แล้วคลิกเอาออกได้อีกด้วยหรือ ปัดนิ้วไปทางซ้ายสุดจนกว่าเนื้อหาสรุปของหน้านั้นจะหายไป

ที่คั่นหน้า

เพิ่มที่คั่นหน้าลงในแถบรายการโปรด

คลิกช่องค้นหาอัจฉริยะเพื่อแสดงที่อยู่แบบเต็มและไอคอนของหน้าเว็บ จากนั้นลากไอคอนไปที่แถบรายการโปรด

เปิดที่คั่นหน้าทั้งหมดจากโฟลเดอร์ในแถบรายการโปรด

กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วคลิกโฟลเดอร์ในแถบรายการโปรด

ย้ายที่คั่นหน้าบนแถบรายการโปรด

ลากที่คั่นหน้าเว็บไปทางซ้ายหรือขวา

เอาที่คั่นหน้าออกจากแถบรายการโปรด

ลากที่คั่นหน้าเว็บออกจากด้านบนสุดของแถบ

แถบข้างที่คั่นหน้าและมุมมองที่คั่นหน้า

แสดงหรือซ่อนแถบข้างที่คั่นหน้า

Control-Command-1

เลือกที่คั่นหน้าและโฟลเดอร์ในแถบข้าง

กดปุ่ม Command ค้างไว้แล้วคลิกที่คั่นหน้าและโฟลเดอร์แต่ละรายการ

กด Shift ค้างไว้แล้วคลิกเพื่อขยายส่วนที่เลือก

เลือกที่คั่นหน้าหรือโฟลเดอร์ถัดไป

ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

เปิดที่คั่นหน้าที่เลือก

Space bar

เปิดโฟลเดอร์ที่เลือก

แป้น Space bar หรือลูกศรขวา

ปิดโฟลเดอร์ที่เลือก

แป้น Space bar หรือลูกศรซ้าย

เปลี่ยนชื่อหรือที่อยู่ของที่คั่นหน้าเว็บ

เลือกที่คั่นหน้า จากนั้นกด Return

คุณยังสามารถคลิกลงน้ำหนักที่ที่คั่นหน้าได้อีกด้วย

ยกเลิกการแก้ไขชื่อที่คั่นหน้าในแถบข้าง

Esc

ทำให้การแก้ไขชื่อที่คั่นหน้าเสร็จสิ้น

Return

สร้างโฟลเดอร์ที่มีที่คั่นหน้าและโฟลเดอร์ที่เลือกในมุมมองที่คั่นหน้า

กดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิกปุ่มโฟลเดอร์ใหม่ใกล้กับมุมขวาบนสุด

ลบที่คั่นหน้า

เลือกที่คั่นหน้า จากนั้นกด Delete