macOS High Sierra

ข้อมูลพื้นฐานการแก้ไข

คุณสามารถใช้เครื่องมือการแก้ไขแอพรูปภาพเพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงรูปภาพของคุณได้อย่างง่ายดาย เช่น การหมุนหรือการครอบตัดรูปภาพเพื่อให้อยู่ในกรอบที่ดีที่สุด

รูปภาพในมุมมองการแก้ไขที่ใช้เครื่องมือการแก้ไขทางด้านขวา

เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงรูปภาพ แอพรูปภาพจะเก็บต้นฉบับไว้ ซึ่งคุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงของคุณได้เสมอและแปลงกลับเป็นลักษณะต้นฉบับได้

การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับรูปภาพจะปรากฏขึ้นทุกที่ โดยรูปภาพจะปรากฏในคลังของคุณ โดยทุกอัลบั้ม โปรเจ็กต์ และอื่นๆถ้าคุณต้องการให้รูปภาพมีลักษณะโดดเด่นที่ปรากฏเฉพาะในรูปภาพเวอร์ชั่นหนึ่ง ก่อนอื่นให้ทำสำเนารูปภาพแล้วทำงานบนสำเนานั้น

เปิดแอพรูปภาพให้ฉัน

การแก้ไขรูปภาพ

 1. ในการเปิดรูปภาพหรือวิดีโอเพื่อแก้ไข ให้ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกสองครั้งที่รูปย่อ จากนั้นคลิกแก้ไขในแถบเครื่องมือ

  • เลือกรูปย่อ จากนั้นกด Return

  • เลือกรูปย่อ แล้วเลือก รูปภาพ > แสดงเครื่องมือแก้ไข

 2. ขณะที่แก้ไขรูปภาพ ให้ปฏิบัติตามวิธีใดๆ ต่อไปนี้:

  เครื่องมือแก้ไขซึ่งแสดงปุ่มต่างๆ สำหรับการปรับการแสดง ฟิลเตอร์ และตัวเลือกการครอบตัด
  • การซูมรูปภาพเข้าหรือออก:คลิกหรือลากแถบเลื่อนการซูม

  • ปรับใช้การปรับ:คลิก ปรับ เพื่อแสดงเครื่องมือการปรับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับ ให้ดูปรับแสงไฟ การเปิดรับแสง และอื่นๆ

  • ปรับใช้ฟิลเตอร์:คลิก ฟิลเตอร์ เพื่อแสดงฟิลเตอร์ที่คุณสามารถปรับใช้เพื่อเปลี่ยนลักษณะรูปภาพของคุณได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับใช้ฟิลเตอร์ ให้ดูใช้ฟิลเตอร์เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะของรูปภาพ

  • ครอบตัดภาพ:คลิก ครอบตัด เพื่อแสดงตัวเลือกสำหรับครอบตัดรูปภาพสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการครอบตัด ให้ดูการครอบตัดและปรับตำแหน่งรูปภาพ

  • หมุนรูปภาพ:คลิกปุ่มหมุน ในแถบเครื่องมือเพื่อหมุนภาพแบบทวนเข็มนาฬิกากดปุ่ม Option ค้างไว้แล้วคลิกปุ่มเพื่อหมุนภาพตามเข็มนาฬิกา

  • ปรับคุณภาพของรูปภาพโดยอัตโนมัติ:คลิกปุ่มปรับคุณภาพ เพื่อให้ปรับสีและความต่างระดับสีของรูปภาพได้โดยอัตโนมัติในการเอาการเปลี่ยนแปลงออก ให้กด Command-Z หรือคลิก คืนกลับเป็นต้นฉบับ

 3. ในการหยุดการแก้ไข ให้คลิก เสร็จสิ้น หรือกด Return

ในขณะที่คุณกำลังแก้ไขรูปภาพ คุณสามารถกดปุ่มลูกศรเพื่อสลับไปที่รูปภาพอื่นๆ ได้

การทำสำเนารูปภาพ

หากต้องการสร้างรูปภาพเวอร์ชั่นอื่น คุณจะสามารถทำสำเนาและทำงานบนสำเนานั้นได้

 1. เลือกรูปภาพที่คุณต้องการคัดลอก

 2. เลือก รูปภาพ > ทำสำเนารูปภาพ [หมายเลข] รูป (หรือกด Command-D)

  หากคุณจะทำสำเนา Live Photo ให้คลิก ทำสำเนา เพื่อใส่ส่วนวิดีโอ หรือคลิก ทำสำเนาเป็นรูปภาพนิ่ง เพื่อใส่เพียงรูปภาพนิ่ง

การเปรียบเทียบรูปภาพก่อนและหลังการแก้ไข

ในขณะที่แก้ไขรูปภาพ คุณสามารถเปรียบเทียบเวอร์ชั่นที่แก้ไขแล้วกับต้นฉบับได้

 1. คลิกสองครั้งที่รูปภาพเพื่อเปิด จากนั้นคลิกปุ่มแก้ไขในแถบเครื่องมือ

 2. คลิกปุ่มไม่มีการปรับค้างไว้หรือกดปุ่ม M ค้างไว้เพื่อดูรูปภาพต้นฉบับปล่อยปุ่มดังกล่าวหรือปุ่ม M เพื่อดูรูปภาพที่มีการแก้ไข

  ปุ่มไม่มีการปรับซึ่งอยู่ถัดจากตัวควบคุมหน้าต่างที่มุมซ้ายบนสุดของหน้าต่าง

การคัดลอกและวางการปรับ

หลังจากที่คุณปรับรูปภาพแล้ว คุณสามารถคัดลอกการปรับที่คุณทำและวางการปรับในรูปภาพอื่นๆคุณสามารถวางการปรับได้ครั้งละหนึ่งรูปภาพเท่านั้น

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถคัดลอกและวางการตั้งค่าจากเครื่องมือตกแต่ง เครื่องมือเอาตาแดงออก เครื่องมือครอบตัด หรือส่วนขยายจากผู้พัฒนาอื่น

 1. คลิกสองครั้งที่รูปภาพที่คุณดำเนินการปรับแล้ว จากนั้นคลิก แก้ไข ในแถบเครื่องมือ

 2. เลือก รูปภาพ > คัดลอกการปรับ

 3. คลิกสองครั้งที่รูปภาพที่คุณต้องการปรับใช้การปรับ จากนั้นคลิก แก้ไข

 4. เลือก รูปภาพ > วางการปรับ

เคล็ดลับ: คุณยังสามารถกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกรูปภาพ แล้วเลือกคัดลอกการปรับหรือวางการปรับ

การเลิกทำการเปลี่ยนแปลงกับรูปภาพ

คุณสามารถเลิกทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณไม่ชอบได้อย่างรวดเร็วหากคุณต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่คุณดำเนินการกับรูปภาพและเริ่มต้นใหม่ คุณสามารถแปลงกลับรูปภาพเป็นภาพต้นฉบับได้

 • เลิกทำการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของคุณ:เลือก แก้ไข > เลิกทำ หรือกด Command-Z

 • เลิกทำการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดและแปลงกลับมาเป็นรูปภาพต้นฉบับ:ปฏิบัติตามวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

  • ในขณะที่แก้ไขรูปภาพ ให้คลิก คืนกลับเป็นต้นฉบับ

   ปุ่มคืนกลับเป็นต้นฉบับที่อยู่บริเวณมุมซ้ายบนสุดของหน้าต่างรูปภาพ
  • เลือกรูปภาพและเลือก รูปภาพ > คืนกลับเป็นต้นฉบับ

 • เลิกปรับรายการทั้งหมดในขณะที่แก้ไขในบานหน้าต่างการปรับ:คลิก รีเซ็ตการปรับ