Łączenie z funkcją Udostępnianie plików na komputerze Mac

Dowiedz się, jak połączyć się z innymi komputerami Mac, komputerami z systemem Windows i serwerami plików za pomocą funkcji Udostępnianie plików.

Udostępnianie plików

Aby włączyć funkcję Udostępniania plików na komputerze Mac, otwórz okienko Udostępniania w Preferencjach systemowych i wybierz opcję Udostępniania plików. Komputer stanie się widoczny dla komputerów z systemem Windows i komputerów Mac w sieci lokalnej. 

Podczas łączenia się z komputera Mac z systemem OS X Mavericks lub OS X Yosemite z innym komputerem za pomocą funkcji Udostępnianie plików komputer Mac automatycznie próbuje używać do komunikacji protokołu SMB (Service Message Block). Jeśli protokół SMB jest niedostępny, nastąpi próba połączenia za pomocą protokołu AFP (Apple File Protocol).

Aby nawiązać połączenie z komputerem Mac lub komputerem z systemem Windows, na którym są udostępniane pliki w sieci lokalnej, sprawdź informacje w sekcji Udostępniane w dowolnym oknie programu Finder.

Lokalne udziały plików są też dostępne w oknach dialogowych oraz arkuszach Otwórz i Zachowaj.

Aby bezpośrednio nawiązać połączenie z serwerem plików, w programie Finder użyj funkcji Połącz z serwerem. Wybierz kolejno opcje Idź > Połącz z, a następnie wprowadź adres URL, adres IP lub nazwę DNS.

Używając prawidłowego adresu URL, możesz spróbować wymusić użycie określonego protokołu połączenia (np. SMB lub AFP). Adres URL powinien działać, jeśli określony protokół jest dozwolony na serwerze, z którym nawiązujesz połączenie.

    smb://ServerName/ShareName
    afp://DOMAIN;User@ServerName/ShareName

 

Opcje zaawansowane

Aby ograniczyć protokoły, których można używać do łączenia się z komputerem za pomocą funkcji Udostępnianie plików, w okienku Udostępnianie kliknij przycisk Opcje zaawansowane. Możesz wówczas wybrać protokoły używane przez komputer Mac. Domyślnie system OS X Mavericks lub nowszy włącza protokoły SMB i AFP w celu zapewnienia zgodności z komputerami z systemem Windows, komputerami Mac z systemami Mavericks i Yosemite oraz komputerami Mac ze starszymi wersjami systemu OS X. 

Porady

  • Wprowadzając adres URL, należy określić nazwę udostępnionego dysku, woluminu lub katalogu (nazwę udziału), z którym jest nawiązywane połączenie. Nie jest wyświetlany monit o tę nazwę.
  • Nazwa udziału, z którym jest nawiązywane połączenie, nie może zawierać spacji. W miejsce spacji w nazwie udziału należy wpisać %20.
  • Podczas rozwiązywania problemów z połączeniem możesz pingować adres IP innego komputera korzystającego z Narzędzia sieciowego. Pomyślne wykonanie polecenia ping potwierdza poprawność połączenia TCP/IP między komputerami. Jest to ważna pierwsza czynność procedury rozwiązywania problemów w przypadku braku odpowiedzi lub przekroczenia limitu czasu próby połączenia, ponieważ połączenia SMB na komputerze Mac wymagają protokołu TCP/IP. Pomyślne wykonanie polecenia ping nie oznacza, że usługa SMB jest dostępna i działa na innym komputerze.
  • Informacje o konfigurowaniu udostępniania plików na komputerze z systemem Microsoft Windows można znaleźć w zasobach pomocy technicznej firmy Microsoft. Te zasoby mogą obejmować pliki Pomocy zainstalowane na komputerze lub dostępną w trybie online Bazę wiedzy firmy Microsoft.
  • Podczas rozwiązywania problemu z połączeniem SMB należy skorzystać z programu Konsola w katalogu Narzędzia. Dzienniki konsoli mogą ułatwić zaawansowanym użytkownikom zidentyfikować problem. Niektóre pliki dziennika mogą być widoczne tylko dla administratorów.
  • W przypadku łączenia się z zasobem SMB systemu Windows należy upewnić się, że zapora nie blokuje portów TCP 137, 138, 139 i 445. Po wykonaniu powyższych czynności można przeprowadzić zaawansowaną procedurę rozwiązywania problemów, sprawdzając wpisy w dzienniku zdarzeń zasobu SMB systemu Windows (jeśli jest on dostępny) lub odpowiednie dzienniki na komputerze Mac w programie Konsola.
  • W przypadku łączenia się z systemem Windows XP należy się upewnić, że ustawienia Zapory połączenia internetowego na komputerze z systemem Windows nie zakłócają połączenia. Protokół SMB korzysta z portów 137, 138, 139 i 445. Te porty powinny być otwarte na komputerze z systemem Windows XP. Może to wymagać zaawansowanej konfiguracji zapory systemu XP.
  • System Mac używa protokołu SMB tylko za pośrednictwem protokołu TCP/IP, a nie protokołu NetBEUI.
  • W niektórych przypadkach może być konieczne skontaktowanie się z administratorem sieci w celu przyznania dostępu do komputera Mac za pośrednictwem zasobu SMB lub konfiguracji sieci jego hosta.
  • Dowiedz się więcej o nawiązywaniu połączeń ze starszymi usługami AFP

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: