O komunikatach o błędach dotyczących elementów w aplikacji iBooks.

Dowiedz się więcej o komunikatach o błędach dotyczących elementów, jakie mogą się pojawiać w aplikacji iBooks

Element to składnik kodu HTML określający jego strukturę. Elementy są ujęte w nawiasy ostre (< >) i składają się z tagów — początkowego oraz końcowego. Na przykład akapit jest definiowany przy użyciu tagu początkowego <p> i tagu końcowego </p>.

Jeśli wystąpią problemy z elementami, mogą się pojawić opisane poniżej błędy.

BŁĄD ITMS-9000: Nieznany element

Taki błąd oznacza, że został użyty niedozwolony element HTML. Nie wszystkie elementy HTML są obsługiwane w kodzie XHTML. Na przykład element <font> jest niedozwolony. Aby zastosować styl w książce, zamiast kodu HTML użyj arkusza styli CSS.

BŁĄD ITMS-9000: Niedozwolony element

Niektóre obsługiwane elementy mogą być niedozwolone w określonych kontekstach. W podręczniku zasobów aplikacji iBooks (iBooks Asset Guide), który jest dostępny w sekcji Resources and Help (Zasoby i pomoc) w witrynie iTunes Connect, można znaleźć więcej informacji o prawidłowych kontekstach stosowania dozwolonych elementów, takich jak <img> i <a>.

BŁĄD ITMS-9000: Niezakończony element

Taki błąd wskazuje na występowanie w pliku EPUB któregoś z następujących problemów:

  • Element XHTML nie ma tagu zamykającego.
  • Element XHTML ma nieprawidłowy tag zamykający.

Wszystkie tagi zamykające powinny mieć prawidłowy format, na przykład </div>.

Data publikacji: