Współpraca w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

Zaproś inne osoby do swoich dokumentów i pracuj wspólnie nad nimi w czasie rzeczywistym. Funkcja współpracy została wbudowana w aplikacje pakietu iWork na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i komputerze Mac, a także w witrynie iCloud.com.

Czego potrzebujesz

Funkcja współpracy w pakiecie iWork jest dostępna w przypadku następujących urządzeń i wersji oprogramowania Apple:

 • Komputer Mac z systemem macOS Mojave oraz aplikacjami Pages 8.2, Numbers 6.2 i Keynote 9.2 lub nowszymi
 • Telefon iPhone lub iPod touch z systemem iOS 12 oraz aplikacjami Pages 5.2, Numbers 5.2 i Keynote 5.2 lub nowszymi
 • iPad z systemem iOS 12 lub iPadOS oraz aplikacjami Pages 5.2, Numbers 5.2 i Keynote 5.2 lub nowszymi

Współpraca w sieci jest możliwa w następujących wersjach przeglądarek:

 • Safari 9 lub nowsza albo Google Chrome 50 lub nowsza na komputer Mac
 • Internet Explorer 11 lub nowsza albo Google Chrome 50 lub nowsza na komputer PC z systemem Windows

Jeśli masz telefon iPhone lub iPada ze starszą wersją systemu iOS lub aplikacji pakietu iWork albo używasz urządzenia z systemem Android, będzie możliwe wyświetlanie dokumentów, ale nie ich edytowanie. Dowiedz się, co zrobić, jeśli funkcje współpracy nie są dostępne.

Jeśli korzystasz z zarządzanych kont Apple ID, nauczyciele i uczniowie w Twojej organizacji mogą współpracować w pakiecie iWork.

Zapraszanie innych osób do współpracy

Kiedy zaprosisz inne osoby do współpracy nad dokumentem, arkuszem kalkulacyjnym lub prezentacją, aplikacja utworzy łącze do witryny iCloud.com, które możesz wysłać do tych osób. Jeśli ustawisz ograniczenia tak, aby tylko zaproszone osoby mogły współpracować nad dokumentem, będą one musiały zalogować się do usługi iCloud lub witryny iCloud.com przy użyciu swojego konta Apple ID. Udostępnione dokumenty mogą być wyświetlane i edytowane przez maksymalnie 100 osób jednocześnie.

Nazwa dokumentu jest zawarta w adresie URL. Jeśli tytuł lub zawartość dokumentu są poufne, poproś uczestników, aby nie przekazywali łącza innym osobom.

Zaproszone osoby mogą otwierać i wyświetlać udostępniony dokument o dowolnym rozmiarze. Jeśli rozmiar dokumentu jest większy niż 2 GB i chcesz umożliwić zaproszonym osobom jego edytowanie, użyj aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na telefon iPhone, iPada lub komputer Mac, aby zmniejszyć rozmiar dokumentu do mniej niż 2 GB, zanim zaprosisz innych.

Zapraszanie osób na telefonie iPhone lub iPadzie

 1. Zaloguj się do usługi iCloud na urządzeniu i włącz usługę iCloud Drive dla aplikacji Pages, Numbers i Keynote.
 2. Jeśli dokument został już otwarty w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote, stuknij przycisk Współpraca na pasku narzędzi. Jeśli znajdujesz się w menedżerze dokumentów, stuknij kolejno opcje Przeglądaj i Wybierz, a następnie wskaż dokument, który chcesz udostępnić. Stuknij przycisk Udostępnij , a następnie opcję Dodaj osoby. Jeśli wybrany dokument nie został jeszcze pobrany na urządzenie, zostanie to zrobione teraz.
 3. Aby ustawić ograniczenia dotyczące wyświetlania i modyfikowania dokumentu, stuknij ikonę Opcje udostępniania i wybierz opcję. Domyślnie zaproszone osoby mogą edytować dokument.
 4. Stuknij preferowaną metodę wysyłania łącza.
 5. Dodaj inne informacje, a następnie wyślij lub opublikuj wiadomość.

Ikona Współpraca  zostanie wyświetlona u góry dokumentu. Ta ikona wskazuje również, ile osób ma ten dokument otwarty (oprócz Ciebie).

Zapraszanie osób na komputerze Mac

 1. Zaloguj się do usługi iCloud na urządzeniu i włącz usługę iCloud Drive dla aplikacji Pages, Numbers i Keynote.
 2. W aplikacji Pages, Numbers lub Keynote otwórz dokument, który chcesz udostępnić.
 3. Kliknij przycisk Współpraca  na pasku narzędzi.
 4. Aby ustawić ograniczenia dotyczące wyświetlania i modyfikowania dokumentu, kliknij opcję Opcje udostępniania i wybierz opcję. Domyślnie zaproszone osoby mogą edytować dokument.
 5. Wybierz sposób zaproszenia innych osób do współpracy nad dokumentem.
 6. Kliknij przycisk Udostępnij, a następnie wyślij lub opublikuj wiadomość. 

Ikona Współpraca  zostanie wyświetlona u góry dokumentu. Ta ikona wskazuje również, ile osób ma ten dokument otwarty (oprócz Ciebie).

Zapraszanie osób na stronie iCloud.com

 1. Zaloguj się na stronie iCloud.com za pomocą swojego konta Apple ID, a następnie otwórz aplikację Pages, Numbers lub Keynote.
 2. Otwórz dokument, który chcesz udostępnić.
 3. Stuknij lub kliknij przycisk Współpraca  na pasku narzędzi.
 4. Aby ustawić ograniczenia dotyczące wyświetlania i modyfikowania dokumentu, kliknij pozycję Opcje udostępniania. Domyślnie zaproszone osoby mogą edytować dokument.
 5. Wybierz sposób zaproszenia innych osób do współpracy nad dokumentami. Jeśli korzystasz z konta usługi iCloud tylko przez przeglądarkę, musisz skopiować łącze. 
 6. Kliknij przycisk Udostępnij, a następnie wyślij lub opublikuj wiadomość. 

Ikona Współpraca  zostanie wyświetlona u góry dokumentu. Ta ikona wskazuje również, ile osób ma ten dokument otwarty (oprócz Ciebie).

Ustawianie ograniczeń dokumentów

 1. Stuknij lub kliknij przycisk Współpraca .
 2. Wybierz pozycję Opcje udostępniania, po czym wybierz dowolne z następujących opcji:
  • Wybierz opcję „Tylko zaproszeni przez Ciebie”, aby dostęp do dokumentu mieli tylko wybrani uczestnicy. Aby otworzyć udostępniony dokument, uczestnicy muszą zalogować się do usługi iCloud lub witryny iCloud.com przy użyciu konta Apple ID. Jeśli te osoby nie mają konta Apple ID, mogą je utworzyć, kiedy udostępnisz im dokument.
  • Wybierz opcję „Każdy, kto ma łącze”, aby każda osoba mająca łącze do udostępnionego dokumentu mogła go otworzyć.
  • Wybierz opcję „Możliwość edycji”, aby dokument mogła edytować i drukować każda osoba mająca do niego dostęp.

Wybierz opcję „Tylko do odczytu”, aby każda osoba z dostępem do dokumentu mogła go wyświetlać i drukować, ale nie edytować.

Opcje udostępniania możesz w dowolnej chwili zmienić. Aby zmienić opcje udostępniania, kliknij lub stuknij przycisk Współpraca , a następnie wprowadź żądane zmiany.

Ustawianie hasła

Dokument możesz też zabezpieczyć hasłem, aby mogły go otworzyć tylko osoby znające hasło:

 • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Plik > Ustaw hasło, wprowadź hasło i podpowiedź, po czym kliknij opcję Ustaw hasło.
 • Na telefonie iPhone lub iPadzie, na którym jest otwarty dokument, stuknij przycisk Więcej , stuknij opcję Ustaw hasło, wprowadź wymagane informacje, a następnie stuknij przycisk Gotowe.
 • Na stronie iCloud.com kliknij przycisk Narzędzia , kliknij opcję Ustaw hasło, wprowadź hasło i podpowiedź, a następnie kliknij opcję Ustaw hasło.

Jeśli wybierzesz opcję udostępniania „Tylko zaproszeni przez Ciebie”, tylko osoby z uprawnieniem do edytowania będą mogły dodać, zmienić lub usunąć hasło dokumentu. W przeciwnym razie hasło będzie mogło zostać zmienione tylko przez Ciebie.


Współpraca nad udostępnianym dokumentem

Możesz wyświetlać zmiany dokonane przez inne osoby w czasie rzeczywistym, ukrywać lub wyświetlać zmiany i wykonywać inne czynności. 

Aby wyświetlić udostępnione dokumenty:

 • Na telefonie iPhone lub iPadzie stuknij opcję Ostatnie lub przycisk Ostatnie  w menadżerze dokumentów. Udostępnione dokumenty pojawią się na dole ekranu.
 • Na stronie iCloud.com kliknij opcję Udostępnione na pasku bocznym menadżera dokumentów.

Podczas edytowania udostępnionego dokumentu możesz używać wszystkich funkcji aplikacji Pages, Numbers i Keynote, ale z pewnymi wyjątkami

Sprawdzanie, kto pracuje nad dokumentem

Aby sprawdzić, kto dołączył do dokumentu, stuknij lub kliknij przycisk Współpraca . Kropki obok nazw użytkowników na liście oznaczają, że dokument jest u nich otwarty. Aby kontaktować się z innymi uczestnikami, możesz dodawać komentarze i odpowiadać na nie w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote, korzystając z komentarzy w wątkach.

Śledzenie zmian wprowadzanych przez inne osoby

Zmiany wprowadzane w dokumencie są wyświetlane w czasie rzeczywistym jako kolorowe kursory, teksty i zaznaczenia obiektów. Stuknij lub kliknij przycisk Współpraca , a następnie stuknij lub kliknij kropkę obok nazwy osoby, aby sprawdzić, które miejsce edytuje.

Ukrywanie lub wyświetlanie czynności współpracy

W dowolnym momencie można ukryć lub wyświetlić czynności współpracy.

 • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Widok > Ukryj czynności współpracy lub Widok > Pokaż czynności współpracy.
 • Na telefonie iPhone lub iPadzie stuknij przycisk Więcej , a następnie włącz lub wyłącz opcję Czynności współpracy.
 • Na stronie iCloud.com na komputerze Mac lub PC kliknij przycisk Widok  na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Ukryj czynności współpracy lub Pokaż czynności współpracy.

Edycja bez połączenia z siecią

Na telefonie iPhone, iPadzie lub komputerze Mac udostępniony dokument można edytować tylko wtedy, gdy urządzenie ma połączenie z Internetem. W przypadku braku połączenia lub przejścia poza sieć podczas współpracy aplikacja wyświetli komunikat z pytaniem, czy chcesz pracować nad kopią dokumentu poza siecią. 

Jeśli przejdziesz poza sieć podczas współpracy na stronie iCloud.com, Twoje zmiany nie będą widoczne dla innych osób, dopóki nie połączysz się ponownie z Internetem.

Zmienianie języka i ustawień regionalnych

Język i ustawienia regionalne dokumentu są zgodne z językiem systemu i ustawieniami regionalnymi urządzenia w momencie zaproszenia innych osób do współpracy. Kiedy zaprosisz innych do pracy nad dokumentem, nie będzie możliwe użycie dostosowanego formatowania regionalnego.

Aby zmienić te ustawienia, wyłącz funkcję współpracy, wprowadź zmiany, a następnie udostępnij dokument jeszcze raz.


Kończenie udostępniania dokumentu

Otwórz dokument, stuknij lub kliknij kolejno przycisk Współpraca  > Zakończ udostępnianie, a następnie stuknij lub kliknij przycisk OK.

Zakończenie udostępniania spowoduje usunięcie dokumentu z usługi iCloud Drive dla wszystkich uczestników. Jeśli w przyszłości ponownie udostępnisz dokument, łącze się nie zmieni. Jeśli opcję udostępniania dokumentu ustawiono na Tylko zaproszeni przez Ciebie, konieczne będzie ponowne zaproszenie uczestników.


Funkcje nieobsługiwane podczas współpracy

Jeśli konieczne jest użycie jednej z takich funkcji, zakończ udostępnianie dokumentu, wprowadź zmiany, a następnie udostępnij dokument jeszcze raz. Zakończenie udostępniania spowoduje usunięcie dokumentu z usługi iCloud Drive dla wszystkich uczestników. W przypadku ograniczenia dokumentu do ustawienia „Tylko zaproszeni przez Ciebie” należy ponownie zaprosić wszystkich użytkowników.

Podczas współpracy nie są obecnie dostępne następujące funkcje:

Pages, Numbers i Keynote

 • Dodawanie i edytowanie plików multimedialnych większych niż 50 MB1
 • Opcja Zmniejsz wielkość pliku (Plik > Zmniejsz wielkość pliku)2
 • Przeciąganie wierszy i kolumn między obszarami zawartości i nagłówków w tabelach
 • Tworzenie, usuwanie i zmiana kolejności stylów
 • Edytowanie przy użyciu opcji Ruby w językach azjatyckich
 • Zmienianie ustawień językowych dokumentu lub użycie niestandardowych formatów regionalnych
 • Tworzenie i edytowanie niestandardowych formatów komórek

Pages

 • Dostosowywanie ustawień stopki
 • Wstawianie, kopiowanie, wklejanie, usuwanie, powielanie, zmienianie kolejności lub edytowanie sekcji
 • Dostosowywanie ustawień wtyczki EndNote
 • Dodawanie i edytowanie obiektów wzorcowych 
 • Wstawianie inteligentnych pól daty i godziny
 • Konwertowanie dokumentów Edytor tekstu na dokumenty Makieta strony i odwrotnie  
 • Edytowanie ustawień numerów stron 
 • Dodawanie lub edytowanie stron wzorcowych
 • Ponowne stosowanie obiektu wzorcowego do strony

Numbers

 • Tworzenie lub edytowanie formularzy na telefonie iPhone lub iPadzie
 • Wstawianie pól inteligentnych
 • Kopiowanie lub wklejanie stylów tabeli
 • Transponowanie tabel

Keynote

 • Zmienianie rozmiaru slajdu 
 • Zmienianie motywu 
 • Nagrywanie pokazu slajdów lub odtwarzanie wcześniej nagranego pokazu slajdów 
 • Dodawanie lub edytowanie ścieżki dźwiękowej 
 • Edytowanie notatek prezentera podczas odtwarzania pokazu slajdów
 • Wymazywanie ścieżki dźwiękowej lub usuwanie ścieżek
 • Wymazywanie istniejącego nagrania pokazu slajdów

Pages, Numbers i Keynote dla iCloud

Niektóre funkcje są obecnie niedostępne podczas współpracy za pośrednictwem strony iCloud.com:

 • Jeśli śledzisz zmiany w dokumencie aplikacji Pages, możesz wyświetlić dokument i zaznaczyć tekst, ale nie możesz go edytować.
 • Jeśli dokument aplikacji Pages, Numbers lub Keynote ma tekst pionowy, możesz wyświetlić obraz dokumentu w witrynie iCloud.com, ale nie możesz go edytować.
 • Edytowanie obiektów w grupach

Dokumenty ze śledzonymi zmianami oraz tekstem pionowym można jednak edytować w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote na telefon iPhone, iPada i komputer Mac.

1 W witrynie iCloud.com można dodawać tylko obrazy o rozmiarze do 10 MB.

2 Nie można zmniejszyć rozmiaru udostępnianego dokumentu, ale można zmniejszyć rozmiar kopii.


Jeśli funkcja współpracy nie jest dostępna

Jeśli używasz aplikacji Pages, Numbers lub Keynote, a funkcja współpracy jest niedostępna, może być konieczne uaktualnienie aplikacji na telefonie iPhone, iPadzie lub komputerze Mac. Włącz automatyczne uaktualnienia, aby aplikacje były zawsze aktualne. Jeśli używane urządzenie jest zbyt stare do uaktualnienia aplikacji, możesz mimo to współpracować na stronie iCloud.com za pomocą komputera Mac lub PC. 

Jeśli chcesz przesłać kopię dokumentu, możesz to zrobić bez korzystania z funkcji współpracy:

 • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Udostępnij > Wyślij kopię. Możesz również dodać skrót do paska narzędzi, klikając pasek narzędzi z naciśniętym klawiszem Control, a następnie wybierając polecenie Dostosuj pasek narzędzi. Przeciągnij na pasek narzędzi przycisk Wyślij kopię.  
 • Na telefonie iPhone lub iPadzie stuknij kolejno przycisk Więcej  > Udostępnij. 
 • W witrynie iCloud.com kliknij kolejno przyciski Narzędzia > Wyślij kopię.


Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: