Współpraca w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

Zaproś inne osoby do swoich dokumentów i pracuj wspólnie nad nimi w czasie rzeczywistym. Funkcja współpracy została wbudowana w aplikacje pakietu iWork na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i komputerze Mac, a także w witrynie iCloud.com.

Czego potrzebujesz

Funkcja współpracy w pakiecie iWork jest dostępna w przypadku następujących urządzeń i wersji oprogramowania Apple:

 • Komputer Mac z systemem macOS High Sierra oraz aplikacjami Pages 8.1, Numbers 6.1 i Keynote 9.1 lub nowszymi
 • Telefon iPhone, iPad lub iPod touch z systemem iOS 11 oraz aplikacjami Pages 5.1, Numbers 5.1 i Keynote 5.1 lub nowszymi

Współpraca online jest możliwa na tych wersjach przeglądarek:

 • Safari 9 lub nowsza albo Google Chrome 50 lub nowsza na komputer Mac
 • Internet Explorer 11 lub nowsza albo Google Chrome 50 lub nowsza na komputer PC z systemem Windows

Jeśli masz telefon iPhone, iPada lub iPoda touch ze starszą wersją systemu iOS lub aplikacji pakietu iWork albo używasz urządzenia z systemem Android, będzie możliwe wyświetlanie dokumentów, ale nie ich edytowanie. Dowiedz się, co zrobić, jeśli funkcje współpracy nie są dostępne.

Jeśli korzystasz z zarządzanych kont Apple ID, nauczyciele i uczniowie w Twojej organizacji mogą współpracować w pakiecie iWork.

Logowanie się do usługi iCloud

Aby zacząć współpracować, zaloguj się do usługi iCloud na urządzeniu i włącz usługę iCloud Drive. Jeśli używasz przeglądarki internetowej, zaloguj się w witrynie iCloud.com i otwórz aplikację pakietu iWork, której chcesz używać.

Zapraszanie innych osób do współpracy

Kiedy zaprosisz inne osoby do współpracy nad dokumentem, arkuszem kalkulacyjnym lub prezentacją, aplikacja utworzy łącze do witryny iCloud.com, które możesz wysłać do tych osób. Jeśli ustawisz ograniczenia tak, aby tylko zaproszone osoby mogły współpracować nad dokumentem, będą one musiały zalogować się do usługi iCloud lub witryny iCloud.com przy użyciu swojego konta Apple ID. Udostępnione dokumenty mogą być wyświetlane i edytowane przez maksymalnie 100 osób jednocześnie.

Nazwa dokumentu jest zawarta w adresie URL. Jeśli tytuł lub zawartość dokumentu są poufne, poproś uczestników, aby nie przekazywali łącza innym osobom.

Możesz współpracować nad dokumentem o maksymalnym rozmiarze 2 GB. Jeśli dokument jest większy niż 2 GB, użyj aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na komputer Mac lub dla systemu iOS i zmniejsz rozmiar dokumentu przed rozpoczęciem współpracy.

Zapraszanie osób na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch

 1. Jeśli dokument został już otwarty w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote, stuknij przycisk Współpraca na pasku narzędzi. Jeśli znajdujesz się w menedżerze dokumentów, stuknij kolejno opcje Przeglądaj i Wybierz, a następnie wskaż dokument, który chcesz udostępnić. Stuknij przycisk Udostępnij , a następnie opcję Dodaj osoby. Jeśli wybrany dokument nie został jeszcze pobrany na urządzenie, zostanie to zrobione teraz.
  Ekran dodawania osób
 2. Aby ustawić ograniczenia dotyczące wyświetlania i modyfikowania dokumentu, stuknij ikonę Opcje udostępniania i wybierz opcję. Domyślnie zaproszone osoby mogą edytować dokument.
 3. Stuknij preferowaną metodę wysyłania łącza.
 4. Dodaj inne informacje, a następnie wyślij lub opublikuj wiadomość.

Ikona Współpraca  zostanie wyświetlona u góry dokumentu. Ta ikona wskazuje również, ile osób ma ten dokument otwarty (oprócz Ciebie).

Zapraszanie osób na komputerze Mac

 1. W aplikacji Pages, Numbers lub Keynote otwórz dokument, który chcesz udostępnić.
 2. Kliknij przycisk Współpraca  na pasku narzędzi.
 3. Aby ustawić ograniczenia dotyczące wyświetlania i modyfikowania dokumentu, kliknij opcję Opcje udostępniania i wybierz opcję. Domyślnie zaproszone osoby mogą edytować dokument.
 4. Wybierz sposób zaproszenia innych osób do współpracy nad dokumentem.
 5. Kliknij przycisk Udostępnij, a następnie wyślij lub opublikuj wiadomość. 

Ikona Współpraca  zostanie wyświetlona u góry dokumentu.  Ta ikona wskazuje również, ile osób ma ten dokument otwarty (oprócz Ciebie).

Zapraszanie osób w witrynie iCloud.com

 1. Jeśli dokument został już otwarty w aplikacji Pages, Numbers lub Keynote dla iCloud, stuknij lub kliknij przycisk Współpraca  na pasku narzędzi.
 2. Aby ustawić ograniczenia dotyczące wyświetlania i modyfikowania dokumentu, kliknij pozycję Opcje udostępniania. Domyślnie zaproszone osoby mogą edytować dokument.
 3. Wybierz sposób zaproszenia innych osób do współpracy nad dokumentami. Jeśli korzystasz z konta usługi iCloud tylko przez przeglądarkę, musisz skopiować łącze. 
 4. Kliknij przycisk Udostępnij, a następnie wyślij lub opublikuj wiadomość. 

Ikona Współpraca  zostanie wyświetlona u góry dokumentu. Ta ikona wskazuje również, ile osób ma ten dokument otwarty (oprócz Ciebie).

Ustawianie ograniczeń dokumentów

 1. Stuknij lub kliknij przycisk Współpraca .
 2. Wybierz pozycję Opcje udostępniania, po czym wybierz dowolne z następujących opcji:
  • Wybierz opcję „Tylko zaproszeni przez Ciebie”, aby dostęp do dokumentu mieli tylko wybrani uczestnicy. Aby otworzyć udostępniony dokument, uczestnicy muszą zalogować się do usługi iCloud lub witryny iCloud.com przy użyciu konta Apple ID. Jeśli te osoby nie mają konta Apple ID, mogą je utworzyć, kiedy udostępnisz im dokument.
  • Wybierz opcję „Każdy, kto ma łącze”, aby każda osoba mająca łącze do udostępnionego dokumentu mogła go otworzyć.
  • Wybierz opcję „Możliwość edycji”, aby dokument mogła edytować i drukować każda osoba mająca do niego dostęp.
  • Wybierz opcję „Tylko do odczytu”, aby każda osoba z dostępem do dokumentu mogła go wyświetlać i drukować, ale nie edytować.
   Ekran opcji udostępniania

Opcje udostępniania możesz w dowolnej chwili zmienić. Aby zmienić opcje udostępniania, kliknij lub stuknij przycisk Współpraca , a następnie wprowadź żądane zmiany.

Ustawianie hasła

Dokument możesz też zabezpieczyć hasłem, aby mogły go otworzyć tylko osoby znające hasło:

 • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Plik > Ustaw hasło, wprowadź hasło i podpowiedź, po czym kliknij opcję Ustaw hasło.
 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch, na którym jest otwarty dokument, stuknij przycisk Więcej , stuknij opcję Ustaw hasło, wprowadź wymagane informacje, a następnie stuknij przycisk Gotowe.
 • Online w witrynie iCloud.com kliknij przycisk Narzędzia , kliknij opcję Ustaw hasło, wprowadź hasło i podpowiedź, a następnie kliknij opcję Ustaw hasło.

Współpraca nad udostępnianym dokumentem

Możesz wyświetlać zmiany dokonane przez inne osoby w czasie rzeczywistym, ukrywać lub wyświetlać zmiany i wykonywać inne czynności. 

Aby wyświetlić udostępnione dokumenty:

 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij opcję Ostatnie lub przycisk Ostatnie  w menadżerze dokumentów. Udostępnione dokumenty pojawią się na dole ekranu.
 • W witrynie iCloud.com kliknij opcję Udostępnione na pasku bocznym menadżera dokumentów.

Podczas edytowania udostępnionego dokumentu możesz używać wszystkich funkcji aplikacji Pages, Numbers i Keynote, ale z pewnymi wyjątkami

Sprawdzanie, kto pracuje nad dokumentem

Aby sprawdzić, kto dołączył do dokumentu, stuknij lub kliknij przycisk Współpraca . Kropki obok nazw użytkowników na liście oznaczają, że dokument jest u nich otwarty. Aby kontaktować się z innymi uczestnikami, możesz dodawać komentarze i odpowiadać na nie w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote, korzystając z komentarzy w wątkach.

Śledzenie zmian wprowadzanych przez inne osoby

Zmiany wprowadzane w dokumencie są wyświetlane w czasie rzeczywistym jako kolorowe kursory, teksty i zaznaczenia obiektów. Stuknij lub kliknij przycisk Współpraca , a następnie stuknij lub kliknij kropkę obok nazwy osoby, aby sprawdzić, które miejsce edytuje.

Ukrywanie lub wyświetlanie czynności współpracy

W dowolnym momencie można ukryć lub wyświetlić czynności współpracy.

 • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Widok > Ukryj czynności współpracy lub Widok > Pokaż czynności współpracy.
 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij przycisk Więcej , a następnie włącz lub wyłącz opcję Czynności współpracy.
 • W witrynie iCloud.com na komputerze Mac lub PC kliknij przycisk Widok  na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Ukryj czynności współpracy lub Pokaż czynności współpracy.

Edycja w trybie offline

Na komputerze Mac i w systemie iOS udostępniony dokument można edytować tylko wtedy, gdy urządzenie ma połączenie z Internetem. W przypadku braku połączenia lub przejścia do trybu offline podczas współpracy aplikacja wyświetli komunikat z pytaniem, czy chcesz pracować nad kopią offline dokumentu. 

Jeśli przejdziesz do trybu offline podczas współpracy w witrynie iCloud.com, Twoje zmiany nie będą widoczne dla innych osób, dopóki nie połączysz się ponownie z Internetem.

Zmienianie języka i ustawień regionalnych

Język i ustawienia regionalne dokumentu są zgodne z językiem systemu i ustawieniami regionalnymi urządzenia w momencie zaproszenia innych osób do współpracy. Kiedy zaprosisz innych do pracy nad dokumentem, nie będzie możliwe użycie dostosowanego formatowania regionalnego.

Aby zmienić te ustawienia, wyłącz funkcję współpracy, wprowadź zmiany, a następnie udostępnij dokument jeszcze raz.

Kończenie udostępniania dokumentu

Otwórz dokument, stuknij lub kliknij kolejno przycisk Współpraca  > Zakończ udostępnianie, a następnie stuknij lub kliknij przycisk OK.

Zakończenie udostępniania spowoduje usunięcie dokumentu z usługi iCloud Drive dla wszystkich uczestników. Jeśli w przyszłości ponownie udostępnisz dokument, łącze się nie zmieni. Jeśli opcję udostępniania dokumentu ustawiono na Tylko zaproszeni przez Ciebie, konieczne będzie ponowne zaproszenie uczestników.

Funkcje nieobsługiwane podczas współpracy

Jeśli konieczne jest użycie jednej z takich funkcji na komputerze Mac lub w systemie iOS, zakończ udostępnianie dokumentu, wprowadź zmiany, a następnie udostępnij dokument jeszcze raz. Zakończenie udostępniania spowoduje usunięcie dokumentu z usługi iCloud Drive dla wszystkich uczestników. W przypadku ograniczenia dokumentu do ustawienia „Tylko zaproszeni przez Ciebie” należy ponownie zaprosić wszystkich użytkowników.

Podczas współpracy nie są obecnie dostępne następujące funkcje:

Pages, Numbers i Keynote

 • Dodawanie i edytowanie plików multimedialnych większych niż 50 MB1
 • Opcja Zmniejsz wielkość pliku (Plik > Zmniejsz wielkość pliku)2
 • Przeciąganie wierszy i kolumn między obszarami zawartości i nagłówków w tabelach
 • Tworzenie, usuwanie i zmiana kolejności stylów
 • Edytowanie przy użyciu opcji Ruby w językach azjatyckich
 • Zmienianie ustawień językowych dokumentu lub użycie niestandardowych formatów regionalnych
 • Tworzenie i edytowanie niestandardowych formatów komórek

Pages

 • Dostosowywanie ustawień stopki
 • Wstawianie, kopiowanie, wklejanie, usuwanie, powielanie, zmienianie kolejności lub edytowanie sekcji
 • Dostosowywanie ustawień wtyczki EndNote
 • Dodawanie i edytowanie obiektów wzorcowych 
 • Wstawianie inteligentnych pól daty i godziny
 • Konwertowanie dokumentów Edytor tekstu na dokumenty Makieta strony i odwrotnie  
 • Edytowanie ustawień numerów stron 
 • Dodawanie lub edytowanie stron wzorcowych
 • Ponowne stosowanie obiektu wzorcowego do strony

Numbers

 • Tworzenie lub edytowanie formularzy w systemie iOS
 • Wstawianie pól inteligentnych
 • Kopiowanie lub wklejanie stylów tabeli
 • Transponowanie tabel

Keynote

 • Zmienianie rozmiaru slajdu 
 • Zmienianie motywu 
 • Nagrywanie pokazu slajdów lub odtwarzanie wcześniej nagranego pokazu slajdów 
 • Dodawanie lub edytowanie ścieżki dźwiękowej 
 • Edytowanie notatek prezentera podczas odtwarzania pokazu slajdów
 • Wymazywanie ścieżki dźwiękowej lub usuwanie ścieżek
 • Wymazywanie istniejącego nagrania pokazu slajdów

Pages, Numbers i Keynote dla iCloud

Niektóre funkcje są obecnie niedostępne podczas współpracy za pośrednictwem witryny Cloud.com:

 • Jeśli śledzisz zmiany w dokumencie aplikacji Pages, możesz wyświetlić dokument i zaznaczyć tekst, ale nie możesz go edytować.
 • Jeśli dokument aplikacji Pages, Numbers lub Keynote ma tekst pionowy, możesz wyświetlić obraz dokumentu w witrynie iCloud.com, ale nie możesz go edytować.
 • Edytowanie obiektów w grupach

Dokumenty ze śledzonymi zmianami oraz tekstem pionowym nadal możesz edytować w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote na komputer Mac i urządzenia z systemem iOS.

1 W witrynie iCloud.com można dodawać tylko obrazy o rozmiarze do 10 MB.

2 Nie można zmniejszyć rozmiaru udostępnianego dokumentu, ale można zmniejszyć rozmiar kopii.

Jeśli funkcja współpracy nie jest dostępna

Jeśli używasz aplikacji Pages, Numbers lub Keynote, a funkcja współpracy jest niedostępna, konieczne może być uaktualnienie aplikacji na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch lub komputerze Mac. Włącz automatyczne uaktualnienia, aby aplikacje były zawsze aktualne. Jeśli urządzenie jest zbyt stare, aby można było zainstalować na nim wersje systemu macOS, iOS lub pakietu iWork umożliwiające współpracę, możesz skorzystać z witryny iCloud.com na komputerze Mac lub PC. 

Jeśli chcesz przesłać kopię dokumentu, możesz to zrobić bez korzystania z funkcji współpracy:

 • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Udostępnij > Wyślij kopię. Możesz również dodać skrót do paska narzędzi, klikając na pasek narzędzi prawym przyciskiem myszy, przytrzymując naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierając polecenie Dostosuj pasek narzędzi. Przeciągnij na pasek narzędzi przycisk Wyślij kopię.  
 • Na telefonie iPhone, iPadzie lub iPodzie touch stuknij kolejno przyciski Więcej  > Udostępnij. 
 • W witrynie iCloud.com kliknij kolejno przyciski Narzędzia > Wyślij kopię.

Informacje o produktach niewytworzonych przez Apple lub o niezależnych witrynach internetowych, których Apple nie kontroluje ani nie testuje, są udostępniane bez żadnej rekomendacji ani poparcia. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie takich witryn lub produktów innych firm. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności witryn internetowych innych firm. Ryzyko jest wpisane w korzystanie z Internetu. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać więcej informacji. Pozostałe nazwy firm i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.

Data publikacji: