Współpraca w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote

Zaproś inne osoby do swoich dokumentów i pracuj wspólnie nad nimi w czasie rzeczywistym. Funkcja współpracy została wbudowana w aplikacje Pages, Numbers i Keynote na telefonie iPhone, iPadzie, iPodzie touch i komputerze Mac, a także w witrynie iCloud.com.

Aby współpracować przy użyciu telefonu iPhone, iPada lub komputera Mac, potrzebujesz telefonu iPhone, iPada lub komputera Mac z systemem iOS 13.1, iPadOS 13.1 lub macOS Catalina albo nowszym oraz aplikacji Pages, Numbers lub Keynote w wersji 10.2 lub nowszej.

Aby współpracować przy użyciu aplikacji Pages, Numbers lub Keynote online w witrynie iCloud.com, potrzebujesz przeglądarki Safari 9.1.3 lub nowszej albo Google Chrome na komputer Mac. W przypadku komputera PC potrzebujesz przeglądarki Google Chrome lub Microsoft Edge.


Zapraszanie innych osób do współpracy

Gdy zapraszasz osoby do współpracy przy dokumencie, arkuszu kalkulacyjnym lub prezentacji, wysyłasz im łącze do witryny iCloud.com. Udostępnione dokumenty mogą być wyświetlane i edytowane przez maksymalnie 100 osób jednocześnie.

Nazwa dokumentu jest zawarta w adresie URL. Jeśli tytuł lub zawartość dokumentu są poufne, poproś uczestników, aby nie przekazywali łącza innym osobom.

Możesz także zaprosić inne osoby do współpracy przy dokumentach aplikacji Pages, Numbers lub Keynote przy użyciu udostępniania folderu za pomocą usługi iCloud Drive. Po udostępnieniu folderu wszelkie dokumenty aplikacji Pages, Numbers lub Keynote znajdujące się w folderze udostępnianym automatycznie stają się dokumentami współpracy dla każdej osoby, której ten folder został udostępniony. 

Zaproszone osoby mogą otwierać i wyświetlać udostępniony dokument o dowolnym rozmiarze. Jeśli rozmiar dokumentu jest większy niż 2 GB i chcesz umożliwić zaproszonym osobom jego edytowanie, użyj aplikacji Pages, Numbers lub Keynote na telefon iPhone, iPada lub komputer Mac, aby zmniejszyć rozmiar dokumentu do mniej niż 2 GB, zanim zaprosisz innych.

Zapraszanie osób za pomocą telefonu iPhone lub iPada

 1. Zaloguj się do usługi iCloud na urządzeniu i włącz usługę iCloud Drive dla aplikacji Pages, Numbers i Keynote.
 2. Możesz udostępnić otwarty dokument lub zrobić to z poziomu menedżera dokumentów:
  • Gdy dokument jest otwarty, stuknij przycisk Współpraca na pasku narzędzi.
  • W menedżerze dokumentów stuknij kolejno opcje Przeglądaj i Wybierz, a następnie stuknij dokument, który chcesz udostępnić. Stuknij przycisk Udostępnij , a następnie opcję Dodaj osoby. Najpierw może być konieczne pobranie dokumentu na urządzenie.
  • Jeśli dokument znajduje się w folderze udostępnianym, stuknij opcję Pokaż folder udostępniany w menu Współpraca, aby edytować listę zaproszonych.
 3. Aby ustawić ograniczenia dotyczące wyświetlania i modyfikowania dokumentu, stuknij pozycję Opcje udostępniania i wybierz opcję. Domyślnie zaproszone osoby mogą edytować dokument.
 4. Stuknij preferowaną metodę wysyłania łącza.
 5. Dodaj inne informacje, a następnie wyślij lub opublikuj wiadomość.

U góry dokumentu pojawi się przycisk Współpraca ze znacznikiem wyboru. Ta ikona wskazuje również, ile osób ma ten dokument otwarty (oprócz Ciebie).

Zapraszanie osób na komputerze Mac

 1. Zaloguj się do usługi iCloud na urządzeniu i włącz usługę iCloud Drive dla aplikacji Pages, Numbers i Keynote.
 2. Otwórz dokument aplikacji Pages, Numbers lub Keynote, który chcesz udostępnić.
 3. Kliknij przycisk Współpraca  na pasku narzędzi. Jeśli dokument znajduje się w folderze udostępnianym, kliknij opcję Pokaż folder udostępniany.
 4. Aby ustawić ograniczenia dotyczące wyświetlania i modyfikowania dokumentu, kliknij pozycję Opcje udostępniania i wybierz opcję. Domyślnie zaproszone osoby mogą edytować dokument.
 5. Wybierz sposób zaproszenia innych osób do współpracy nad dokumentem.
 6. Kliknij przycisk Udostępnij, a następnie wyślij lub opublikuj wiadomość. 

U góry dokumentu pojawi się przycisk Współpraca ze znacznikiem wyboru. Ta ikona wskazuje również, ile osób ma ten dokument otwarty (oprócz Ciebie).

Zapraszanie osób w witrynie iCloud.com

 1. Zaloguj się w witrynie iCloud.com za pomocą swojego konta Apple ID, a następnie otwórz aplikację Pages, Numbers lub Keynote.
 2. Otwórz dokument, który chcesz udostępnić.
 3. Stuknij lub kliknij przycisk Współpraca  na pasku narzędzi. Jeśli dokument znajduje się w folderze udostępnianym, kliknij opcję Pokaż folder udostępniany.
 4. Aby ustawić ograniczenia dotyczące wyświetlania i modyfikowania dokumentu, kliknij pozycję Opcje udostępniania. Domyślnie zaproszone osoby mogą edytować dokument.
 5. Wybierz sposób zaproszenia innych osób do współpracy nad dokumentami. Jeśli korzystasz z konta usługi iCloud tylko przez przeglądarkę, musisz skopiować łącze. 
 6. Kliknij przycisk Udostępnij, a następnie wyślij lub opublikuj wiadomość. 

U góry dokumentu pojawi się przycisk Współpraca ze znacznikiem wyboru. Ta ikona wskazuje również, ile osób ma ten dokument otwarty (oprócz Ciebie).

Ograniczanie dokumentu

Jeśli ograniczysz dostęp do dokumentu i możliwość współpracy tylko do zaproszonych osób, muszą one zalogować się w usłudze iCloud lub witrynie iCloud.com za pomocą swojego identyfikatora Apple ID.

 1. Stuknij lub kliknij przycisk Współpraca . Jeśli dokument znajduje się w folderze udostępnianym, stuknij lub kliknij opcję Pokaż folder udostępniany.
 2. Wybierz pozycję Opcje udostępniania, po czym wybierz dowolne z następujących opcji:
  • „Tylko zaproszeni przez Ciebie”, aby dostęp do dokumentu mieli tylko wybrani uczestnicy. Aby otworzyć udostępniony dokument, uczestnicy muszą zalogować się do usługi iCloud lub witryny iCloud.com przy użyciu konta Apple ID. Jeśli te osoby nie mają konta Apple ID, mogą je utworzyć, kiedy udostępnisz im dokument.
  • „Każdy, kto ma łącze”, aby każda osoba mająca łącze do udostępnionego dokumentu mogła go otworzyć.
  • „Możliwość edycji”, aby dokument mogła edytować i drukować każda osoba mająca do niego dostęp.

„Tylko do odczytu”, aby każda osoba z dostępem do dokumentu mogła go wyświetlać i drukować, ale nie edytować.

Opcje udostępniania możesz w dowolnej chwili zmienić. Aby zmienić opcje udostępniania, kliknij lub stuknij przycisk Współpraca , a następnie wprowadź żądane zmiany.

Ustawianie hasła

Dokument możesz też zabezpieczyć hasłem, aby mogły go otworzyć tylko osoby znające hasło:

 • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Plik > Ustaw hasło, wprowadź hasło i podpowiedź, po czym kliknij opcję Ustaw hasło.
 • Na telefonie iPhone lub iPadzie, na którym jest otwarty dokument, stuknij przycisk Więcej , stuknij opcję Ustaw hasło, wprowadź wymagane informacje, a następnie stuknij przycisk Gotowe.
 • W witrynie iCloud.com kliknij przycisk Narzędzia , kliknij opcję Ustaw hasło, wprowadź hasło i podpowiedź, a następnie kliknij opcję Ustaw hasło.

Jeśli wybierzesz opcję udostępniania Tylko zaproszeni przez Ciebie, wyłącznie osoby z uprawnieniem do edytowania będą mogły dodać, zmienić lub usunąć hasło dokumentu. W przeciwnym razie hasło będzie mogło zostać zmienione tylko przez Ciebie.


Współpraca nad udostępnianym dokumentem

Możesz wyświetlać zmiany dokonane przez inne osoby w czasie rzeczywistym, ukrywać lub wyświetlać zmiany i wykonywać inne czynności. 

Aby wyświetlić udostępnione dokumenty:

 • Na telefonie iPhone lub iPadzie stuknij opcję Ostatnie lub przycisk Ostatnie  w menedżerze dokumentów. Udostępnione dokumenty pojawią się na dole ekranu.
 • W witrynie iCloud.com kliknij opcję Udostępnione na pasku bocznym menedżera dokumentów.

Podczas edytowania udostępnionego dokumentu możesz używać wszystkich funkcji aplikacji Pages, Numbers i Keynote, ale z pewnymi wyjątkami

Sprawdzanie, kto pracuje nad dokumentem

Aby sprawdzić, kto dołączył do dokumentu, stuknij lub kliknij przycisk Współpraca . Kropki obok nazw użytkowników na liście oznaczają, że dokument jest u nich otwarty. Stuknij lub kliknij kropkę, aby zobaczyć, które miejsca edytują.

Aby kontaktować się z innymi uczestnikami, możesz dodawać komentarze i odpowiadać na nie w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote, korzystając z komentarzy w wątkach.

Edytowanie w trybie offline

Jeśli nie masz połączenia z Internetem, nadal możesz edytować udostępniony dokument. Zmiany wprowadzone w trybie offline są zachowywane przez co najmniej 30 dni i przesyłane automatycznie do usługi iCloud po ponownym nawiązaniu połączenia z siecią. Inni uczestnicy zobaczą Twoje zmiany po ich przesłaniu. Możesz sprawdzić status synchronizacji dokumentu w menedżerze dokumentów na telefonie iPhone lub iPadzie albo wybierając kolejno opcje Widok > Pokaż stan synchronizacji na komputerze Mac.

Aby wysłać kopię dokumentu ze zmianami do innej osoby przed przesłaniem zmian, stuknij przycisk Więcej na telefonie iPhone lub iPadzie albo kliknij opcję Udostępnij na komputerze Mac i wybierz polecenie Wyślij kopię. Jeśli załączysz dokument z aplikacji Pliki (na telefonie iPhone lub iPadzie) lub z Findera (na komputerze Mac), zmiany nie zostaną uwzględnione. Jeśli osoba, z którą współpracujesz, usunie obiekt, slajd Keynote lub arkusz Numbers edytowany w trybie offline, zmiany te nie będą widoczne w dokumencie po ponownym nawiązaniu połączenia z siecią, a dokument zostanie zsynchronizowany z usługą iCloud.


Kończenie udostępniania dokumentu

Otwórz dokument, stuknij lub kliknij kolejno przycisk Współpraca  > Zakończ udostępnianie, a następnie stuknij lub kliknij przycisk OK.

Zakończenie udostępniania spowoduje usunięcie dokumentu z usługi iCloud Drive dla wszystkich uczestników. Jeśli w przyszłości ponownie udostępnisz dokument, łącze się nie zmieni. Jeśli opcję udostępniania dokumentu ustawiono na Tylko zaproszeni przez Ciebie, konieczne będzie ponowne zaproszenie uczestników.

Aby zakończyć udostępnianie dokumentu znajdującego się w folderze udostępnianym, przenieś dokument poza folder udostępniany.


Funkcje nieobsługiwane podczas współpracy

Jeśli konieczne jest użycie jednej z takich funkcji, zakończ udostępnianie dokumentu, wprowadź zmiany, a następnie udostępnij dokument jeszcze raz. Zakończenie udostępniania spowoduje usunięcie dokumentu z usługi iCloud Drive dla wszystkich uczestników. W przypadku ograniczenia dokumentu do ustawienia Tylko zaproszeni przez Ciebie należy ponownie zaprosić wszystkich użytkowników.

Podczas współpracy nie są obecnie dostępne następujące funkcje:

Pages, Numbers i Keynote

 • Dodawanie i edytowanie plików multimedialnych większych niż 50 MB.1
 • Zmniejszanie wielkości pliku (Plik > Zmniejsz wielkość pliku).2
 • Przeciąganie wierszy i kolumn między obszarami zawartości i nagłówków w tabelach.
 • Tworzenie, usuwanie i zmiana kolejności stylów.
 • Edytowanie przy użyciu opcji Ruby w językach azjatyckich.
 • Tworzenie i edytowanie niestandardowych formatów komórek.
 • Zastępowanie wszystkich wystąpień czcionki w dokumencie.

Pages

 • Dostosowywanie ustawień stopki.
 • Wstawianie, kopiowanie, wklejanie, usuwanie, powielanie, zmienianie kolejności lub edytowanie sekcji.
 • Dostosowywanie ustawień wtyczki EndNote.
 • Dodawanie i edytowanie obiektów wzorcowych.
 • Wstawianie inteligentnych pól daty i godziny.
 • Konwertowanie dokumentów Edytor tekstu na dokumenty Makieta strony i odwrotnie.
 • Edytowanie ustawień numerów stron. 
 • Dodawanie lub edytowanie stron wzorcowych.
 • Ponowne stosowanie obiektu wzorcowego do strony.

Numbers

 • Tworzenie lub edytowanie formularzy na telefonie iPhone lub iPadzie.
 • Wstawianie pól inteligentnych.
 • Kopiowanie lub wklejanie stylów tabeli.
 • Transponowanie tabel.

Keynote

 • Zmienianie rozmiaru slajdu.
 • Zmienianie motywu.
 • Nagrywanie pokazu slajdów lub odtwarzanie wcześniej nagranego pokazu slajdów. 
 • Dodawanie lub edytowanie ścieżki dźwiękowej. 
 • Edytowanie notatek prezentera podczas odtwarzania pokazu slajdów.
 • Wymazywanie ścieżki dźwiękowej lub usuwanie ścieżek.
 • Wymazywanie istniejącego nagrania pokazu slajdów.

Pages, Numbers i Keynote dla iCloud

Niektóre funkcje są obecnie niedostępne podczas współpracy za pośrednictwem witryny iCloud.com:

 • Jeśli śledzisz zmiany w dokumencie aplikacji Pages, możesz wyświetlić dokument i zaznaczyć tekst, ale nie możesz go edytować.
 • Jeśli dokument aplikacji Pages, Numbers lub Keynote ma tekst pionowy, możesz wyświetlić obraz dokumentu w witrynie iCloud.com, ale nie możesz go edytować.
 • Edytowanie obiektów w grupach.

Dokumenty ze śledzonymi zmianami i tekstem pionowym można jednak edytować w aplikacjach Pages, Numbers i Keynote na telefon iPhone, iPada i komputer Mac.

1 W witrynie iCloud.com można dodawać tylko obrazy o rozmiarze do 10 MB.

2 Nie można zmniejszyć rozmiaru udostępnianego dokumentu, ale można zmniejszyć rozmiar kopii.


Jeśli funkcja współpracy nie jest dostępna

Jeśli używasz aplikacji Pages, Numbers lub Keynote, a funkcja współpracy jest niedostępna, może być konieczne uaktualnienie aplikacji na telefonie iPhone, iPadzie lub komputerze Mac. Włącz automatyczne uaktualnienia, aby aplikacje były zawsze aktualne. Jeśli używane urządzenie jest zbyt stare do uaktualnienia aplikacji, możesz mimo to współpracować online w witrynie iCloud.com za pomocą komputera Mac lub PC. 

Jeśli chcesz przesłać kopię dokumentu, możesz to zrobić bez korzystania z funkcji współpracy:

 • Na komputerze Mac wybierz kolejno opcje Udostępnij > Wyślij kopię.
 • Na telefonie iPhone lub iPadzie stuknij kolejno przycisk Więcej  > Udostępnij. 
 • W witrynie iCloud.com kliknij kolejno przyciski Narzędzia > Wyślij kopię.


Przedstawione informacje dotyczące produktów, które nie zostały wyprodukowane przez firmę Apple, bądź niezależnych witryn internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez firmę Apple, nie mają charakteru rekomendacji. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za wybór, działanie lub wykorzystanie witryn bądź produktów innych firm. Firma Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych innych firm. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Data publikacji: