Rysowanie i adnotowanie palcem oraz używanie funkcji Pisanie odręczne w aplikacji Pages

Rysuj, adnotuj i używaj funkcji Pisanie odręczne, aby przekształcać pismo odręczne w tekst cyfrowy za pomocą Apple Pencil na iPadzie. Możesz również tworzyć adnotacje palcem na iPhonie i iPadzie.

Możesz także używać funkcji Zaznacz i przewijaj razem z Apple Pencil, aby zaznaczać obiekty i przewijać dokument.

Przekształcanie pisma odręcznego w tekst cyfrowy za pomocą funkcji Pisanie odręczne

Korzystając z funkcji Pisanie odręczne, możesz przekształcać pismo odręczne w tekst cyfrowy za pomocą Apple Pencil na obsługiwanym iPadzie*. Kiedy połączysz Apple Pencil w parę z iPadem, funkcja Pisanie odręczne będzie domyślnie włączona. Aby sprawdzić ustawienie funkcji Pisanie odręczne lub ją wyłączyć, wybierz kolejno opcje Ustawienia > Apple Pencil na iPadzie.

 1. Za pomocą Apple Pencil stuknij w treści dokumentu edytora tekstu w miejscu, w którym chcesz pisać. Możesz też stuknąć pole tekstowe lub kształt albo w komórce tabeli w dokumencie edytora tekstu lub dokumencie makiety strony.
 2. Stuknij narzędzie Pisanie odręczne na pasku narzędzi u dołu ekranu, a następnie zacznij pisać.

Podczas pisania za pomocą Apple Pencil możesz także usuwać słowa, wstawiać tekst i wykonywać inne działania:

 • Aby usunąć słowo, wymaż je.
 • Aby wstawić tekst między słowami, stuknij w obszarze tekstu i przytrzymaj, a następnie zacznij pisać, gdy otworzy się miejsce.
 • Aby połączyć lub rozdzielić znaki, narysuj pionową linię między nimi.
 • Aby zaznaczyć tekst, zakreśl go lub narysuj linię przechodzącą przez tekst. Przeciągnij uchwyty zaznaczenia, aby zmienić zaznaczenie.

Pasek narzędzi zawiera również przyciski umożliwiające dodawanie wcięcia, formatowanie i wyrównywanie tekstu, a także wstawianie podziałów stron, zakładek itp.

* Możesz zmienić język na inny obsługiwany na pasku narzędzi, jeśli dodasz klawiaturę dla tego języka na ekranie Ustawienia > Ogólne > Klawiatura > Klawiatury. Dowiedz się, które języki i regiony obsługuje funkcja Pisanie odręczne.


Dodawanie rysunku

Aby rysować przy użyciu Apple Pencil na obsługiwanym iPadzie, stuknij nim na stronie. W dokumencie edytora tekstu stuknij ponownie w miejscu, w którym chcesz dodać obszar rysowania. W dokumencie makiety strony możesz rysować w dowolnym miejscu strony.

Aby dodać rysunek za pomocą palca lub jeśli masz Apple Pencil, ale włączona jest funkcja Zaznacz i przewijaj:

 • Na iPhonie stuknij przycisk Wstaw , stuknij przycisk Multimedia , a następnie stuknij opcję Rysunek.
 • Na iPadzie stuknij opcję Multimedia , a następnie stuknij opcję Rysunek. Jeśli nie widzisz przycisku Multimedia, stuknij najpierw przycisk Wstaw .

Narzędzia do rysowania (pióro, ołówek, kredka lub narzędzie do wypełniania) są wyświetlane u dołu ekranu.

Korzystanie z narzędzi do rysowania

 1. Stuknij jedno z czterech narzędzi do rysowania u dołu ekranu: pióro, ołówek, kredka lub narzędzie wypełniania.
 2. Aby zmienić grubość kreski i poziom krycia, stuknij dwukrotnie jedno z narzędzi do rysowania, a następnie stuknij nową grubość kreski. Możesz też przeciągnąć suwak, aby dostosować krycie.
 3. Możesz rysować innym kolorem:
  • Na iPhonie stuknij kolorowe kółko, a następnie na dole ekranu Kolory wybierz gotowy kolor. Możesz też użyć elementów sterujących do mieszania własnych kolorów, a następnie stuknąć przycisk , aby zachować kolor jako ulubiony.
  • Na iPadzie stuknij zaprogramowany kolor lub stuknij koło kolorów i wybierz kolor niestandardowy. Użyj elementów sterujących do mieszania własnych kolorów, a następnie stuknij przycisk , aby zachować kolor jako ulubiony. Aby usunąć ulubiony kolor, dotknij jego kropki i przytrzymaj, a następnie stuknij opcję Usuń. 
 4. Aby wymazać, stuknij gumkę, a następnie stuknij ją ponownie, aby wybrać jedną z gumek:
  • Aby wymazać piksele, stuknij gumkę do pikseli, a następnie stuknij lub przesuń palcem po rysunku.
  • Aby wymazać całą kreskę, stuknij gumkę do obiektów, a następnie stuknij kreskę lub wypełnienie obiektu, które chcesz wymazać.
 5. Aby cofnąć ostatnio wykonaną czynność, stuknij przycisk Cofnij
 6. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Aby kontynuować rysowanie za pomocą Apple Pencil, po prostu zacznij rysować na stronie.

Zmienianie rozmiaru i przenoszenie rysunku

Po dodaniu rysunku możesz zmienić jego rozmiar lub go przenieść:

 • Aby zmienić rozmiar rysunku, stuknij rysunek palcem, a następnie przeciągnij uchwyty pola.
 • Aby przenieść rysunek, stuknij rysunek palcem i przeciągnij go.

Edytowanie poszczególnych elementów rysunku

 1. Stuknij rysunek, a następnie stuknij opcję Edycja rysunku w menu podręcznym.
 2. Stuknij narzędzie zaznaczania na pasku narzędzi u dołu ekranu, a następnie stuknij lub przeciągnij ten element rysunku, który chcesz edytować. Wokół zaznaczonego fragmentu pojawi się obrys.
 3. Stuknij opcję w menu podręcznym:
  • Aby zmienić rozmiar zaznaczenia, stuknij opcję Zmień rozmiar, a następnie przeciągnij uchwyty pola wokół rysunku.
  • Aby z jednego rysunku utworzyć dwa, w menu podręcznym stuknij opcję Oddziel.
  • Zaznaczenie możesz także wycinać, kopiować, wklejać, usuwać i powielać.

Animowanie rysunku

Możesz animować rysunek, aby wyglądał tak, jakby był rysowany.

 1. Gdy tryb rysowania jest włączony, stuknij opcję Gotowe. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.
 2. Stuknij rysunek, aby go zaznaczyć.
 3. Stuknij przycisk Format , a następnie stuknij opcję Rysunek.
 4. Włącz opcję Animuj rysowanie, a następnie dostosuj inne opcje, takie jak czas trwania.
 5. Aby odtworzyć animację, stuknij opcję Odtwarzaj lub Odtwarzaj rysowanie.

Udostępnianie lub zachowywanie rysunku

Rysunek z dokumentu można udostępnić lub zachować jako plik obrazu PNG lub — jeśli rysunek jest animowany — jako plik obrazu PNG lub plik filmu M4V.

 1. Gdy tryb rysowania jest włączony, stuknij opcję Gotowe. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.
 2. Stuknij rysunek, aby go zaznaczyć, a następnie wybierz opcję Udostępnij. Jeśli rysunek jest animowany, wybierz opcję Udostępnij jako obrazek lub Udostępnij jako film.
 3. Wybierz sposób wysłania obrazku lub filmu, np. przez aplikację Mail lub aplikację Wiadomości. Możesz też wybrać opcję Zachowaj obrazek, aby zapisać rysunek w aplikacji Zdjęcia — lub Zachowaj wideo w przypadku animowanych rysunków.

Praca z rysunkami na komputerze Mac

Możesz rysować w dokumencie aplikacji Pages na telefonie iPhone i iPadzie. Jeśli później otworzysz dokument w aplikacji Pages na komputer Mac, będzie możliwe animowanie i udostępnienie rysunku lub zachowanie go w aplikacji Zdjęcia jako plik obrazu lub filmu.


Dodawanie adnotacji

Adnotacje dodane do tekstu, obiektów lub komórek w tabeli w dokumencie będą przenoszone razem z tymi elementami podczas edycji.

 1. Aby dodać adnotację przy użyciu Apple Pencil, stuknij w dowolnym miejscu strony, a następnie stuknij narzędzie adnotacji na pasku narzędzi u dołu ekranu. Aby użyć palca (lub jeśli włączono funkcję Zaznacz i przewijaj), stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Adnotacja inteligentna.
 2. Stuknij przycisk Pióro, aby dodać oznaczenia, lub stuknij przycisk Zakreślacz, aby wyróżniać tekst.
 3. Dodaj adnotacje.
 4. Możesz także adnotować innym kolorem:
  • Na iPhonie stuknij kolorowe kółko, a następnie na dole ekranu Kolory wybierz gotowy kolor. Możesz też użyć elementów sterujących do mieszania własnych kolorów, a następnie stuknąć przycisk , aby zachować kolor jako ulubiony.
  • Na iPadzie stuknij zaprogramowany kolor lub stuknij koło kolorów i wybierz kolor niestandardowy. Użyj elementów sterujących do mieszania własnych kolorów, a następnie stuknij przycisk , aby zachować kolor jako ulubiony. Aby usunąć ulubiony kolor, dotknij jego kropki i przytrzymaj, a następnie stuknij opcję Usuń.
 5. Aby usunąć adnotację, stuknij narzędzie Gumka na pasku narzędzi u dołu ekranu, a następnie stuknij adnotację. Aby usunąć wszystkie adnotacje, stuknij przycisk Więcej  na pasku narzędzi u dołu ekranu, a następnie stuknij opcję Wymaż wszystkie adnotacje inteligentne.
 6. Aby zminimalizować pasek narzędzi, przeciągnij go do narożnika ekranu. Aby wyświetlić pełny pasek narzędzi, stuknij zminimalizowany pasek narzędzi.
 7. Aby przewinąć stronę, kiedy używasz Apple Pencil, przeciągnij jednym palcem. Jeśli tworzysz adnotacje palcem, przeciągnij dwoma palcami.
 8. Po zakończeniu stuknij opcję Gotowe.

Po dodaniu adnotacji możesz ją usunąć. Stuknij adnotację, a następnie stuknij opcję Usuń. Usunięcie tekstu lub obiektu z adnotacją spowoduje również usunięcie adnotacji. 

Jeśli chcesz ukryć adnotacje:

 • Na iPadzie stuknij przycisk Opcje widoku , stuknij opcję Ukryj adnotacje inteligentne, a następnie wyłącz opcję Adnotacje inteligentne. 
 • Jeśli nie widzisz przycisku Opcje widoku na pasku narzędzi na iPadzie lub jeśli używasz iPhone’a, stuknij przycisk Więcej , stuknij opcję Adnotacja inteligentna, a następnie stuknij opcję Ukryj adnotacje inteligentne.

Aby kontynuować dodawanie adnotacji za pomocą Apple Pencil, po prostu zacznij pisać na stronie.

Eksportowanie dokumentu opatrzonego adnotacjami

Jeśli wyeksportujesz dokument jako PDF z włączonymi adnotacjami, pojawią się one w dokumencie PDF. Adnotacje nie pojawiają się w dokumentach eksportowanych jako pliki w formacie Word, RTF, EPUB lub Pages '09.

Praca z adnotacjami na komputerze Mac

Jeśli korzystasz z usługi iCloud do uaktualniania dokumentów aplikacji Pages na wszystkich urządzeniach, adnotacje będą widoczne w danym dokumencie na wszystkich urządzeniach. Na komputerze Mac możesz usuwać, wyświetlać lub ukrywać adnotacje podczas edytowania dokumentu.

 • Aby usunąć adnotację, wybierz ją i naciśnij klawisz Delete. 
 • Aby usunąć wszystkie adnotacje, wybierz kolejno opcje Edycja > Usuń adnotacje inteligentne.
 • Aby wyświetlić lub ukryć wszystkie adnotacje, wybierz kolejno opcje Widok > Pokaż/ukryj adnotacje inteligentne.


Zaznaczanie i przewijanie przy użyciu Apple Pencil

Domyślnie możesz użyć Apple Pencil, aby rysować lub dodać adnotacje. W aplikacji Pages możesz skonfigurować Apple Pencil, aby za jego pomocą zaznaczać obiekty i przewijać dokumenty:

 1. W aplikacji Pages stuknij przycisk Więcej , a następnie stuknij opcję Ustawienia.
 2. W obszarze Apple Pencil włącz opcję Zaznacz i przewijaj.

Jeśli Apple Pencil obsługuje tę funkcję, możesz włączyć opcję Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć. Gdy włączona jest opcja Stuknij dwukrotnie, aby przełączyć, wystarczy stuknąć dwukrotnie dolną częścią Apple Pencil, aby włączyć lub wyłączyć opcję Zaznacz i przewijaj.

Aby dodać rysunek lub adnotację za pomocą Apple Pencil, gdy jest włączona opcja Zaznacz i przewijaj, stuknij przycisk Multimedia , a następnie stuknij opcję Rysunek. Jeśli nie widzisz przycisku Multimedia, stuknij najpierw przycisk Wstaw .

Aplikacje Pages, Numbers i Keynote mają własne ustawienie opcji Zaznacz i przewijaj. Na przykład gdy włączysz opcję Zaznacz i przewijaj w aplikacji Pages, ta czynność nie ma wpływu na aplikację Keynote oraz Numbers.


Data publikacji: