macOS High Sierra

เปลี่ยนรูปภาพของผู้คนที่ใช้ในแอพเมล

เมลสามารถแสดงรูปภาพให้คุณและคนอื่น ๆ ในข้อความได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับรูปภาพที่มีอยู่นั้น รูปภาพจะแสดงให้ดูเฉพาะกับคุณ ซึ่งไม่ได้ถูกส่งมากับข้อความของคุณ

เคล็ดลับ: ในการแสดงรูปภาพในรายการข้อความ ให้เลือก เมล > การตั้งค่า คลิก การดู จากนั้นเลือก “แสดงรูปภาพรายชื่อในรายการข้อความ”

รูปภาพจะแสดงหากมีอยู่ในตำแหน่งเหล่านี้ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง: