macOS High Sierra

Tworzenie własnego rozmiaru papieru

Jeśli chcesz utworzyć dokument o niestandardowym rozmiarze (na przykład kopertę lub kartę), sprawdź najpierw, czy jego format jest dostępny w menu podręcznym Rozmiar papieru. Jeśli nie, możesz utworzyć własny rozmiar papieru. Własne rozmiary papieru nie są dostępne w przypadku niektórych drukarek lub aplikacji.

Uwaga: Poniższe opcje mogą nie być dostępne dla danej drukarki lub aplikacji. Jeśli te instrukcje różnią się od tego, co widzisz na ekranie, zajrzyj do dokumentacji dołączonej do używanej przez Ciebie aplikacji.

  1. Wybierz polecenie menu Plik > Drukuj. Jeśli widzisz przycisk Pokaż szczegóły, kliknij w niego, aby pokazać wszystkie dostępne opcje.

  2. Kliknij w menu podręczne Rozmiar papieru, a następnie wybierz Własne wymiary stron.

  3. Kliknij w przycisk dodawania , aby dodać nowy rozmiar papieru, a następnie wprowadź żądany rozmiar papieru.

    Kliknij w przycisk dodawania, aby dodać nowy rozmiar papieru. Aby zmienić nazwę własnego rozmiaru papieru, kliknij dwukrotnie w jego nazwę, a następnie wprowadź nową. Wybierz drukarkę z menu podręcznego, aby użyć standardowych marginesów tej drukarki. Możesz także wprowadzić wartości w polach znajdujących się poniżej.

Aby utworzyć nowy rozmiar papieru na podstawie istniejącego, zaznacz rozmiar papieru na liście, a następnie kliknij w Powiel.

Aby drukować przy użyciu własnego rozmiaru papieru, wybierz go z menu podręcznego Rozmiar papieru, znajdującego się w oknie Drukuj (wybierz polecenie menu Plik > Drukuj). Aby ustawić rozmiar dokumentu na własny rozmiar papieru, wybierz go z menu podręcznego Rozmiar papieru, znajdującego się w oknie Układ strony (wybierz polecenie menu Plik > Układ strony).

Wskazówka: Jeśli dokument drukowany jest z niewłaściwymi marginesami lub obciętym tekstem: kliknij w menu podręczne Obszar niedrukowany, wybierz Zdefiniowany przez użytkownika, a następnie wprowadź zero w polach marginesów. W niektórych przypadkach pozwoli to na prawidłowe wydrukowanie marginesów dokumentu.