iCloud: เอาอุปกรณ์ของคุณออกจากค้นหา iPhone ของฉัน

หากคุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์ iOS, Apple Watch, AirPods หรือ Mac รายการใดอีกต่อไปแล้ว คุณสามารถลบรายการนั้นออกจากค้นหา iPhone ของฉันได้ โดยใช้ค้นหา iPhone ของฉันบน iCloud.com หรืออุปกรณ์ของคุณ อีกทั้งเมื่อคุณลบอุปกรณ์ออก อุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกลบออกจากรายการ "ค้นหา iPhone ของฉัน" และหากอุปกรณ์ของคุณมี iOS 7 หรือใหม่กว่าติดตั้งอยู่ ล็อคการเข้าใช้เครื่องจะถูกปิด

ก่อนที่คุณจะให้หรือขายอุปกรณ์ iOS ของคุณแก่ผู้อื่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าของคุณออกหมดแล้ว (ใน การตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด) ขณะที่คุณลบข้อมูล คุณสมบัติ "ค้นหา iPhone ของฉัน" และ "ล็อคการเข้าใช้เครื่อง" จะถูกปิดใช้งานด้วย โปรดดูบทความบริการช่วยเหลือของ Apple สิ่งที่ควรทำก่อนที่คุณจะขาย มอบให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ควรทำก่อนที่คุณจะขายหรือมอบ Apple Watch ให้กับผู้อื่น โปรดดูขาย มอบให้ผู้อื่น หรือปกป้อง Apple Watch ที่สูญหายในคู่มือผู้ใช้ Apple Watch

หมายเหตุ: Apple Watch และ AirPods ยังคงอยู่ในค้นหา iPhone ของฉันจนกว่าคุณจะลบอุปกรณ์ใดๆ ก็ตามที่จับคู่ด้วยกันออก

นำอุปกรณ์ iOS หรือ Mac ออก

 • บนอุปกรณ์ iOS: ไปที่การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud แล้วปิดค้นหา [อุปกรณ์] ของฉัน ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ จากนั้นแตะปิด

 • บน Mac: เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก iCloud จากนั้นยกเลิกการเลือกค้นหา Mac ของฉัน ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ จากนั้นคลิกดำเนินการต่อ

หมายเหตุ: นอกจากนี้คุณยังสามารถเอาอุปกรณ์ของคุณออกโดย การปิดการใช้งาน iCloud ทั้งหมด บนอุปกรณ์นั้น การปิด iCloud จะเป็นการปิดคุณสมบัติ iCloud ทั้งหมดที่อยู่บนอุปกรณ์

นำ Apple Watch หรือ AirPods ออก

หากต้องการนำ Apple Watch หรือ AirPods ออก ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นออฟไลน์อยู่ จากนั้นนำอุปกรณ์ออกจากแอพค้นหา iPhone ของฉันบน iCloud.com

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเอา Apple Watch ออกได้โดยทำตามคำแนะนำในเอาอุปกรณ์ iOS, Apple Watch หรือ Mac ที่คุณไม่มีแล้วออก คุณสามารถกู้คืน Apple Watch จากข้อมูลสำรอง iCloud หรือ iTunes ได้ภายหลัง

 1. ดำเนินการข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:

  • ปิด Apple Watch

  • เก็บ AirPods ใส่กล่องชาร์จ

 2. คลิก "อุปกรณ์ทั้งหมด" เลือกอุปกรณ์ออฟไลน์ แล้วคลิก "เอาออกจากบัญชี"

  ปุ่มลบออกจากบัญชี

  ถ้าคุณไม่เห็น "เอาออกจากบัญชี" ให้คลิก "อุปกรณ์ทั้งหมด" อีกครั้ง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ลบ" ที่อยู่ถัดจากอุปกรณ์

หาก Apple Watch หรือ AirPods ของคุณกลับมาออนไลน์อีกครั้ง อุปกรณ์จะปรากฏขึ้นใน "ค้นหา iPhone ของฉัน" อีกครั้ง หากอุปกรณ์ปรากฏขึ้นอีกครั้ง เลิกจับคู่ อุปกรณ์นั้นในการตั้งค่าบลูทูธบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ

เอาอุปกรณ์ iOS, Apple Watch หรือ Mac ที่คุณไม่มีแล้วออก

หากคุณไม่มีอุปกรณ์ iOS, Apple Watch หรือ Mac เพราะคุณให้หรือขายไปแล้ว คุณต้องลบข้อมูลอุปกรณ์ดังกล่าวจากระยะไกล ก่อนที่คุณจะสามารถเอาอุปกรณ์ออกได้ สำหรับ Apple Watch คุณต้องติดตั้ง watchOS 3 ขึ้นไปก่อนที่จะสามารถเอา Apple Watch ออกได้

 1. คลิก "อุปกรณ์ทั้งหมด" แล้วเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการลบข้อมูล

  • อุปกรณ์ iOS หรือ Apple Watch: ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณหรือรหัสผ่าน Apple ID ของสมาชิกครอบครัวของคุณ หากคุณไม่ได้ใช้เบราว์เซอร์ที่เชื่อถืออยู่ ให้ตอบคำถามรักษาความปลอดภัยของคุณหรือป้อนรหัสการตรวจสอบยืนยันที่ส่งไปหาคุณผ่านทางอุปกรณ์อื่น หากคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเองและต้องการข้ามขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันต่อไปในอนาคต ให้คลิกเชื่อถือ หากคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ของเพื่อน ให้คลิกไม่เชื่อถือ

  • Mac: ป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณหรือรหัสผ่าน Apple ID ของสมาชิกครอบครัว หากคุณไม่ได้ใช้เบราว์เซอร์ที่เชื่อถืออยู่ ให้ตอบคำถามรักษาความปลอดภัยของคุณหรือป้อนรหัสการตรวจสอบยืนยันที่ส่งไปหาคุณผ่านทางอุปกรณ์อื่น หากคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ของคุณเองและต้องการข้ามขั้นตอนการตรวจสอบยืนยันต่อไปในอนาคต ให้คลิกเชื่อถือ หากคุณกำลังใช้อุปกรณ์ของเพื่อน ให้แตะ "ไม่เชื่อถือ"

  เนื่องจากอุปกรณ์ไม่ได้สูญหาย ไม่ต้องป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือข้อความ

  หากอุปกรณ์ออฟไลน์อยู่ การลบแบบระยะไกลจะเริ่มต้นครั้งถัดไปที่ออนไลน์ คุณจะได้รับอีเมลเมื่ออุปกรณ์ถูกลบข้อมูลแล้ว

  Apple Pay จะถูกปิดใช้งานสำหรับอุปกรณ์ของคุณ บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตใดๆ ที่ได้ตั้งค่าไว้สำหรับ Apple Pay บัตรประจำตัวนักเรียน และบัตรโดยสารด่วนจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณ บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรประจำตัวนักเรียนจะถูกลบแม้ว่าอุปกรณ์จะออฟไลน์อยู่ก็ตาม บัตรโดยสารด่วนจะถูกลบในครั้งถัดไปที่อุปกรณ์ของคุณออนไลน์ โปรดดูบทความบริการช่วยเหลือของ Apple จัดการบัตรที่คุณใช้กับ Apple Pay

 2. เมื่ออุปกรณ์ถูกลบข้อมูลแล้ว คลิก "ลบออกจากบัญชี"

  ปุ่มลบออกจากบัญชี

  ข้อมูลทั้งหมดของคุณจะถูกลบออกจากอุปกรณ์ และขณะนี้บุคคลอื่นสามารถเปิดใช้งานอุปกรณ์นั้นได้

คุณยังสามารถใช้แอพ "ค้นหา iPhone ของฉัน" บนอุปกรณ์ iOS เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ที่สูญหาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้เปิดแอพ "ค้นหา iPhone ของฉัน" แตะ "วิธีใช้" จากนั้นไปที่ "ลบอุปกรณ์ของคุณ" หรือคุณสามารถนำอุปกรณ์ออกจากบัญชีของคุณได้ โปรดดู จัดการอุปกรณ์ในการตั้งค่าใน iCloud.com

Published Date: 15 ส.ค. 2562
Helpful?