macOS High Sierra

Klávesové a další zkratky v Safari

Zde najdete další zkratky, které můžete použít kromě zkratek uvedených v nabídkách Safari.

Otevřít Safari

Webové stránky

Posun nahoru, dolů, doleva nebo doprava

Použijte klávesy se šipkami.

Posouvání po větších krocích

Společně s kurzorovou klávesou stiskněte klávesu Alt.

Posun o obrazovku dolů

O stránku dolů

Mezerník

Posun o obrazovku nahoru

O stránku nahoru

Shift-mezerník

Posun do levého horního rohu nebo pravého dolního rohu

Cmd-šipka nahoru nebo Home

Cmd-šipka dolů nebo End

Zvýraznění další položky na webové stránce

Klávesou Tab můžete zvýraznit další textové pole nebo místní nabídku. Pokud je v Předvolbách systému na panelu Klávesnice v podokně Zkratky zvolena možnost „Všemi ovládacími prvky“, bude klávesa Tab zvýrazňovat také tlačítka a další ovládací prvky.

Kombinace kláves Alt-Tab zvýrazní stejné položky jako klávesa Tab spolu se všemi dalšími položkami, na které lze kliknout.

Chcete-li zaměnit chování klávesy Tab a zkratky Alt‑Tab, zapněte funkci „Stisk tabulátoru zvýrazní postupně všechny prvky na stránce“ na panelu Pokročilé v předvolbách Safari.

Zobrazit všechny panely

Shift-Cmd-\

Otevření stránky na novém panelu

Podržte Cmd a klikněte na odkaz

Podržte Cmd a klikněte na záložku

Zadejte text do dynamického pole vyhledávání a stiskněte Cmd‑Return.

Otevření stránky na novém panelu a aktivace tohoto panelu

Podržte Shift-Cmd a klikněte na odkaz

Podržte Shift-Cmd a klikněte na záložku

Zadejte text do dynamického pole vyhledávání a stiskněte klávesy Shift‑Cmd‑Return.

Aktivace následujícího panelu

Ctrl-Tab nebo Shift-Cmd-]

Aktivace předchozího panelu

Ctrl‑Shift‑Tab nebo Shift‑Cmd‑[

Výběr některého z prvních devíti panelů

Cmd-1 nebo Cmd-9

Zavření všech panelů kromě jednoho

Podržte Alt a klikněte na zavírací tlačítko na panelu, který chcete nechat otevřený

Opětovné otevření naposledy zavřeného panelu nebo okna

Shift-Cmd-T

Zobrazení seznamu naposledy navštívených stránek podle názvu

Stiskněte tlačítko Zpět nebo Vpřed a držte je, dokud se nezobrazí seznam

Zobrazení seznamu naposledy navštívených stránek podle webové adresy (URL)

Stiskněte klávesu Alt a držte tlačítko Zpět nebo Vpřed, dokud se nezobrazí seznam

Otevření domovské stránky

Cmd‑Home

Obnovení adresy aktuální stránky při psaní do dynamického vyhledávacího pole

Esc

Zavření čtečky

Esc

Ukončení režimu zobrazení na celou obrazovku

Esc

Stažení odkazovaného souboru

Podržte klávesu Alt a klikněte na odkaz na soubor

Otevření staženého souboru

Dvakrát klikněte soubor na seznamu stahování

Změna velikosti obsahu webové stránky

Stiskněte Cmd-plus (+) nebo Cmd-minus (-)

Změna velikosti textu na webové stránce

Stiskněte Alt a vyberte Zobrazení > Zvětšit text nebo Zobrazení > Zmenšit text

Seznam četby

Zobrazení nebo skrytí bočního panelu seznamu četby

Ctrl-Cmd-2

Přidání aktuální stránky

Shift-Cmd-D

Přidání odkazované stránky

Klikněte na odkaz na stránku se stisknutou klávesou Shift

Odstranění stránky

Podržte Ctrl, klikněte na souhrn stránky na bočním panelu a vyberte Odstranit položku.

Také můžete přejet přes souhrn stránky doleva a pak kliknout na Odstranit. Nebo přejeďte úplně doleva, až souhrn stránky zmizí mimo zobrazení

Záložky

Přidání záložky do řádku oblíbených položek

Kliknutím na dynamické vyhledávací pole zobrazte úplnou adresu stránky a její ikonu. Poté ikonu přetáhněte na řádek oblíbených položek

Otevření všech záložek ze složky v řádku oblíbených položek

Podržte Cmd a klikněte na složku v řádku oblíbených položek

Přesunutí záložky v řádku oblíbených položek

Přetáhněte záložku doleva nebo doprava

Odebrání záložky z řádku oblíbených položek

Odtáhněte záložku z řádku oblíbených položek směrem nahoru

Boční panel záložek a zobrazení záložek

Zobrazení nebo skrytí bočního panelu záložek

Ctrl-Cmd-1

Výběr záložek a složek na bočním panelu

Podržte Cmd a postupně klikněte na jednotlivé záložky a složky.

Kliknutím se stisknutou klávesou Shift můžete výběr rozšířit

Výběr dalšího souboru nebo složky

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Otevření vybrané záložky

Mezerník

Otevření vybrané složky

Mezerník nebo šipka doprava

Zavření vybrané složky

Mezerník nebo šipka doleva

Změna názvu nebo adresy záložky

Vyberte záložku a poté stiskněte klávesu Return

Také můžete na záložku přitlačit

Zrušení úpravy názvu záložky na bočním panelu

Esc

Dokončení úpravy názvu záložky

Enter

Vytvoření složky obsahující vybrané záložky a složky v zobrazení záložek

Podržte Alt a klikněte na tlačítko „Nová složka“ vpravo nahoře

Odstranění záložky

Vyberte záložku a stiskněte klávesu Delete