macOS High Sierra

การตั้งค่าการแสดง

ใช้ การตั้งค่าการแสดงในเมล เพื่อตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการดูข้อความ

หากต้องการดูการตั้งค่าเหล่านี้ ให้เลือก เมล > การตั้งค่า จากนั้นคลิก การเรียกดู

เปิดเมลให้ฉัน

ใช้เค้าโครงดั้งเดิม

ตามค่าเริ่มต้น ข้อความจุแสดงถัดจากรายการข้อความในการให้ข้อความปรากฏที่ด้านล่างรายการข้อความ (เค้าโครงดั้งเดิม) ให้เลือกล่องกาเครื่องหมาย

แสดงเข้าถึง/สำเนาในรายการข้อความ

มีป้าย ถึง หรือ สำเนา ถึงเพื่อช่วยให้คุณระบุข้อความที่ได้ส่งถึงคุณหรือได้ทำสำเนาถึงคุณ

ตัวเลือกนี้ไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณใช้เค้าโครงดั้งเดิม

แสดงรูปภาพรายชื่อในรายการข้อความ

แสดงรูปภาพสำหรับผู้ส่ง หากสามารถใช้ได้

ตัวเลือกนี้ไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณใช้เค้าโครงดั้งเดิม

การแสดงตัวอย่างรายการ

จำนวนบรรทัดของข้อความที่ต้องการแสดงในรายการข้อความ

ย้ายข้อความที่ละทิ้งไปที่

เลือกว่าต้องการให้ลบข้อความ หรือ ย้ายข้อความไปที่กล่องเมลจัดเก็บ เมื่อคุณปัดไปทางซ้ายบนข้อความในรายการข้อความ

การตั้งค่านี้ยังกำหนดว่าคุณสามารถลบหรือเก็บข้อความถาวรจากการแจ้งเตือนของเมลได้

แสดงส่วนหัวข้อความ

แสดงช่องเริ่มต้นหรือแบบกำหนดเองในส่วนหัวข้อความ

ในการเพิ่มช่อง ให้คลิกเมนูป๊อปอัพ แล้วเลือก กำหนดเอง คลิกปุ่มเพิ่ม จากนั้นป้อนชื่อส่วนหัวของข้อความ เช่น Return-Path

แสดงข้อความยังไม่ได้อ่านด้วยแบบอักษรตัวหนา

ในเค้าโครงทั่วไป จะแสดงข้อความที่ยังไม่ได้อ่านเป็นตัวหนาเพื่อช่วยแบ่งแยกข้อความเหล่านั้นออกจากข้อความที่คุณได้อ่านแล้ว

โหลดเนื้อหาระยะไกลในข้อความ

เมื่อเนื้อหาระยะไกลถูกดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลเกี่ยวกับ Mac ของคุณสามารถถูกแสดงได้คุณสามารถยกเลิกการเลือกตัวเลือกสำหรับความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นได้ แต่ข้อความบางข้อความอาจไม่แสดงอย่างถูกต้อง

ไม่แสดงเนื้อหาระยะไกลในข้อความที่เมลทำเครื่องหมายเป็นเมลขยะ

การใช้ที่อยู่อัจฉริยะ

แสดงชื่อของผู้รับยกเว้นที่อยู่อีเมล (ถ้าผู้รับอยู่ในแอพรายชื่อหรือรายการผู้รับก่อนหน้านี้ หรือบนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย)

ข้อความที่เน้นด้วยสีเมื่อไม่ได้จัดกลุ่ม

เมื่อปิดการสนทนาแล้ว ให้ทำไฮไลท์ข้อความในการสนทนาในรายการข้อความเพื่อช่วยให้ระบุข้อความเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นคลิกช่องสีเพื่อเลือกสีไฮไลท์

แสดงข้อความที่เกี่ยวข้อง

รวมข้อความที่เกี่ยวข้อง (ข้อความที่อยู่ในกล่องเมลอื่นๆ) เมื่อดูการ สนทนา

ทำเครื่องหมายข้อความทั้งหมดเป็นอ่านแล้วเมื่อเปิดการสนทนา

ทำเครื่องหมายข้อความที่ยังไม่ได้อ่านทั้งหมดในการสนทนาให้เป็นแบบอ่านแล้วเมื่อคุณดูข้อความหลักของการสนทนา

แสดงข้อความล่าสุดที่ด้านบน

แสดงข้อความล่าสุดในการสนทนาเป็นอันดับแรกในพื้นที่แสดงตัวอย่างหากยกเลิกเลือก ข้อความเก่าที่สุดจะปรากฏเป็นก่อน