Vyberte krajinu alebo oblasť

Program nezávislých poskytovateľov opráv

Program nezávislých poskytovateľov opráv je určený pre spoločnosti, ktoré majú záujem o poskytovanie mimozáručných opráv iPhonov a Macov. Spoločnostiam, ktoré spĺňajú podmienky, ponúka prístup k originálnym dielom Apple, nástrojom, školeniam, servisným príručkám, diagnostickým nástrojom a zdrojom, aby mohli vykonávať rozličné mimozáručné opravy iPhonov a Macov, napríklad výmenu displeja a batérie iPhonu alebo výmenu logickej dosky a grafickej karty Macu. Je možné vykonávať aj určité opravy displejov Apple.

Kto môže požiadať o zaradenie do programu?

O zaradenie do programu môžu požiadať spoločnosti, ktoré majú záujem o vykonávanie mimozáručných opráv iPhonov a Macov. Spoločnosť Apple nebude posudzovať žiadosti uchádzačov, ktorí v názve spoločnosti alebo na webových stránkach používajú ochranné známky Apple, ak takéto používanie nie je v súlade s podmienkami používania ochranných známok spoločnosti Apple.

O zaradenie do programu nemôžu žiadať predajcovia ani distribútori náhradných dielov. Spoločnosti, ktorým spoločnosť Apple autorizuje alebo schváli používanie loga Apple a ochranných známok Apple, ako sú napríklad autorizovaní predajcovia produktov Apple alebo konzultanti Apple, sa do programu nezávislých poskytovateľov opráv zapojiť nemôžu, ale môžu sa zapojiť do programu autorizovaných poskytovateľov servisných služieb pre produkty Apple.

Aké sú požiadavky?

Obchodné a prevádzkové požiadavky

Spoločnosti, ktoré žiadajú o zaradenie do programu, musia byť riadnym podnikateľským subjektom a spoločnosti Apple musia poskytnúť na kontrolu dokumenty na overenie ich podnikateľskej činnosti. Servisné a diagnostické nástroje, školenia a servisné príručky spoločnosti Apple musia byť uchovávané ako dôverné.

Priestory

Spoločnosti spĺňajúce podmienky musia prevádzkovať komerčné servisné stredisko, ktoré je prístupné pre verejnosť a nachádza sa na ľahko dostupnom mieste. Spoločnosti, ktoré plánujú vykonávať opravy priamo u zákazníkov, musia prevádzkovať komerčné stredisko na odosielanie a prijímanie dielov. Ako miesto prevádzkovania servisu nie je možné používať adresu bydliska.

Certifikácia technikov

V partnerských servisných spoločnostiach používajúcich originálne diely Apple musia opravy vykonávať technici certifikovaní spoločnosťou Apple.

Získanie certifikácie na opravu produktov Apple vyžaduje úspešné absolvovanie skúšok prostredníctvom autorizovaného testovacieho strediska, ktoré je dostupné online. Certifikácie sa poskytujú k jednotlivým produktom a každý rok sa aktualizujú. Poplatky za certifikačnú skúšku sa odpúšťajú spoločnostiam, ktoré boli schválené ako nezávislí poskytovatelia opráv.

Podrobné informácie o prípravných kurzoch a certifikačných skúškach spoločnosti Apple nájdete na tejto stránke.

Podanie žiadosti

V súčasnosti prijímame žiadosti spoločností na Slovensku. Odošlite e-mail s vyplneným formulárom s oznámením o záujme stať sa nezávislým poskytovateľom opráv na adresu IRPapplicant@apple.com. Dostanete žiadosť o poskytnutie príslušných informácií o svojej spoločnosti, aby mohla spoločnosť Apple určiť, či vaša organizácia spĺňa podmienky programu nezávislých poskytovateľov opráv.

Poznámky

  • Spoločnosť Apple nebude posudzovať žiadosti, ktoré nespĺňajú požiadavky programu.
  • Splnenie požiadaviek programu nie je zárukou prijatia do programu.
  • Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo odmietnuť akúkoľvek žiadosť bez uvedenia dôvodu.
  • Spoločnosť Apple nebude posudzovať žiadosti uchádzačov, ktorí v názve spoločnosti alebo na webových stránkach používajú ochranné známky Apple, ak takéto používanie nie je v súlade s podmienkami používania ochranných známok spoločnosti Apple.

Tento program umožňuje prístup k dielom a pokynom na opravu vnútorného napájacieho zdroja a rozhrania USB-C displejov Apple.

Ďalšie informácie o všetkých programoch servisu a opráv, ktoré ponúka spoločnosť Apple, nájdete na tejto stránke.