Nastavenie mobilného pripojenia na hodinkách Apple Watch

Ak máte hodinky Apple Watch s mobilným pripojením, môžete telefonovať, odpovedať na správy, prijímať hlásenia a vykonávať ďalšie úlohy, aj keď pri sebe nemáte iPhone.

Skôr než začnete

 • Uistite sa, že máte v iPhone a hodinkách Apple Watch nainštalovaný najnovší softvér.
 • Vyhľadajte aktualizácie nastavení operátora.
 • Uistite sa, že máte vhodný mobilný program od podporovaného operátora. iPhone a hodinky Apple Watch musia používať rovnakého operátora a pri nastavovaní mobilného pripojenia na hodinkách musíte byť v dosahu siete operátora.
 • Ak máte firemný mobilný program, overte si u svojej spoločnosti alebo operátora, či túto funkciu podporuje. Predplatené účty a niektoré staršie účty v súčasnosti nie sú podporované. Ak potrebujete zistiť, či je váš účet pre tieto služby vhodný, obráťte sa na svojho operátora.

Nastavenie mobilného programu

Mobilné pripojenie môžete aktivovať pri prvom nastavovaní hodiniek Apple Watch. Pri nastavovaní vyhľadajte možnosť nastavenia mobilného pripojenia a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Neskôr môžete mobilné pripojenie nastaviť v aplikácii Apple Watch:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na položku Mobilné.
 3. Klepnite na položku Nastaviť mobilné pripojenie.
 4. Postupujte podľa pokynov týkajúcich sa vášho operátora. V prípade potreby požiadajte operátora o pomoc.

Pripojenie k mobilnej sieti

Hodinky Apple Watch s mobilným pripojením automaticky prepínajú na najúspornejšie bezdrôtové pripojenie, ktoré je dostupné. Ak je v dosahu iPhone, pripoja sa k nemu, inak sa pripoja k Wi-Fi sieti alebo k mobilnej sieti. Pri pripojení k mobilným službám využívajú siete LTE. Ak pripojenie LTE nie je dostupné, hodinky sa môžu pripojiť k sieti UMTS – ak ju operátor podporuje. 

Keď sú hodinky pripojené k mobilnej sieti, môžete v ovládacom centre alebo na ciferníku Cestovateľský skontrolovať silu signálu. Ovládacie centrum otvoríte tak, že podržíte prst v dolnej časti obrazovky a potom potiahnete nahor.

Plný signál v ovládacom centre na hodinkách Apple Watch.

Keď sú hodinky pripojené, tlačidlo mobilných dát je zelené. Počet zelených bodiek vyjadruje silu signálu. 

Ovládacie centrum na hodinkách Apple Watch.

Ak máte aktívny mobilný program, no hodinky Apple Watch sú práve pripojené k iPhonu cez Bluetooth alebo Wi-Fi, tlačidlo mobilných dát je biele.

Zmena operátora

iPhone a hodinky Apple Watch musia používať rovnakého operátora. Keď na iPhone zmeníte operátora*, musíte predchádzajúci program z hodiniek Apple Watch odstrániť a zaregistrovať si nový program. Postupujte takto:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch. 
 2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na položku Mobilné. 
 3. Hodinky Apple Watch by sa mali automaticky prepnúť na operátora, ktorého používate na iPhone. Ak potrebujete pridať nový program, klepnite na položku Pridať nový program a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa v aplikácii Apple Watch stále zobrazuje predchádzajúci program, môžete ho odstrániť.

Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na svojho operátora. 

*Operátor si môže účtovať poplatky. Podrobnosti vám poskytne váš operátor. 

Prenos mobilného programu do nových hodiniek Apple Watch

Keď budete chcieť prejsť na nové hodinky Apple Watch, môžete si do nich preniesť mobilný program zo starých hodiniek. Postupujte takto:

 1. Odstráňte mobilný program zo starých hodiniek Apple Watch. Môžete to urobiť v aplikácii Apple Watch alebo vymazaním starých hodiniek Apple Watch. 
 2. Spárujte nové hodinky Apple Watch s iPhonom. Počas nastavovania klepnite na položku Nastaviť mobilné pripojenie a pridajte mobilný program.
 3. Niektorí operátori umožňujú prenos existujúceho programu do nových hodiniek Apple Watch priamo z aplikácie Apple Watch. 
 4. Ak sa možnosť prenosu mobilného programu nezobrazuje, požiadajte o pomoc operátora.

Odstránenie mobilného programu

Mobilný program môžete kedykoľvek odstrániť:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch. 
 2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na položku Mobilné. 
 3. Vedľa mobilného programu v hornej časti obrazovky klepnite na ikonu Informácie  
 4. Klepnite na položku Odstrániť program [operátor]. Opätovným klepnutím potvrďte operáciu. 
 5. Ak už daný program nebudete párovať, odporúčame vám kontaktovať operátora a zrušiť predplatné mobilných služieb.*

Keď hodinky Apple Watch vymažete a zrušíte ich párovanie, budete z nich môcť odstrániť aj program. Keď sa zobrazí výzva, výberom možnosti Vymazať všetko odstráňte program. 

*Operátor si môže účtovať poplatky. Podrobnosti vám poskytne váš operátor. 

Informácie o medzinárodnom roamingu

 • Mobilný roaming je podporovaný len v oblasti pokrytia siete vášho operátora.
 • Modely hodiniek Apple Watch s mobilným pripojením sa v záujme podpory pásiem LTE a UMTS používaných vo svete dodávajú ako regionálne modely určené pre Severnú a Južnú Ameriku, kontinentálnu Čínu a Európu, Áziu a Tichomorie. Na rozdiel od iPhonu neexistuje celosvetový model hodiniek Apple Watch, ktorý by podporoval všetky mobilné pásma používané vo svete.
 • Keď sú hodinky Apple Watch pripojené k iPhonu alebo k predtým použitej Wi-Fi sieti, môžete naďalej používať všetky funkcie hodiniek Apple Watch, aj keď nie je k dispozícii mobilná sieť. 

Zistite, ktorí operátori vo vašej krajine alebo oblasti ponúkajú mobilné pripojenie pre hodinky Apple Watch.

Ďalšie informácie

 • Informácie o využití mobilných dát nájdete v aplikácii Apple Watch. Otvorte aplikáciu na iPhone, klepnite na tab Moje hodinky, klepnite na položku Mobilné a potom rolujte do časti Využitie mobilných dát. 
 • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť mobilné pripojenie, potiahnutím prstom nahor po ciferníku otvorte ovládacie centrum. Klepnite na tlačidlo mobilného pripojenia  a zapnite alebo vypnite možnosť Mobilné.
 • Keď je zapnuté pripojenie k mobilnej sieti, batéria sa vybíja rýchlejšie. Niektoré aplikácie sa navyše bez pripojenia k iPhonu nemusia aktualizovať. 
 • Na prijímanie SMS/MMS správ alebo push hlásení z aplikácií od iných výrobcov na hodinkách Apple Watch s mobilným pripojením je potrebné, aby bol spárovaný iPhone zapnutý a pripojený k Wi-Fi alebo mobilnej sieti.
 • Prečítajte si, ako používať dve SIM karty v kombinácii s modelmi hodiniek Apple Watch s mobilným pripojením.
Dátum zverejnenia: