Používanie funkcie VoiceOver so zariadením Apple TV

Cez VoiceOver môžete ovládať Apple TV aj bez toho, aby ste videli obrazovku. Pomocou jednoduchých gest na povrchu Touch ovládača Siri Remote* môžete prechádzať po obrazovke a počúvať, ako VoiceOver vyslovuje každú položku.

Pri zvýraznení určitej položky v zariadení Apple TV 4K alebo Apple TV HD VoiceOver vysloví názov tejto položky a nahlas prečíta všetky súvisiace informácie. S krátkym oneskorením potom VoiceOver nahlas prečíta všetky zostávajúce textové položky na obrazovke, ako sú napríklad popisy filmov alebo zoznamy účinkujúcich. Zistite, ako zapnúť VoiceOver

Ovládanie zariadenia Apple TV pomocou rotora funkcie VoiceOver

Otočením dvoch prstov okolo bodu na povrchu Touch ovládača Siri Remote alebo Apple TV Remote* otvorte rotor funkcie VoiceOver, ktorý obsahuje ďalšie ovládacie prvky. Dostupné ovládacie prvky rotora sa menia podľa toho, kde sa nachádzate.

Navigácia na obrazovke

Na čítanie položiek na obrazovke môžete používať dva rôzne režimy: navigáciu a skúmanie.

Režim navigácie je predvolený režim, ktorý akceptuje štandardné gestá. 

 • Posúvanie výberu: potiahnutie prstom nahor, nadol, doľava alebo doprava.
 • Výber predchádzajúceho alebo nasledujúceho ovládacieho prvku rotora: otáčanie dvoma prstami doľava alebo doprava.
 • Úprava nastavenia ovládacieho prvku rotora: potiahnutie prstom nahor alebo nadol. Ak napríklad chcete nastaviť rýchlosť reči, otáčajte dvoma prstami, kým nevyberiete ovládací prvok rotora funkcie VoiceOver pre rýchlosť reči. Potiahnutím prsta nahor alebo nadol potom zvýšte alebo znížte rýchlosť reči.
 • Vyslovenie aktuálnej textovej položky a pokračovanie k dolnému okraju obrazovky: potiahnutie dvoma prstami nadol.
 • Vyslovovanie položiek na obrazovke od horného okraja obrazovky: potiahnutie dvoma prstami nahor alebo stlačenie a podržanie tlačidla prehrávania.
 • Pozastavenie čítania nahlas: jedno klepnutie dvoma prstami. Ak chcete obnoviť čítanie nahlas alebo vybrať inú položku, znovu klepnite dvoma prstami.
 • Vyslovenie aktuálnej textovej položky na obrazovke a pokračovanie až do požadovaného zastavenia: položenie jedného prsta na ľavú stranu povrchu Touch a potiahnutie prsta doprava. VoiceOver bude vyslovovať každý prvok na obrazovke, kým prst nezdvihnete.

Skúmanie vám umožňuje vypočuť si ďalší obsah na obrazovke. Otvorte napríklad film v aplikácii Filmy, prepnite rotor na režim skúmania a potom potiahnite prstom nahor alebo nadol. VoiceOver bude cyklicky prechádzať textami na obrazovke. Ak chcete počuť každú položku ponuky, ktorú vyberiete, ťahajte prstom po povrchu Touch.

Výber vlastnej akcie rotora

Ak chcete vykonať vlastnú akciu rotora, otáčajte dvoma prstami, kým na rotore nie je vybratá položka Vlastné akcie. Potiahnite prstom nahor alebo nadol, počúvajte názvy jednotlivých akcií a ak chcete vykonať príslušnú akciu, kliknite na povrchu Touch.    

Používanie funkcie DirectTouch

DirectTouch vám umožňuje prispôsobiť povrch Touch na ovládači, aby ste mohli prispôsobovať štandardné gestá. Informácie o jednotlivých nastaveniach nájdete nižšie.

Klávesnice

 • Funkcia DirectTouch je vypnutá: potiahnutím prstom doľava a doprava po jednom zvýrazňujete znaky.
 • Funkcia DirectTouch je zapnutá: v závislosti od rýchlosti potiahnutia prstom môžete každým potiahnutím prstom zvýrazniť viacero znakov.

Zoznamy

 • Funkcia DirectTouch je vypnutá: potiahnutím prstom doľava a doprava po jednej zvýrazňujete položky.
 • Funkcia DirectTouch je zapnutá: v závislosti od rýchlosti potiahnutia prstom môžete každým potiahnutím prstom zvýrazniť viacero položiek.

Aplikácie využívajúce gestá

 • Funkcia DirectTouch je vypnutá: potiahnutím prstom doľava a doprava po jednej zvýrazňujete položky. Ak aplikácia neobsahuje žiadne prvky (ako napríklad hra), nemôžete vybrať nič.
 • Funkcia DirectTouch je zapnutá: gestá vychádzajú z nastavení aplikácie. Napríklad potiahnutím prstom v hre môžete uviesť svoju postavu do pohybu požadovaným smerom.

Vyslovovanie tipov

VoiceOver vysloví tip pre položku len v prípade, že vybratá položka nie je súčasťou predtým vysloveného tipu. Ak si tip chcete vypočuť znova, potiahnite nahor dvoma prstami alebo podržte stlačené tlačidlo prehrávania. 

*Dostupnosť Siri sa líši v závislosti od krajiny alebo oblasti a jazyka. Apple TV 4K a Apple TV HD sa všade dodávajú s rovnakým ovládačom. V krajinách a oblastiach, ktoré podporujú Siri, sa ovládač označuje ako Siri Remote. V ostatných krajinách a oblastiach sa označuje ako Apple TV Remote. Siri funguje pri používaní oboch ovládačov, pokiaľ sú v Apple TV 4K alebo Apple TV HD nastavené jazyk a krajina alebo oblasť, ktoré podporujú Siri.

Dátum zverejnenia: