Skróty klawiszowe na komputerze Mac

Naciśnięcie odpowiedniej kombinacji klawiszy pozwala wykonywać czynności, które normalnie wymagają użycia myszy, gładzika lub innego urządzenia wskazującego.

Aby użyć skrótu klawiszowego, naciśnij i przytrzymaj jeden lub kilka klawiszy modyfikujących, a następnie naciśnij ostatni klawisz skrótu. Na przykład, aby użyć skrótu kopiowania (Command+C), naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, następnie naciśnij klawisz C, po czym zwolnij oba klawisze. Menu i klawiatury komputera Mac często zawierają symbole odpowiadające określonym klawiszom, w tym klawiszom modyfikującym:

 • Command (lub Cmd) ⌘
 • Shift ⇧
 • Option (lub Alt) ⌥
 • Control (lub Ctrl) ⌃
 • Caps Lock ⇪
 • Fn


Na klawiaturze zaprojektowanej dla komputera z systemem Windows użyj klawisza Alt zamiast klawisza Option i klawisza z logo Windows zamiast klawisza Command.

Do niektórych klawiszy na klawiaturach Apple przypisane zostały specjalne symbole i funkcje, takie jak jasność wyświetlacza , jasność podświetlenia klawiatury  , funkcja Mission Control i inne. Jeśli te funkcje nie są dostępne na klawiaturze, niektóre z nich można odtworzyć, tworząc własne skróty klawiszowe. Aby użyć tych klawiszy jako klawiszy F1, F2, F3 lub innych standardowych klawiszy funkcyjnych, przytrzymaj również klawisz Fn.

Wycinanie, kopiowanie, wklejanie i inne typowe skróty

 • Command+X: wycina zaznaczoną rzecz i kopiuje ją do schowka.
 • Command+C: kopiuje zaznaczoną rzecz do schowka. Działa też na plikach w Finderze.
 • Command+V: wkleja zawartość schowka w bieżącym dokumencie lub aplikacji. Działa też na plikach w Finderze.
 • Command+Z: cofa ostatnią wykonaną czynność. Następnie możesz nacisnąć klawisze Command+Shift+Z, aby przywrócić cofniętą czynność (anulować cofnięcie). W niektórych aplikacjach możesz cofać i przywracać wiele kolejnych czynności.
 • Command+A: zaznacza wszystkie rzeczy.
 • Command+F: znajduje rzeczy w dokumencie lub otwiera okno Znajdź.
 • Command+G: znajduje kolejne wystąpienie (jeśli istnieje) wcześniej znalezionej rzeczy. Aby przejść do poprzedniego wystąpienia, naciśnij klawisze Command+Shift+G.
 • Command+H: ukrywa okna aplikacji wyświetlanej na pierwszym planie. Aby wyświetlić aplikację z pierwszego planu i ukryć wszystkie pozostałe, naciśnij klawisze Option+Command+H.
 • Command+M: minimalizuje okno z pierwszego planu do Docka. Aby zminimalizować wszystkie okna aplikacji wyświetlanej na pierwszym planie, naciśnij klawisze Option+Command+M.
 • Command+O: otwiera zaznaczoną rzecz albo okno umożliwiające wybranie pliku do otwarcia.
 • Command+P: drukuje bieżący dokument.
 • Command+S: zachowuje bieżący dokument.
 • Command+T: otwiera nową kartę.
 • Command+W: zamyka okno wyświetlane na pierwszym planie. Aby zamknąć wszystkie okna aplikacji, naciśnij klawisze Option+Command+W.
 • Option+Command+Escwymusza zamknięcie aplikacji.
 • Command+spacja: pokazuje lub ukrywa pole wyszukiwania funkcji Spotlight. Aby przeprowadzić wyszukiwanie przy użyciu funkcji Spotlight w oknie Findera, naciśnij klawisze Command+Option+spacja. (Jeśli używasz dodatkowych źródeł wprowadzania do pisania w różnych językach, te skróty nie wyświetlają funkcji Spotlight, tylko zmieniają źródło wprowadzania. Dowiedz się, jak zmienić skrót klawiszowy powodujący konflikt).
 • Control+Command+spacja: wyświetla okno Podgląd znaków, w którym można wybierać ikony emoji i inne symbole.
 • Control+Command+F: wyświetla aplikację na pełnym ekranie, jeśli aplikacja obsługuje taką funkcję.
 • Spacja: wyświetla funkcję szybkiego podglądu, pozwalającą wyświetlić podgląd zaznaczonej rzeczy.
 • Command+Tab: przechodzi do ostatnio używanej otwartej aplikacji. 
 • Shift+Command+5: w systemie macOS Mojave wykonuje zrzut ekranu lub tworzy nagranie ekranu. We wcześniejszych wersjach systemu macOS zrzuty ekranu wykonuje się za pomocą skrótu Shift+Command+3 lub Shift+Command+4. Dowiedz się więcej na temat zrzutów ekranu.
 • Shift+Command+N: tworzy nowy folder w Finderze.
 • Command+przecinek (,): otwiera preferencje aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie.

Skróty trybu uśpienia, wylogowania i wyłączania komputera

W przypadku niektórych z tych skrótów konieczne może być naciśnięcie i przytrzymanie klawiszy przez dłuższy czas. Zapobiega to nieumyślnemu użyciu kombinacji.

 • Przycisk zasilania: włącza lub wybudza komputer Mac. Naciśnij i przytrzymaj przez 1,5 sekundy, gdy komputer Mac jest wybudzony, aby go uśpić.* Przytrzymaj dłużej, aby wymusić zamknięcie komputera Mac.
 • Option+Command+przycisk zasilania* lub Option+Command+wysuń nośnik (Media Eject) : wprowadza komputer Mac w tryb uśpienia.
 • Control+Shift+przycisk zasilania* lub Control+Shift+wysuń nośnik (Media Eject) : wprowadza wyświetlacze w tryb uśpienia.
 • Control+Shift+przycisk zasilania* lub Control+wysuń nośnik (Media Eject) : powoduje wyświetlenie okna umożliwiającego ponowne uruchomienie, uśpienie lub wyłączenie komputera.
 • Control+Command+przycisk zasilania*: wymusza ponowne uruchomienie komputera Mac bez monitowania, czy zachować otwarte lub niezachowane dokumenty.
 • Control+Command+wysuń nośnik (Media Eject) : zamyka wszystkie aplikacje i uruchamia ponownie komputer Mac. Jeśli w jakichkolwiek otwartych dokumentach są niezachowane zmiany, zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz je zachować.
 • Control+Option+Command+przycisk zasilania* lub Control+Option+Command+wysuń nośnik (Media Eject) : zamyka wszystkie aplikacje i wyłącza komputer Mac. Jeśli w jakichkolwiek otwartych dokumentach są niezachowane zmiany, zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz je zachować.
 • Shift+Command+Q: wylogowuje z konta użytkownika systemu macOS. Zostanie wyświetlona prośba o potwierdzenie. Aby wylogować się natychmiast bez potwierdzania, naciśnij kombinację Option+Shift+Command+Q.

* Nie dotyczy czytnika Touch ID.

Skróty w Finderze i skróty systemowe

 • Command+D: duplikuje zaznaczone pliki.
 • Command+E: wysuwa zaznaczony dysk lub wolumin.
 • Command+F: rozpoczyna wyszukiwanie Spotlight w oknie Findera.
 • Command+I: wyświetla okno Informacje dla zaznaczonego pliku.
 • Command+R: (1) Gdy w Finderze wybrany jest skrót: pokazuje oryginalny plik dla wybranego skrótu. (2) W niektórych aplikacjach, takich jak Kalendarz lub Safari, odświeża lub wczytuje ponownie stronę. (3) W preferencjach Uaktualnienia oprogramowania sprawdza ponownie uaktualnienia oprogramowania.
 • Shift+Command+C: otwiera okno Komputer.
 • Shift+Command+D: otwiera folder biurka.
 • Shift+Command+F: otwiera okno Ostatnie wyświetlające wszystkie ostatnio wyświetlone lub zmienione pliki.
 • Shift+Command+G: otwiera okno Idź do folderu.
 • Shift+Command+H: otwiera folder domowy bieżącego konta użytkownika systemu macOS.
 • Shift+Command+I: otwiera folder usługi iCloud Drive.
 • Shift+Command+K: otwiera okno Sieć.
 • Option+Command+L: otwiera folder Pobrane rzeczy.
 • Shift+Command+N: tworzy nowy folder.
 • Shift+Command+O: otwiera folder Dokumenty.
 • Shift+Command+P: pokazuje lub ukrywa panel podglądu w oknach Findera.
 • Shift+Command+R: otwiera okno funkcji AirDrop.
 • Shift+Command+T: pokazuje lub ukrywa pasek z kartami w oknach Findera. 
 • Control+Shift+Command+T: dodaje wybraną rzecz Findera do Docka (system OS X Mavericks lub nowszy).
 • Shift+Command+U: otwiera folder Narzędzia.
 • Shift+Command+D: wyświetla lub ukrywa Dock. 
 • Control+Command+T: dodaje zaznaczoną rzecz do paska bocznego (system OS X Mavericks lub nowszy).
 • Option+Command+P: pokazuje lub ukrywa pasek ścieżki w oknach Findera.
 • Option+Command+S: pokazuje lub ukrywa pasek boczny w oknach Findera.
 • Command+ukośnik (/): pokazuje lub ukrywa pasek stanu w oknach Findera.
 • Command+J: pokazuje opcje widoku.
 • Command+K: otwiera okno Połącz z serwerem.
 • Command+L: tworzy skrót do zaznaczonej rzeczy.
 • Command+N: otwiera nowe okno Findera.
 • Option+Command+N: tworzy nowy folder inteligentny.
 • Command+T: pokazuje lub ukrywa pasek z kartami, jeśli w bieżącym oknie Findera jest otwarta tylko jedna karta.
 • Option+Command+T: pokazuje lub ukrywa pasek narzędzi, jeśli w bieżącym oknie Findera jest otwarta tylko jedna karta.
 • Option+Command+V: przenosi pliki znajdujące się w schowku z ich oryginalnej lokalizacji do bieżącej lokalizacji.
 • Command+Y: wyświetla w funkcji Szybki przegląd podgląd zaznaczonych plików.
 • Option+Command+Y: wyświetla w funkcji Szybki przegląd pokaz slajdów zaznaczonych plików.
 • Command+1: wyświetla rzeczy w oknie Findera w postaci ikon.
 • Command+2: wyświetla rzeczy w oknie Findera na liście.
 • Command+3: wyświetla rzeczy w oknie Findera w postaci kolumn. 
 • Command+4: wyświetla rzeczy w oknie Findera w widoku Cover Flow.
 • Command+lewy nawias ([): powoduje przejście do poprzedniego folderu.
 • Command+prawy nawias (]): powoduje przejście do następnego folderu.
 • Command+lewy nawias ([): otwiera folder, w którym znajduje się bieżący folder.
 • Command+strzałka w górę: otwiera w nowym oknie folder, w którym znajduje się bieżący folder.
 • Command+strzałka w dół: otwiera zaznaczoną rzecz.
 • Strzałka w prawo: otwiera zaznaczony folder. Ten skrót działa tylko w widoku listy.
 • Strzałka w lewo: zamyka zaznaczony folder. Ten skrót działa tylko w widoku listy.
 • Command+Delete: przenosi zaznaczoną rzecz do Kosza.
 • Shift+Command+Delete: opróżnia Kosz.
 • Option+Shift+Command+Delete: opróżnia Kosz bez wyświetlania okna potwierdzenia.
 • Command+zwiększenie jasności: włącza lub wyłącza tryb wyświetlacza.
 • Command+zmniejszenie jasności: włącza lub wyłącza tryb klonowania ekranu, gdy do komputera Mac jest podłączony więcej niż jeden wyświetlacz.
 • Option+zwiększenie jasności: otwiera preferencje monitorów. Ten skrót działa też z klawiszem zmniejszania jasności.
 • Control+zwiększenie jasności lub Control+zmniejszenie jasności: zmienia jasność wyświetlacza zewnętrznego, jeśli wyświetlacz obsługuje tę funkcję.
 • Option+Shift+zwiększenie jasności lub Option+Shift+zmniejszenie jasności: stopniowo dostosowuje jasność wyświetlacza. Dodaj do tego skrótu klawisz Control, aby dostosować wyświetlacz zewnętrzny, jeśli wyświetlacz obsługuje tę funkcję.
 • Option+Mission Control: otwiera preferencje widoku Mission Control.
 • Command+Mission Control: pokazuje biurko. 
 • Control+strzałka w dół: pokazuje wszystkie okna aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie.
 • Option+zwiększ głośność: otwiera preferencje dźwięku. Ten skrót działa też z klawiszem zmniejszania głośności.
 • Option+Shift+zwiększ głośność lub Option+Shift+zmniejsz głośność: stopniowo dostosowuje poziom dźwięku.
 • Option+zwiększ jasność klawiatury: otwiera preferencje klawiatury. Ten skrót działa też z klawiszem podświetlania klawiatury.
 • Option+Shift+zwiększ jasność klawiatury lub Option+Shift+zmniejsz jasność klawiatury: stopniowo dostosowuje jasność podświetlenia klawiatury.
 • Przycisk Option podczas podwójnego kliknięcia: otwiera folder w osobnym oknie i zamyka bieżące okno.
 • Przycisk Command podczas podwójnego kliknięcia: otwiera folder w osobnej karcie lub osobnym oknie.
 • Przycisk Command podczas przeciągania na inny wolumin: przenosi (zamiast kopiować) przeciągniętą rzecz na inny wolumin lub do innej lokalizacji. 
 • Przycisk Option podczas przeciągania: kopiuje przeciąganą rzecz. Wygląd wskaźnika zmienia się podczas przeciągania.
 • Opcja+Command podczas przeciągania: tworzy skrót do przeciąganej rzeczy. Wygląd wskaźnika zmienia się podczas przeciągania.
 • Klawisz Opcja+kliknięcie trójkąta rozwijania: otwiera wszystkie foldery znajdujące się w zaznaczonym folderze. Ten skrót działa tylko w widoku listy.
 • Klawisz Command+kliknięcie nazwy okna: wyświetla foldery zawierające bieżący folder.
 • Dowiedz się, jak za pomocą klawiszy Command lub Shift zaznaczać wiele rzeczy w Finderze
 • Kliknij menu Idź na pasku menu Findera, aby zobaczyć skróty otwierające często używane foldery jak Aplikacje, Dokumenty, Pobrane rzeczy, Narzędzia i iCloud Drive.

Skróty w dokumentach

Działanie tych skrótów może się różnić w zależności od używanej aplikacji.

 • Command+B: pogrubia zaznaczony tekst lub włącza/wyłącza pogrubienie. 
 • Command+I: stosuje kursywę do zaznaczonego tekstu lub włącza/wyłącza kursywę.
 • Command+K: dodaje łącze do strony internetowej.
 • Command+U: podkreśla zaznaczony tekst lub włącza/wyłącza podkreślenie.
 • Command+T: wyświetla lub ukrywa okno Czcionki.
 • Command+D: wybiera folder Biurko w oknach Otwórz i Zachowaj.
 • Control+Command+D: wyświetla lub ukrywa definicję zaznaczonego wyrazu.
 • Shift+Command+dwukropek (:): wyświetla okno Pisownia i gramatyka.
 • Command+średnik (;): znajduje błędnie napisane wyrazy w dokumencie.
 • Option+Delete: usuwa wyraz z lewej strony punktu wstawiania.
 • Control+H: usuwa znak z lewej strony punktu wstawiania. Tak samo działa naciśnięcie klawisza Delete.
 • Control+D: usuwa znak z prawej strony punktu wstawiania. Tak samo działa naciśnięcie klawiszy Fn+Delete.
 • Fn+Delete: usuwa znak z prawej strony punktu wstawiania (użyteczne w przypadku klawiatur bez klawisza Delete). Tak samo działa naciśnięcie klawiszy Control+D.
 • Control+K: usuwa tekst między punktem wstawiania i końcem wiersza lub akapitu.
 • Fn+strzałka w górę: przewija okno o jedną stronę w górę (tak jak klawisz Page Up). 
 • Fn+strzałka w dół: przewija okno o jedną stronę w dół (tak jak klawisz Page Down).
 • Fn+strzałka w lewo: powoduje przejście do początku dokumentu (tak jak klawisz Home).
 • Fn+strzałka w prawo: powoduje przejście do końca dokumentu (tak jak klawisz End).
 • Command+strzałka w górę: przenosi punkt wstawiania na początek dokumentu.
 • Command+strzałka w dół: przenosi punkt wstawiania na koniec dokumentu.
 • Command+strzałka w lewo: przenosi punkt wstawiania na początek bieżącego wiersza.
 • Command+strzałka w prawo: przenosi punkt wstawiania na koniec bieżącego wiersza.
 • Option+strzałka w lewo: przenosi punkt wstawiania na początek poprzedniego wyrazu.
 • Option+strzałka w prawo: przenosi punkt wstawiania na koniec następnego wyrazu.
 • Shift+Command+strzałka w górę: zaznacza tekst między punktem wstawiania i początkiem dokumentu.
 • Shift+Command+strzałka w dół: zaznacza tekst między punktem wstawiania i końcem dokumentu.
 • Shift+Command+strzałka w lewo: zaznacza tekst między punktem wstawiania i początkiem bieżącego wiersza.
 • Shift+Command+strzałka w prawo: zaznacza tekst między punktem wstawiania i końcem bieżącego wiersza.
 • Shift+strzałka w górę: rozszerza zaznaczenie tekstu do znaku znajdującego się bezpośrednio nad punktem wstawiania (w wierszu powyżej).
 • Shift+strzałka w dół: rozszerza zaznaczenie tekstu do znaku znajdującego się bezpośrednio pod punktem wstawiania (w wierszu poniżej).
 • Shift+strzałka w lewo: rozszerza zaznaczenie tekstu o jeden znak w lewo.
 • Shift+strzałka w prawo: rozszerza zaznaczenie tekstu o jeden znak w prawo.
 • Option+Shift+strzałka w górę: rozszerza zaznaczenie tekstu do początku bieżącego akapitu, a następnie do początku poprzedniego akapitu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.
 • Option+Shift+strzałka w dół: rozszerza zaznaczenie tekstu do końca bieżącego akapitu, a następnie do końca następnego akapitu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.
 • Option+Shift+strzałka w lewo: rozszerza zaznaczenie tekstu do początku bieżącego wyrazu, a następnie do początku poprzedniego wyrazu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.
 • Option+Shift+strzałka w prawo: rozszerza zaznaczenie tekstu do końca bieżącego wyrazu, a następnie do końca następnego wyrazu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.
 • Control+A: przechodzi na początek wiersza lub akapitu.
 • Control+E: przechodzi na koniec wiersza lub akapitu.
 • Control+F: przechodzi o jeden znak do przodu.
 • Control+B: przechodzi o jeden znak do tyłu.
 • Control+L: wyśrodkowuje kursor lub zaznaczenie w widocznym obszarze.
 • Control+P: przechodzi o jeden wiersz w górę.
 • Control+N: przechodzi o jeden wiersz w dół.
 • Control+O: dodaje nowy wiersz za punktem wstawiania.
 • Control+T: zamienia miejscami znaki przed i za punktem wstawiania.
 • Command+lewy nawias klamrowy ({): wyrównuje tekst do lewej.
 • Command+prawy nawias klamrowy (}): wyrównuje tekst do prawej.
 • Shift+Command+kreska pionowa (|): wyśrodkowuje tekst.
 • Option+Command+F: powoduje przejście do pola wyszukiwania. 
 • Option+Command+T: pokazuje lub ukrywa pasek narzędzi w aplikacji.
 • Option+Command+C: kopiuje ustawienia formatowania (styl) zaznaczonej rzeczy do schowka.
 • Option+Command+V: stosuje (wkleja) skopiowany styl do zaznaczonej rzeczy.
 • Option+Shift+Command+V: wkleja rzecz i stosuje w niej ustawienia formatowania sąsiadującej treści.
 • Option+Command+I: wyświetla lub ukrywa okno Inspektora.
 • Shift+Command+P: wyświetla okno Układ strony, umożliwiające dostosowanie ustawień dokumentu.
 • Shift+Command+S: wyświetla okno dialogowe Zachowaj jako lub duplikuje bieżący dokument.
 • Shift+Command+znak minus (-): zmniejsza rozmiar zaznaczonej rzeczy.
 • Shift+Command+znak plus (+): zwiększa rozmiar zaznaczonej rzeczy. Tak samo działa kombinacja Command+znak równości (=).
 • Shift+Command+Znak zapytania (?): otwiera menu Pomoc.

Inne skróty

Więcej skrótów jest dostępnych w menu aplikacji. Każda aplikacja ma własne skróty. Kombinacje klawiszy obsługiwane w jednej aplikacji nie muszą działać w innej. 

Data publikacji: