Skróty klawiszowe na komputerze Mac

Naciśnięcie odpowiedniej kombinacji klawiszy pozwala wykonywać czynności, które normalnie wymagają użycia myszy, gładzika lub innego urządzenia wskazującego.

Aby użyć skrótu klawiszowego, naciśnij i przytrzymaj jeden lub kilka klawiszy modyfikujących, a następnie naciśnij ostatni klawisz skrótu. Na przykład aby użyć skrótu kopiowania (Command+C), naciśnij i przytrzymaj klawisz Command, następnie naciśnij klawisz C, po czym zwolnij oba klawisze. Menu i klawiatury komputera Mac często zawierają symbole odpowiadające określonym klawiszom, w tym klawiszom modyfikującym:

  • Command ⌘
  • Shift ⇧
  • Opcja ⌥
  • Control ⌃
  • Caps Lock ⇪
  • Fn


Jeśli korzystasz z klawiatury zaprojektowanej dla komputera PC z systemem Windows, użyj klawisza Alt zamiast klawisza Opcja i klawisza z logo Windows zamiast klawisza Command. Niektóre skróty i klawiatury komputera Mac używają specjalnych klawiszy w górnym rzędzie, które są oznaczone ikonami regulacji głośności, jasności wyświetlacza i innych funkcji. Naciśnięcie klawisza z ikoną powoduje wykonanie przedstawionej na nim funkcji, a w połączeniu z przytrzymanym klawiszem Fn działają one jak klawisze F1, F2, F3 itd. lub inne standardowe klawisze funkcyjne. 

Skróty obsługiwane w danej aplikacji są wymienione w jej menu. Każda aplikacja ma własne skróty. Kombinacje klawiszy obsługiwane w jednej aplikacji nie muszą działać w innej.

Wycinanie, kopiowanie, wklejanie i inne typowe skróty

          Skrót           Opis
Command+X Wycina zaznaczony element i kopiuje go do schowka.
Command+C Kopiuje zaznaczony element do schowka. Działa też na plikach w Finderze.
Command+V Wkleja zawartość ze schowka w bieżącym dokumencie lub aplikacji. Działa też na plikach w Finderze.
Command+Z Cofa ostatnią wykonaną czynność. Następnie możesz nacisnąć klawisze Command+Shift+Z, aby powtórzyć cofniętą czynność (anulować cofnięcie). W niektórych aplikacjach możesz cofać i powtarzać wiele kolejnych czynności.
Command+A Zaznacza wszystkie elementy. 
Command+F Znajduje elementy w dokumencie lub otwiera okno Znajdź.
Command+G Znajduje kolejne wystąpienie (jeśli istnieje) wcześniej znalezionego elementu. Aby przejść do poprzedniego wystąpienia, naciśnij klawisze Command+Shift+G.
Command+H Ukrywa okna aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie. Aby wyświetlić aplikację z pierwszego planu i ukryć wszystkie pozostałe, naciśnij klawisze Command+Opcja+H.
Command+M Minimalizuje okno z pierwszego planu do Docka. Aby zminimalizować wszystkie okna aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie, naciśnij klawisze Command+Opcja+M.
Command+N Otwiera nowy dokument lub nowe okno.
Command+O Otwiera zaznaczony element albo okno umożliwiające wybranie pliku do otwarcia.
Command+P Drukuje bieżący dokument.
Command+S Zachowuje bieżący dokument.
Command+W Zamyka okno wyświetlone na pierwszym planie. Aby zamknąć wszystkie okna aplikacji, naciśnij klawisze Command+Opcja+W.
Command+Q Zamyka aplikację.
Opcja+Command+Esc Otwiera okno wymuszania zamknięcia — możesz w nim wybrać aplikację, której zamknięcie chcesz wymusić. Możesz też nacisnąć klawisze Command+Shift+Opcja+Esc i przytrzymać je przez 3 sekundy, aby wymusić zamknięcie aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie.
Command+spacja Pokazuje lub ukrywa pole wyszukiwania funkcji Spotlight. Aby przeprowadzić wyszukiwanie przy użyciu funkcji Spotlight w oknie Findera, naciśnij klawisze Command+Opcja+spacja. Jeśli używasz dodatkowych źródeł wprowadzania do pisania w różnych językach, te skróty nie wyświetlają funkcji Spotlight, tylko zmieniają źródło wprowadzania.
Spacja Wyświetla szybki podgląd zaznaczonego elementu (więcej informacji o szybkim podglądzie).
Command+Tab Pozwala przejść do ostatnio używanej otwartej aplikacji
Shift+Command+tylda (~) Pozwala przejść do ostatnio używanego okna aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie. 
Shift+Command+3 Tworzy zrzut ekranu całego widocznego obszaru. Dowiedz się więcej o skrótach tworzenia zrzutów ekranu.
Command+przecinek (,) Otwiera preferencje aplikacji wyświetlonej na pierwszym planie.

Skróty trybu uśpienia, wylogowania i wyłączania komputera

               Skrót               Opis
Przycisk zasilania

Naciśnięcie włącza lub wybudza komputer Mac.

Przytrzymanie przez 1,5 sekundy, gdy komputer Mac jest włączony i wybudzony, powoduje wyświetlenie okna umożliwiającego uśpienie, ponowne uruchomienie lub wyłączenie komputera. Jeśli nie chcesz czekać 1,5 sekundy, naciśnij klawisz Control+przycisk zasilania lub Control+przycisk wysuwania nośnika *.

Naciśnięcie i przytrzymanie przez 5 sekund wymusza wyłączenie komputera Mac.

Control+Command+przycisk zasilania Wymusza ponowne uruchomienie komputera Mac*.
Control+Shift+przycisk zasilania lub 
Control+Shift+przycisk wysuwania nośnika 
Wprowadza wyświetlacze w tryb uśpienia*.
Control+Command+przycisk wysuwania nośnika  Zamyka wszystkie aplikacje i uruchamia ponownie komputer Mac. Jeśli w jakichkolwiek otwartych dokumentach są niezachowane zmiany, zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz je zachować.*
Control+Opcja+Command+przycisk zasilania lub 
Control+Opcja+Command+przycisk wysuwania nośnika 
Zamyka wszystkie aplikacje i wyłącza komputer Mac. Jeśli w jakichkolwiek otwartych dokumentach są niezachowane zmiany, zostanie wyświetlone zapytanie, czy chcesz je zachować.*
Shift+Command+Q Wylogowuje z konta użytkownika systemu macOS. Najpierw jednak wyświetlana jest prośba o potwierdzenie.
Opcja+Shift+Command+Q Natychmiast wylogowuje z konta użytkownika systemu macOS bez konieczności potwierdzania.

* Nie dotyczy klawiatur z paskiem Touch Bar.

Skróty w dokumentach

               Skrót               Opis
Command+B Pogrubia zaznaczony tekst lub włącza/wyłącza pogrubienie. 
Command+I Stosuje kursywę do zaznaczonego tekstu lub włącza/wyłącza kursywę.
Command+U Podkreśla zaznaczony tekst lub włącza/wyłącza podkreślenie.
Command+T Wyświetla lub ukrywa okno Czcionki.
Command+D Wybiera folder Biurko w oknach Otwórz i Zachowaj.
Control+Command+D Wyświetla lub ukrywa definicję zaznaczonego wyrazu.
Shift+Command+dwukropek (:) Wyświetla okno Pisownia i gramatyka.
Command+średnik (;) Znajduje błędnie napisane wyrazy w dokumencie.
Opcja+Delete Usuwa wyraz z lewej strony punktu wstawiania.
Control+H Usuwa znak z lewej strony punktu wstawiania. Tak samo działa naciśnięcie klawisza Delete.
Control+D Usuwa znak z prawej strony punktu wstawiania. Tak samo działa naciśnięcie klawiszy Fn+Delete.
Fn+Delete Usuwa znak z prawej strony punktu wstawiania (użyteczne w przypadku klawiatur bez klawisza Delete  ). Tak samo działa naciśnięcie klawiszy Control+D.
Control+K Usuwa tekst między punktem wstawiania i końcem wiersza lub akapitu.
Command+Delete Wybiera przycisk Usuń lub Nie zachowuj, jeśli aktywne okno go zawiera.
Fn+strzałka w górę Przewija okno o jedną stronę w górę (tak jak klawisz Page Up). 
Fn+strzałka w dół Przewija okno o jedną stronę w dół (tak jak klawisz Page Down).
Fn+strzałka w lewo Powoduje przejście do początku dokumentu (tak jak klawisz Home).
Fn+strzałka w prawo Przechodzi do końca dokumentu (tak jak klawisz End).
Command+strzałka w górę Przenosi punkt wstawiania na początek dokumentu.
Command+strzałka w dół Przenosi punkt wstawiania na koniec dokumentu.
Command+strzałka w lewo Przenosi punkt wstawiania na początek bieżącego wiersza.
Command+strzałka w prawo Przenosi punkt wstawiania na koniec bieżącego wiersza.
Opcja+strzałka w lewo Przenosi punkt wstawiania na początek poprzedniego wyrazu.
Opcja+strzałka w prawo Przenosi punkt wstawiania na koniec następnego wyrazu.
Shift+Command+strzałka w górę Zaznacza tekst między punktem wstawiania i początkiem dokumentu.
Shift+Command+strzałka w dół Zaznacza tekst między punktem wstawiania i końcem dokumentu.
Shift+Command+strzałka w lewo Zaznacza tekst między punktem wstawiania i początkiem bieżącego wiersza.
Shift+Command+strzałka w prawo Zaznacza tekst między punktem wstawiania i końcem bieżącego wiersza.
Shift+strzałka w górę Uwzględnia w zaznaczeniu tekst od bieżącej lokalizacji do najbliższego znaku w wierszu powyżej.
Shift+strzałka w dół Uwzględnia w zaznaczeniu tekst od bieżącej lokalizacji do najbliższego znaku w wierszu poniżej.
Shift+strzałka w lewo Rozszerza zaznaczenie tekstu o jeden znak w lewo.
Shift+strzałka w prawo Rozszerza zaznaczenie tekstu o jeden znak w prawo.
Opcja+Shift+strzałka w górę Rozszerza zaznaczenie tekstu do początku bieżącego akapitu, a następnie do początku poprzedniego akapitu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.
Opcja+Shift+strzałka w dół Rozszerza zaznaczenie tekstu do końca bieżącego akapitu, a następnie do końca następnego akapitu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.
Opcja+Shift+strzałka w lewo Rozszerza zaznaczenie tekstu do początku bieżącego wyrazu, a następnie do początku poprzedniego wyrazu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.
Opcja+Shift+strzałka w prawo Rozszerza zaznaczenie tekstu do końca bieżącego wyrazu, a następnie do końca następnego wyrazu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.
Control+A Przechodzi na początek wiersza lub akapitu.
Control+E Przechodzi na koniec wiersza lub akapitu.
Control+F Przechodzi o jeden znak do przodu.
Control+B Przechodzi o jeden znak do tyłu.
Control+L Wyśrodkowuje kursor lub zaznaczenie w widocznym obszarze.
Control+P Przechodzi o jeden wiersz w górę.
Control+N Przechodzi o jeden wiersz w dół.
Control+O Dodaje nowy wiersz za punktem wstawiania.
Control+T Zamienia miejscami znaki przed i za punktem wstawiania.
Command+lewy nawias klamrowy ({) Wyrównuje tekst do lewej.
Command+prawy nawias klamrowy (}) Wyrównuje tekst do prawej.
Shift+Command+kreska pionowa (|) Wyśrodkowuje tekst.
Opcja+Command+F Powoduje przejście do pola wyszukiwania. 
Opcja+Command+T Pokazuje lub ukrywa pasek narzędzi w aplikacji.
Opcja+Command+C Kopiuje ustawienia formatowania (styl) zaznaczonego elementu do schowka.
Opcja+Command+V Stosuje (wkleja) skopiowany styl do zaznaczonego elementu.
Opcja+Shift+Command+V Wkleja element i stosuje w nim ustawienia formatowania sąsiadującej treści.
Opcja+Command+I Wyświetla lub ukrywa okno inspektora.
Shift+Command+P Wyświetla okno Układ strony umożliwiające dostosowanie ustawień dokumentu.
Shift+Command+S Wyświetla okno dialogowe Zachowaj jako lub duplikuje bieżący dokument.
Shift+Command+
znak minus (-)    
Zmniejsza rozmiar zaznaczonego elementu.
Shift+Command+
znak plus (+)
Zwiększa rozmiar zaznaczonego elementu. Tak samo działa kombinacja Command+znak równości (=).
Shift+Command+
znak zapytania (?)
Otwiera menu Pomoc.

Skróty w programie Finder

          Skrót           Opis
Command+D Duplikuje zaznaczone pliki.
Command+E Wysuwa zaznaczony dysk lub wolumin.
Command+F Rozpoczyna wyszukiwanie Spotlight w oknie Findera.
Command+I Wyświetla okno Informacje dla zaznaczonego pliku.
Shift+Command+C Otwiera okno Komputer.
Shift+Command+D Otwiera folder biurka.
Shift+Command+F Otwiera okno Wszystkie moje pliki.
Shift+Command+G Otwiera okno Idź do folderu.
Shift+Command+H Otwiera folder domowy bieżącego konta użytkownika systemu macOS.
Shift+Command+I Otwiera usługę iCloud Drive.
Shift+Command+K Otwiera okno Sieć.
Opcja+Command+L Otwiera folder Pobrane rzeczy.
Shift+Command+O Otwiera folder Dokumenty.
Shift+Command+R Otwiera okno funkcji AirDrop.
Shift+Command+T Dodaje wybrany element Findera do Docka (w systemie OS X Mountain Lion i starszych wersjach).
Control+Shift+Command+T Dodaje wybrany element Findera do Docka (w systemie OS X Mavericks i nowszych wersjach).
Shift+Command+U Otwiera folder Narzędzia.
Opcja+Command+D Pokazuje lub ukrywa Dock. Ten skrót często działa nawet poza Finderem.
Control+Command+T Dodaje zaznaczony element do paska bocznego (system OS X Mavericks i nowsze).
Opcja+Command+P Pokazuje lub ukrywa pasek ścieżki w oknach Findera.
Opcja+Command+S Pokazuje lub ukrywa pasek boczny w oknach Findera.
Command+ukośnik (/) Pokazuje lub ukrywa pasek stanu w oknach Findera.
Command+J Pokazuje opcje widoku.
Command+K Otwiera okno Połącz z serwerem.
Command+L Tworzy skrót do zaznaczonego elementu.
Command+N Otwiera nowe okno Findera.
Shift+Command+N Tworzy nowy folder.
Opcja+Command+N Tworzy nowy folder inteligentny.
Command+R Pokazuje oryginalny plik dla zaznaczonego skrótu.
Command+T Pokazuje lub ukrywa pasek z kartami, jeśli w bieżącym oknie Findera jest otwarta tylko jedna karta.
Shift+Command+T Pokazuje lub ukrywa kartę Findera.
Opcja+Command+T Pokazuje lub ukrywa pasek narzędzi, jeśli w bieżącym oknie Findera jest otwarta tylko jedna karta.
Opcja+Command+V Przenosi pliki znajdujące się w schowku z ich oryginalnej lokalizacji do bieżącej lokalizacji.
Opcja+Command+Y Wyświetla w funkcji Szybki przegląd pokaz slajdów zaznaczonych plików.
Command+Y Wyświetla w funkcji Szybki przegląd podgląd zaznaczonych plików.
Command+1 Wyświetla elementy w oknie Findera w postaci ikon.
Command+2 Wyświetla elementy w oknie Findera na liście.
Command+3 Wyświetla elementy w oknie Findera w postaci kolumn. 
Command+4 Wyświetla elementy w oknie Findera w widoku Cover Flow.
Command+lewy nawias kwadratowy ([) Powoduje przejście do poprzedniego folderu.
Command+prawy nawias kwadratowy (]) Powoduje przejście do następnego folderu.
Command+strzałka w górę Otwiera folder, w którym znajduje się bieżący folder.
Command+Control+strzałka w górę Otwiera w nowym oknie folder, w którym znajduje się bieżący folder.
Command+strzałka w dół Otwiera zaznaczony element.
Command+Mission Control Pokazuje biurko. Ten skrót działa nawet poza Finderem.
Command+klawisz zwiększania jasności Włącza lub wyłącza tryb monitora.
Command+klawisz zmniejszania jasności Włącza lub wyłącza tryb klonowania ekranu, gdy do komputera Mac jest podłączony więcej niż jeden wyświetlacz.
Strzałka w prawo  Otwiera zaznaczony folder. Ten skrót działa tylko w widoku listy.
Strzałka w lewo Zamyka zaznaczony folder. Ten skrót działa tylko w widoku listy.
Opcja+dwukrotne kliknięcie Otwiera folder w osobnym oknie i zamyka bieżące okno.
Command+dwukrotne kliknięcie Otwiera folder w osobnej karcie lub osobnym oknie.
Command+Delete Przenosi zaznaczony element do Kosza.
Shift+Command+Delete Opróżnia Kosz.
Opcja+Shift+Command+Delete Opróżnia Kosz bez wyświetlania okna potwierdzenia.
Command+Y Wyświetla podgląd plików w funkcji Szybki przegląd.
Opcja+klawisz zwiększania jasności Otwiera preferencje monitorów. Ten skrót działa też z klawiszem zmniejszania jasności.
Opcja+Mission Control Otwiera preferencje widoku Mission Control.
Opcja+klawisz zwiększania głośności Otwiera preferencje dźwięku. Ten skrót działa też z klawiszem zmniejszania głośności.
Klawisz Command podczas przeciągania Przenosi przeciągnięty element na inny wolumin lub do innej lokalizacji. Wygląd wskaźnika zmienia się podczas przeciągania.
Klawisz Opcja podczas przeciągania Kopiuje przeciągany element. Wygląd wskaźnika zmienia się podczas przeciągania.
Opcja+Command podczas przeciągania Tworzy skrót do przeciąganego elementu. Wygląd wskaźnika zmienia się podczas przeciągania.
Klawisz Opcja+kliknięcie trójkąta rozwijania Otwiera wszystkie foldery znajdujące się w zaznaczonym folderu. Ten skrót działa tylko w widoku listy.
Klawisz Command+kliknięcie nazwy okna Wyświetla foldery zawierające bieżący folder.

Data publikacji: